pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Płatne praktyki dla studentów naszej Uczelni

Jak już informowaliśmy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przystąpiła do projektu płatnych praktyk zawodowych dla studentów. Jest to szansa nie tylko nie tylko na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych ale także podreperowanie budżetu.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym.

Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Opracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

Planowana liczba studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wyniesie około dwustu osób. W podziale na poszczególne kierunki studiów liczba studentów biorących udział w Projekcie wynosiłaby:

Kierunki studiów, na których wprowadzone zostaną praktyki pilotażowe i przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach:

- Administracja - 20
- Bezpieczeństwo wewnętrzne - 30
- Dietetyka - 15
- Filologia - 25
- Pedagogika - 26
- Finanse, rachunkowość i podatki - 25
- Informatyka - 20
- Zarządzanie - 5
- Zarządzanie i inżynieria produkcji - 17
- Inżynieria testowa - 5

RAZEM = 188


Przewidywana liczba opiekunów praktyk ze strony pracodawcy (zakładów, firm i instytucji) wynosi około 130 osób.

Termin rozpoczęcia płatnych praktyk pilotażowych w PWSZ im. Witelona w Legnicy przewiduje się na semestr letni roku akademickiego 2016-2017.

Środki finansowe wykorzystywane w projekcie płatnych praktyk zawodowych mogą być przeznaczane na:

- stypendium dla  studenta w pięciu równych comiesięcznych częściach (wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 do 6 miesiąca w maksymalnej kwocie 11 503 zł na jednego studenta);

- ewentualne dodatkowe koszty ponoszone przez studentów np.  koszty dojazdów, zakwaterowania (w przypadku odbywania praktyki poza miejscem zamieszkania), koszty ubezpieczenia związanego z wykonywaniem praktyki itp., wynoszą maksymalnie 1 700 zł na jednego studenta, wypłacane w postaci dodatku miesięcznego  od 2 do 6 miesiąca praktyk w pięciu równych częściach;

- koszt wynagrodzenia opiekuna jednego  studenta ze strony pracodawcy wynosi maksymalnie 1 000 zł brutto miesięcznie przez okres 3 miesięcy od 4 do 6 miesiąca praktyk. Kwota wynagrodzenia dla tego opiekuna może wynieść maksymalnie 5 000 zł brutto miesięcznie, co oznacza, że jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów;

- koszt wynagrodzenia opiekuna ze strony uczelni (za opiekę nad jednym studentem w wymiarze 5 godzin miesięcznie przez  3 miesiące od 4 do 6 miesiąca praktyk) wynosi maksymalnie 52 zł brutto za godzinę;

- kwota maksymalnie 2 000 zł brutto na jednego studenta przeznaczona na koszty ponoszone przez studenta na wydatki związane z przygotowaniem prac dyplomowych (dla minimum 20 % studentów) takie jak np. zakup dodatkowej literatury, odczynników, prowadzenie dodatkowych badań itp. W tym jednak przypadku wprowadzono zastrzeżenie, iż materiały zakupione  przez  studenta po zakończeniu programu praktyk zostaną przekazane na potrzeby Uczelni.

Wprowadzany projekt płatnych praktyk dla studentów ma na celu przede wszystkim:

- pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych. Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów,

- nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (takich jak: praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana),

- zapoznanie studentów - praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz jej komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów,

- zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji,

- poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, całościowego (holistycznego) i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

Realizowany projekt jest pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-02-10

(mir)

<< POWRÓT


Imieniny: Almy, Cezarego, JarosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u