pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nowe specjalności i specjalizacje na kierunkach studiów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy od roku akademickiego 2017/2018 uruchamia nowe specjalności kształcenia na kierunkach Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie), Filologia oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia magisterskie)

NOWE SPECJALNOŚCI

STUDIA LICENCJACKIE (pierwszego stopnia)

ADMINISTRACJA

- menadżer w administracji publicznej - absolwent specjalności nabywa kwalifikacje zawodowe w zakresie  funkcjonowania sektora publicznego, zarządzania w administracji publicznej, finansów publicznych, prawa administracyjnego oraz kierowania zespołami ludzkimi i organizowania pracy własnej. W ramach realizacji programu studiów uwzględniono również zagadnienia współpracy administracji publicznej z otoczeniem, w tym dobre praktyki w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego w zarządzaniu na poziomie regionalnym i lokalnym. Obszar przyszłego zatrudnienia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na specjalności Menedżer w administracji publicznej jest bardzo rozległy i umożliwia wybór wielu ścieżek kariery zawodowej. Absolwenci mogą być zatrudnieni w sektorze publicznym i strukturach politycznych (administracja rządowa  i samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu, województwa, organizacje publiczne), w instytucjach pracujących na rzecz jednostek sektora publicznego (organizacje pozarządowe, firmy konsultingowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe), w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych, w biurach programowania i projektowania, w funduszach i agencjach oraz w różnorakiej działalności, gdzie w grę wchodzi nadrzędna kategoria interesu  publicznego.

- administracja i prawo w biznesie – absolwent specjalności uzyska przygotowanie umożliwiające podjęcie pracy w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności. Jego wiedza i umiejętności będą mogły zostać wykorzystane w podmiotach o różnej wielkości – od najmniejszych poprzez sektor małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także te działające w otoczeniu międzynarodowym. W szczególności absolwent będzie zdolny do organizowania działalności podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ich funkcjonowania oraz do efektywnego wspierania podmiotu lub departamentu zapewniającego obsługę prawną przedsiębiorstwa. Jego kompetencje będą mogły jednak zostać wykorzystane w różnych obszarach funkcjonalnych tego ostatniego – poczynając od departamentów organizacyjno – administracyjnych i finansowo-księgowych poprzez działy związane z działalnością produkcyjną bądź usługową. Absolwent specjlaności będzie również w pełni przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności korzystania ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w zakresie podstawowych aspektów tej działalności. Będzie on bowiem w stanie samodzielnie określić optymalną formę prowadzonej działalności, przeprowadzić procedurę jej rejestracji oraz właściwie zorganizować jej bieżące działanie, w tym kreować wizerunek firmy.
 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


- administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego – absolwent specjalności oprócz wiedzy nabywa umiejętności praktyczne wraz z kompetencjami społecznymi. Posiada wiadomości o strukturach, zadaniach i działalności jednostek administracji publicznej rządowych i samorządowych oraz jednostek gospodarczych, funkcjonujących w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, także o instytucjach prawa, ekonomii oraz społecznych występujących w działaniach jednostek publicznych i prywatnych, realizujących zadania z zakresu administrowania i zarządzania w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego.

- służby mundurowe w bezpieczeństwie – absolwent specjalności zdobędzie wiedzę i  umiejętności z zakresu organizacji i działania podmiotów państwowych, samorządowych i prywatnych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Na zajęciach prowadzonych przez praktyków pozna tajniki funkcjonowania m.in. Sił Zbrojnych RP, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, a także służb specjalnych i innych organizacji pozarządowych.

FILOLOGIA – specjalność filologia angielska

specjalizacje:

- język angielski w biznesie

- język angielski z językiem niemieckim


STUDIA MAGISTERSKIE (drugiego stopnia)

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

- kryminalistyka i techniki śledcze – specjalność skierowana jest do osób, które planują karierę w: Policji, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, innych instytucjach administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym np. w działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

- obronność państwa – specjalność skierowana jest do osób, które planują karierę w strukturach Sił Zbrojnych RP, wojsk Obrony Terytorialnej i innych organizacjach proobronnych (w tym wychowawczych, sportowych i ratowniczych, np. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Ochotnicza Straż Pożarna i in.) oraz instytucjach administracji publicznej m.in. na stanowisku ds. obronnych.

- administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego – specjalność skierowana jest do osób, które planują karierę w: Policji, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, innych instytucjach administracji publicznej, m.in. jednostkach organizacyjnych prokuratury,  w dziale organizacyjnym,  sekretariacie,   a także w sektorze prywatnym (np. w sektorze usług detektywistycznych).

- bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych – specjalność skierowana jest do osób, które planują karierę w szeroko rozumianym systemie opieki zdrowotnej np. w  Państwowym Ratownictwie Medycznym, w strukturach administracji zdrowia publicznego, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem zdrowia obywateli oraz zespołach reagowania kryzysowego w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego.

2017-07-03

(pk)

<< POWRÓT


Imieniny: Almy, Cezarego, JarosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u