pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nowe kierunki na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej !

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy planuje uruchomienie nowych kierunków studiów od roku akademickiego 2018/2019.

Są to studia licencjackie na kierunku Coaching zdrowego stylu życia oraz studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo. Studia na tych kierunkach zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowe kierunki na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej !COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA* - studia licencjackie o profilu praktycznym

O kierunku

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na specjalistów zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem publicznym PWSZ im. Witelona w Legnicy podjęła starania o utworzenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej studiów pierwszego stopnia na kierunku Coaching zdrowego stylu życia.

Jak uczymy?

Program kształcenia obejmuje szerokie spektrum wiedzy i umiejętności w zakresie promowania zróżnicowanych form prozdrowotnego stylu życia osób w różnym wieku i stanie zdrowia.

Treści programowe mieścić się będą głównie w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Akcentuje się w nich funkcje aktywności fizycznej i właściwego żywienia dla uzyskania korzyści zdrowotnych. Społeczny charakter interakcji w procesie budowania nawyków zdrowego stylu życia, wymagają wyposażenia absolwenta w niezbędne kompetencje również z zakresu nauk społecznych (relacje interpersonalne oraz wewnątrzgrupowe).

Czego uczymy?

Realizowane treści kształcenia znacząco wpływają na rozwój osobisty. Nabyte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne pomogą stosować efektywną komunikację podczas sesji coachingowych, zadawać pytania świadczące o aktywnym słuchaniu i rozumieniu klienta oraz budować atmosferę wzajemnego szacunku  i zaufania w relacji z klientem.

Wybrane przedmioty:

- Anatomia, fizjologia człowieka i biomechanika aktywności fizycznej,
- Dydaktyka pracy w szkole,
- Treningi zdrowotny, sportowy, relaksacyjny,
- Diet Coaching,
- Fitoterapia i ziołolecznictwo,
- Marketing sportowy,
- Zarządzanie w sporcie,
- Psychologia zdrowia,
- Psychoterapia,
- Life Coaching,
- Coaching w sporcie,
- Coaching grupowy w uzdrowiskach,
- Public relations w ochronie zdrowia,
- Ergonomia pracy i wypoczynku,
- Aerial joga,
- Turystyka aktywna w okresie zimowym,
- Turystyka i rekreacja w okresie letnim.

Praktyki

Studenci kierunku Coaching Zdrowego stylu życia odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 605 godzin.

Praktyki zawodowe realizowane są w ośrodkach, stowarzyszeniach, organizacjach państwowych i społecznych oraz zakładach pracy posiadających wydziały lub komórki organizacyjne działające w obszarze promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Wśród nich znajdują się: instytucje oświatowe i opiekuńcze realizujące podstawę programową w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, centra i kluby rekreacyjno –sportowe, ośrodki terapii ruchowej, baseny, stowarzyszenia osób aktywnych fizycznie, zakłady pracy, hotele, domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości, uzdrowiska i sanatoria, centra leczenia nadwagi i otyłości, stowarzyszenia ludzi otyłych lub przewlekle chorych, kluby seniorów, poradnie dietetyczne i terapeutyczne, przychodnie lekarskie.

Po studiach

Absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zwłaszcza na innych kierunkach z obszaru nauk medycznych o zdrowiu i kulturze fizycznej. Realizacja programu studiów na kierunku Coaching zdrowego stylu życia daje również możliwość zdobycia uprawnień nauczyciela wychowania fizycznego w systemie uzupełniających studiów podyplomowych.

Absolwenci nowotworzonego kierunku uzyskają kompetencje i formalne kwalifikacje w zakresie wspierania drugiego człowieka w rozwoju i osiąganiu jego własnych celów - celów związanych ze zmianą stylu życia. Staną się jednocześnie twórcami i wdrożeniowcami modelu opieki prozdrowotnej na poziomie regionalnym, a docelowo także na poziomie krajowym. Coach zdrowego stylu życia będzie niejako trenerem, kreatorem i animatorem  zdrowego stylu życia.

Nowe kierunki na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej !PIELĘGNIARSTWO* - studia magisterskie o profilu praktycznym

O kierunku

Realizowanie studiów na kierunku Pielęgniarstwo daje możliwość przygotowania kadr medycznych, niezbędnych do rozwoju edukacji społeczeństwa, poprawy bezpieczeństwa socjalnego oraz długości i jakości życia, co jest niezmiernie istotne w konfrontacji z ciągle zwiększającą się liczbą zachorowań na choroby cywilizacyjne, o których mówi się, że są epidemią XXI wieku.

Czego uczymy?

Celem studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów do sprawowania opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi.

Nacisk położony jest nie tylko na kształcenie w zakresie medycyny, ale także filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego czy psychologii i socjologii.
  
Wybrane przedmioty:

- pielęgniarstwo operacyjne,
- dydaktyka medyczna,
- kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne,
- podstawy transplantologii,
- nefrologia i dializoterapia,
- zarządzanie w pielęgniarstwie.

Po studiach

Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo:

- będzie posiadał umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa,
- będzie posiadał umiejętności świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa,
- zdolność organizowania i zarządzania opieką pielęgniarską oraz umiejętność współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki
- będzie przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących promocję i edukację zdrowotną
- będzie posiadał umiejętność wdrażania nowych metod, technik opieki i rozwiązań organizacyjnych,
- będzie przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku.

Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem magistra pielęgniarstwa są uznawane w krajach Unii Europejskiej.

Dzięki specjalności o szerokim profilu wiedzy teoretycznej oraz dużych umiejętnościach praktyczno - zawodowych, absolwenci studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ im. Witelona w Legnicy będą mogli podjąć pracę w różnych ośrodkach świadczących usługi lecznicze.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 160 godzin i mają na celu ukształtować więź emocjonalną z przyszłym zawodem oraz środowiskiem zawodowym.

Studenci doskonalą umiejętności praktyczne w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w podmiotach zewnętrznych.

Przełomem w dydaktyce na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej będzie możliwość rozwijania umiejętności praktycznych w oparciu o nauczanie na symulatorach w ramach wdrażanego Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Szczególowe informacje na stronie www.pwsz.legnica.edu.pl
(WNOZIKF)

2018-05-24

<< POWRÓT

Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u