pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PKA pozytywnie o Bezpieczeństwie Wewnętrznym

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o nadanie Wydziałowi Administracji uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Komisja badając wniosek naszej Uczelni pozytywnie oceniła koncepcje kształcenia, plany studiów i programy nauczania, a także prowadzone badania naukowe. Wysoko oceniono także bazę materialną i dydaktyczną PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz spełnienie wymagań kadrowych.

Tym samym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy spełnia wszelkie wymagania zawarte w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanitarnych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji w Polsce.

Nowy kierunek kształcenia proponowany przez Wydział Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy należy ocenić jako ofertę edukacyjną, która w kompleksowy sposób traktuje i odnosi się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom. Oferta adresowana jest do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne jako bardzo ważny aspekt życia własnego i innych. Kierunek z jednej strony może określać wybór własnej kariery zawodowej a z drugiej – stanowić wewnętrzne wezwanie stawienia czoła współczesnym zagrożeniom w skali regionalnej, państwowej i lokalnej.

Studiowanie przewidywanych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne treści kształcenia zakłada kreowanie postaw, nabywanie oraz korzystanie z wiedzy i doświadczeń określających podbudowę i reguły tworzenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Reasumując można stwierdzić, że istota kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne określa się jako kompleksowa umiejętność i kompetencja zgodnego z prawem rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne  posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i prawnych, tworzącą podbudowę do zrozumienia istoty bezpieczeństwa, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Zna  podział władzy w państwie oraz zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Zna  zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie. Zna  zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz problematykę różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie. Potrafi identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami osobniczymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.  Umie też rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać i chronić informacje.

Absolwent rozumie  istotę prospołecznej  postawy przejawiającej się w rozumieniu indywidualnych i grupowych oczekiwań w zakresie gwarancji bezpieczeństwa, a także podejmowania trafnych działań mających ją osiągać. Absolwent zna  nowożytny język obcy, co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u