pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nowe kierunki na studiach podyplomowych w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Centrum Kształcenia Ustawicznego działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy wzbogaciło swoją ofertę studiów podyplomowych o nowe kierunki: Akademia Kompetencji Menedżera, Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO), Rachunkowość Budżetowa, Resocjalizacja z Socjoterapią, Windykacja w Praktyce.

Podejmując naukę na studiach podyplomowych słuchacze będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje, poszerzyć dotychczasową wiedzę, a także rozwinąć swoje zainteresowania w wybranym obszarze nauki. Ponadto zdobędą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy (i wysoko cenione przez pracodawców/będące wynikiem konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym).

O kierunkach


Celem studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menedżera jest wyposażenie słuchacza w umiejętności i kompetencje, dzięki którym podniesie swój potencjał menedżerski, pozna sposoby budowania własnego wizerunku i autorytetu menedżerskiego w organizacji. Ponadto słuchacz otrzyma wiedzę niezbędną do zarządzania zespołem pracowniczym, zdobędzie wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i analizy finansowej oraz zostanie zapoznany z metodami i stylami zarządzania konfliktem, zmianą, procesem negocjacyjnym. Po ukończeniu studiów absolwent będzie potrafił wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie formułowania i rozwiązywania problemów związanych z pracą menedżera, posiądzie umiejętność operowania właściwymi technikami negocjacji i mediacji w rozmaitych okolicznościach życiowych, zawodowych i społecznych. Ponadto będzie potrafił wyznaczać zadania w zespole oraz posiądzie umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania.

Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotowują słuchacza do wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych oraz do pełnienia roli IODO w nowych ramach prawnych po wprowadzeniu reformy Unii Europejskiej w obszarze ochrony danych osobowych. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności, m in. z zakresu prawnego systemu ochrony danych osobowych. Ponadto słuchacz uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie specyfiki pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw osób, których dane te dotyczą; pozna środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych; zdobędzie wiedzę na temat orzecznictwa w zakresie ochrony danych osobowych, a także pozna problem cyberprzestępczości.

Celem studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa jest rozwój kompetencji słuchacza niezbędnych do pracy w działach finansowo - księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych przez przekazanie aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości budżetowej. Ukończenie studiów umożliwi absolwentowi wykorzystanie posiadanej wiedzy z zakresu gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, ogólnych i szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, sporządzania sprawozdania finansowego i sprawozdań budżetowych, analizy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, budowy polityki rachunkowości i innych procedur związanych z organizacją rachunkowości budżetowej.

Resocjalizacja z Socjoterapią ma na celu przygotowanie kadry specjalistów, którzy dzięki zdobytej wiedzy i podwyższeniu swoich kompetencji zawodowych będą umiejętnie i skutecznie oddziaływać na dzieci i młodzież z grup ryzyka z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie oraz z takimi zagrożonymi i ich rodzicami, wykorzystując w pracy metody oraz techniki socjoterapeutyczne. Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych - nadają uprawnienia do pracy w obszarze resocjalizacji i socjoterapii; realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Kończąc studia, absolwent nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Program studiów Windykacja w Praktyce powstał aby przekazać uczestnikom wiedzę i umiejętności konieczne do samodzielnego prowadzenia procesu windykacji należności bądź do pracy na samodzielnym stanowisku specjalisty do spraw windykacji. Absolwent studiów otrzyma niezbędną wiedzę z zakresu przepisów prawa cywilnego, gospodarczego jak i karnego do zastosowania w prowadzonym postępowaniu windykacyjnym. W trakcie warsztatów praktycznych zdobędzie umiejętność doboru odpowiednich form zabezpieczenia zobowiązań takich jak weksel, hipoteka, poręczenie, zastaw oraz nauczy się sporządzać wnioski egzekucyjne i pozwy w postępowaniu sądowym. Na zajęciach omówione zostaną korzyści oraz pułapki windykacji przedsądowej i sądowej, a w ramach warsztatów negocjacyjnych słuchacze poznają wiodące style negocjacji i psychologię zachowań dłużników. Po ukończeniu absolwent będzie potrafił umiejętnie dobrać przepisy prawa cywilnego, gospodarczego jak i karnego do prowadzonego postępowania; będzie mógł samodzielnie przeprowadzić negocjacje dotyczące zobowiązań i spłat, a także dobrać właściwe procedury ze względu na formę prawną przedsiębiorstwa jak i zawiłość postępowania. Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczowi zostanie specjalistą w branży windykacji należności.

Poza powyższymi kierunkami, zapraszamy również do podjęcia nauki na kierunkach, pozostających w ofercie Centrum Kształcenia Ustawicznego i cieszącymi się dużym zainteresowaniem:

- Administracja i Zarządzanie

- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

- Coaching we Wsparciu Psychologicznym

- Dietetyka - Poradnictwo Żywieniowe

- Doradztwo Zawodowe

- Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

- Efektywne Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi

- Gimnastyka Korekcyjna

- Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

- Kadry i Płace

- Logopedia

- Mediacje Sądowe i Pozasądowe

- Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego

- Nauczanie Edukacji dla Bezpieczeństwa i Wiedzy o Społeczeństwie

- Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Branży Transport-Spedycja-Logistyka  

- Oligofrenopedagogika

- Organizacja i Zarządzanie Oświatą

- Personal Branding i Etykieta Biznesu

- Praca z Dzieckiem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z Terapią Pedagogiczną

- Przygotowanie Pedagogiczne

- Rachunkowość i Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem

- Rachunkowość i Doradztwo Podatkowe

- Terapia Pedagogiczna z  Arteterapią

- Wychowanie do Życia w Rodzinie

- Zarządzanie Jakością w Organizacji

- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie

Szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych dokumentów w procesie rekrutacji oraz poszczególnych kierunków studiów, dostępne są na stronie internetowej: www.cku.pwsz.legnica.edu.pl oraz udzielane telefonicznie pod numerem: 76 723 23 60.

2018-08-16

(cku)

<< POWRÓT 
Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u