pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Konferencja w PWSZ im. Witelona w Legnicy pt. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”

Konferencja w PWSZ im. Witelona w Legnicy pt. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Starostwo Powiatu Jaworskiego zapraszają 16 października br. o godzinie 9:45 do Centrum Konferencyjno-Widowiskowego Uczelni na konferencję pt. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”.

Projekt realizowany jest przez Powiat Jaworski w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy wpisuje się w ramy Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do uczniów szkół zawodowych, dla których Powiat Jaworski jest organem prowadzącym, tj.: Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie. Przedsięwzięcie obejmuje okres od 01.09.2017 do 31.08.2019 r. Wartość projektu wynosi 1 915 164 zł.

Podstawa koncepcji projektu została wypracowana w wyniku kontaktów z pracodawcami, narad z Partnerem – Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz przeprowadzonych w wymienionych szkołach diagnoz w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego. Wartością dodaną projektu jest zacieśnienie wieloletniej współpracy miedzy Powiatem a PWSZ, w efekcie czego w dniu 3 października 2017 r.  w Starostwie Powiatowym w Jaworze doszło do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Jaworskim – Liderem Partnerstwa a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy w Legnicy.

Projekt „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” zakłada sześć zadań:

- współpracę z pracodawcami w dostosowaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz modyfikację programów nauczania przedmiotów nauczania; w ramach tego zadania odbyły się wszystkie planowane konferencje branżowe: ekonomiczna, informatyczna, logistyczna, mechaniczna (PZKZiU) oraz energii odnawialnej, hotelarsko – żywieniowa (ZSiP w Bolkowie); w konferencjach wzięło udział 457 uczniów i 27 pracodawców z lokalnego i regionalnego rynku pracy; moderatorami konferencji byli nauczyciele akademiccy PWSZ im. Witelona w Legnicy, którzy dokonali wprowadzenia do danej branży w kontekście sytuacji na rynku pracy, a następnie kierowali debatą uczniów, nauczycieli i pracodawców; w wyniku tych konferencji nauczyciele przedmiotów zawodowych, pracujący w zespołach, opracowali modyfikację programów nauczania w siedmiu zawodach, które będą wdrożone w nowym roku szkolnym 2018/2019;

- organizację praktycznych form nauczania, czyli 150 godzinnych staży u pracodawców zaplanowanych w okresie wakacji w 2018 i 2019 r.; przewidzianych zostało  łącznie 353 staży płatnych;

- udział uczniów w zajęciach prowadzonych w PWSZ im. Witelona w Legnicy z wykorzystaniem potencjału nauczycieli akademickich i wyposażenia dydaktycznego; w roku szkolnym 2017/2018, 299 uczniów obu szkół (606 godz.) odbyło zajęcia w nowocześnie wyposażonych laboratoriach Uczelni; w następnym roku szkolnym zaplanowano 588 godz. zajęć laboratoryjnych;

- tworzenie klas patronackich i wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne; w ramach projektu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych i stworzenie nowoczesnej pracowni logistycznej;

- zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; zaplanowano dwa rodzaje kursów: kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej oraz spawanie blach rur spoinami pachwinowymi metodą MAG; w roku szkolnym 2017/2018 w trzech grupach, łącznie 45 uczniów ukończyło kursy i nabyło uprawnienia zawodowe; w nowym roku szkolnym tylu samo uczniów będzie korzystało z tej formy wsparcia;

- pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie umiejętności zawodowych; w roku szkolnym 2017/2018 łącznie 11 uczniów, w tym: 8 uczniów z PCKZiU i 3 uczniów z ZSiP korzystało ze stypendium w wysokości 600 zł miesięcznie przez dziesięć miesięcy (od października 2017 r. do  lipca 2018 r.); w nowym roku szkolnym taka sama liczba nowych uczniów zostanie zakwalifikowana do stypendium.

Zaangażowanie zasobów Lidera i Partnera na rzecz projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” wymiernie przyczynia się do osiągnięcia założonych celów i wskaźników, w efekcie czego w szkolnictwie powiatowym dokonują się pozytywne zmiany o charakterze jakościowym, w tym większe dopasowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy.

2018-10-11

(dbpiw)

PROGRAM KONFERENCJI


<< POWRÓT

Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u