pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania”

W dniach 9-10 października 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, Nadzieje, Wyzwania”. Jej organizatorem był Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy przy współpracy z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie, Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytetem Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej i Finansów w Ludwigsburgu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, Starostę Legnickiego – Janinę Mazur oraz Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy – prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.

W skład Komitetu Honorowego Konferencji wchodzili Rektorzy uczelni współorganizujących konferencję: prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; prof. dr hab. Maria Sierpińska – Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; prof. Nadiya Skotna – Rektor Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu; prof. dr hab. Sergey Laptev – Rektor Uniwersytetu Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie; prof. Dr. Wolfgang Ernst – Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i Finansów w Ludwigsburgu.

Komitet Naukowy Konferencji, którego przewodniczącym był prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie – Doradca Rzecznika Praw Dziecka i Wiceprezes Zarządu Głównego TPD, tworzyły 23 osoby, w tym 9 naukowców z zagranicznych ośrodków naukowych.

Konferencja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Fundacji PZU, Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

W ciągu dwudniowych obrad wystąpiło 40 prelegentów, z czego 19 referentów pochodziło z zagranicznych ośrodków naukowych, natomiast 21 reprezentowało polskie uczelnie. Wśród przemawiających było 16 studentów, z czego 7 było przedstawicielami partnerskich uczelni zagranicznych (Niemcy, Ukraina). Obrady prowadzono w językach: polskim, niemieckim, ukraińskim i angielskim korzystając w bezpośrednim komunikowaniu się z pomocy 3 tłumaczy – lektorów naszej Uczelni. Uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku serwowanego w przerwach między wystąpieniami. Wyroby cukiernicze ufundowane zostały przez następujące podmioty: Firma  Stanisława Furtaka oraz  Zarząd Spółki Waterius Sp. z o.o. z Jawora, Centrum Carrefour i Kaufland w Legnicy.

Głównym celem konferencji było podjęcie przez jej uczestników debaty wynikającej z potrzeby głębszego zinterpretowania obszaru wychowania, upowszechniającej i pogłębiającej wiedzę w aspekcie prawnym oraz społecznym, z uwzględnieniem zagrożeń dla prawidłowego procesu wzrastania dzieci i młodzieży płynących ze zmieniającej się rzeczywistości oraz podejmowania nowych wyzwań i wielowymiarowych działań na rzecz zapobiegania wszelkim zjawiskom prowadzącym do poczucia braku bezpieczeństwa w różnych aspektach, a także promowania pozytywnych wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Kolejne cele, jakie przyświecały organizatorom to: zaktywizowanie środowiska młodzieży akademickiej (studentów studiów stacjonarnych) i doktorantów do podjęcia dialogu na tematy historycznych uwarunkowań, aktualnych trendów i wyzwań dla wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w XXI wieku; - kształtowanie postaw służących lepszemu zrozumieniu współzależności dla omawianych procesów oraz służących rozwijaniu krytycznego myślenia; - rozwijanie umiejętności prezentowania interesujących rezultatów prowadzonych badań, propozycji i własnych dociekań w poruszanych kwestiach; - promowanie idei podejmowania dialogu między środowiskiem nauki i praktyki, pokoleniem reprezentowanym przez osoby dojrzałe, bogate w doświadczenia zawodowe a ludźmi młodymi – doktorantami i studentami, którzy stoją u progu wyboru drogi życiowej i zawodowej oraz stawiają swoje pierwsze kroki w świecie nauki; - aktywizowanie studentów i doktorantów do nawiązywania dalszej współpracy na polu badawczym i naukowym, a także do podejmowania w przyszłości aktywnych działań na rzecz środowiska wychowawczego dzieci i młodzieży w wymiarze lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym; - wzmocnienie współpracy z partnerami, z którymi do tej pory podejmowane były wspólne inicjatywy, a także rozwinięcie działań z nowymi podmiotami na płaszczyźnie naukowo-badawczej.

Konferencję uroczyście otworzyli: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski; Rektor Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu – prof. Nadiya Skotna; w imieniu Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i Finansów w Ludwigsburgu –prof. dra Wolfganga Ernsta – głos zabrał prof. dr. Gerald G. Sander; w imieniu Rektora Uniwersytetu Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie prof. dra hab. Sergeya Lapteva – głos zabrał prof. dr hab. Anatol Frantsuz, natomiast w imieniu Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie prof. dr hab. Marii Sierpińskiej przemówił prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko.

Dwudniowe obrady zorganizowano w pięciu panelach, w których poruszana problematyka obejmowała sześć obszarów. Najliczniejsza grupa prelegentów odniosła się do obszaru Wychowanie do sprawiedliwości i praworządności, wychowanie do pokoju – 13 wystąpień. W dalszej kolejności były to obszary: Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie (12); Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia społecznego (8); Rola państwa w życiu społecznym
a wpływ globalizacji na proces wychowania (5); Sfera bezpieczeństwa i dobrobytu oraz Działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży (po jednym wystąpieniu).

W pierwszym dniu konferencji moderatorami I części obrad plenarnych byli prof. dr hab. Anatol Frantsuz oraz prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, który jednocześnie rozpoczął tę część wystąpieniem pt. „Powinność wobec dobra w procesie urzeczywistniania prawa wynikająca z pedagogiki prawa”. Drugi referat nt.: „Wiedza, umiejętności i kompetencje mediacyjne w edukacji prawnej i prawniczej” wygłosił prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korybski. O „Dylematach edukacyjnych i awansowych na uczelniach wyższych w Polsce w związku z Ustawą 2.0” mówił prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek. Kolejna mówczyni – dr hab. prof. Tetiana Frantsuz-Yakovets – odniosła się do „Europejskiej politycznej kultury przez pryzmat istnienia Bikameralizmu”. W dalszej kolejności,  prof. zw. dr hab. Natalia Pobirchenko omówiła „System wychowania dziecka w Nowej Gwinei wg Magaret Mead  (1901-1978)“. Następne wystąpienie dotyczyło tematu „Miejsce słabszego w „wyścigu szczurów” i zostało zaprezentowane przez prof. nadzw. dr hab. Joannę Konarską. Kolejnymi prelgentami byli: doc. Yuriy Vovk z tematem „Zarządzanie osobowością z systemowego punktu widzenia” oraz prof. dr hab. Anatol Frantsuz, który swoją wypowiedź ukierunkował na tezy związane z tematem konferencji.  

Po krótkiej przerwie, II część obrad plenarnych poprowadził prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korybski i dr Katarzyna Sępowicz-Buczko. Pierwszym tematem rozważań było „Wychowanie dla pokoju jednym z celów arteterapii” zreferowane przez dr hab. prof. nadzw. Witę Szulc. Wystąpienie kolejnego mówcy – dra Ivana Balykina – dotyczyło tematu „Zwalczanie uczestniczenia młodzieży w destrukcyjnych społecznościach online”. Doktor Inna Dolianovska zaprezentowała się z tematem „Wpływ czynników politycznych i ekonomicznych na prawa dzieci w Ukrainie i Świecie: charakterystyka i sposoby ostrzegania”. Następną referującą zagadnienie nt.: „Instytucje Prawa: Nowe spojrzenie na edukację i wychowanie na Ukrainie” była dr Veronica Horielova. Po tym wystąpieniu, swój referat „Analiza porównawcza zachowań ryzykownych 15-letniej młodzieży w Ukrainie i Polsce”, przedstawiła prof. dr Svitlana Shchudlo. Kolejna mówczyni – mgr Natalia Stepanenko (zastępca dyrektora ds. pracy edukacyjnej w Kolegium Nauk Ekonomicznych, Prawa i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu KROK w Kijowie), poruszyła temat  „Przestrzeganie praw dziecka w strefie konfliktu zbrojnego”. W dalszej części obrad dr Justyna Stadniczeńko przedstawiła temat „Mediacja rówieśnicza i jej znaczenie w wychowaniu do odpowiedzialności”. Ostatnią występującą była mgr Regina Korzeniowska z tematem „Stowarzyszenie jako organizacja wspierająca działania wychowawczo-profilaktyczne prowadzone przez szkołę z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną”.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja i podsumowanie, którego dokonał przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko. Następnie prelegenci zwiedzili Legnicę, po którym wzięli udział w kolacji. Spotkanie integracyjne sprzyjało wzajemnemu poznaniu, nawiązaniu relacji i wymianie doświadczeń na płaszczyźnie zawodowej.

W drugim dniu konferencji zaplanowano trzy panele dyskusyjne. Moderatorami pierwszego byli prof. nadzw. dr hab. Wita Szulc i prof. dr Gerald G. Sander.  

Na wstępie wystąpiła Tetiana Kurinna (studentka II roku Wydziału Prawa Uniwersytetu KROK w Kijowie, przygotowana przez prof. dra hab. Anatola Frantsuza), która zreferowała „Zjawisko narkomanii wśród młodzieży online: prawny aspekt przeciwdziałania”. Kolejne dwa wystąpienia należały do studentów II roku kierunku Finanse publiczne z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i Finansów w Ludwigsburgu (Niemcy), przygotowanych pod kierunkiem prof. dra Geralda G. Sandera. Johanna Zeller zaprezentowała temat „Szkoły całodzienne zgodnie z § 4a ustawy szkolnej”, natomiast student zapoznał słuchaczy z zagadnieniem „Związkowa szkoła w pełnym wymiarze czasu – rodzice kontra państwo”.

W dalszej części występowała grupa czterech studentów z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu. Jako pierwsza głos zabrała Marіana Hryno (2 rok Socjologii, Wydział Historyczny, przygotowana pod kierunkiem dr nauk politycznych Oksany Zelenej, doc. w Katedrze Prawa, Socjologii i Nauk Politycznych). Tematem wystąpienia był „Udział polityczny młodzieży jako wskaźnik aktywności obywatelskiej: aspekt empiryczny”. Następnie wystąpiła Mikalo Mariіa (4 rok Psychologii, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, przygotowana pod kierunkiem Valentyny Stets, doc. dr psychologii, Kierownik Katedry Psychologii) z prezentacją nt.: „Wpływ narodzin dziecka niepełnosprawnego na cechy osobiste matek, które go wychowują”. Z kolei Mariia Futysh (2 rok Socjologii, Wydział Historyczny, przygotowana pod kierunkiem Svitlany Shchudlo, kierownik katedry Wydziału Socjologii i Nauk Politycznych) zaprezentowała temat „Czy grozi młodym wirtualne uzależnienie? Analiza porównawcza korzystania z Internetu w Ukrainie i Polsce”. Ostatnim mówcą w tej grupie był  Nazarii Yurchyshyn (4 rok Historii, Wydział Historyczny, przygotowany pod kierunkiem doc. Jarosława Komarnickiego. Tematem rozważań był „Polityczny udział młodzieży we współczesnej Ukrainie: formy i cechy transformacji”.

Drugi panel konferencji, w którym również studenci prezentowali swoją wiedzę i doświadczenia badawcze, moderowany był przez prof. zw. dr hab. Natalię Pobirchenko oraz prof. dr Svitlanę Shchudlo. W tej części wystąpiła 5-osobowa grupa studentów studiów magisterskich niestacjonarnych z kierunku Prawo na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, przygotowanych przez dr Annę Pawlak. Kolejno głos zabierali: Krzysztof Beń (III rok) nt.: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przepisach prawa o ruchu drogowym”; Edyta Jasińska-Bień (III rok) – „Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym – aspekt psychologiczny”; Marta Górska (V rok) – „Weryfikacja danych podczas transakcji zawieranych przez Internet”; Renata Wasiak-Czarkowska (III rok) – „Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa dzieci i młodzieży w świetle konwencji międzynarodowych”; Wiktoria Qader (V rok) – „Parental trolling” – wybrane zagadnienia prawne”. Ostatnia grupa studentów (4 osoby) reprezentowała Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im Witelona w Legnicy. Tematyka „Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie” została omówiona przez mgr Renatę Kamińską (absolwentkę Pedagogiki, pod kierunkiem dr Katarzyny Sępowicz-Buczko). Ostatnimi występującymi w tej części były studentki Maria Zub, Klaudia Rajczykiewicz, Ewa Ludziak (II rok, Finanse, rachunkowość i podatki), które odniosły się do tematu „Wpływ państwa na wychowanie i bezpieczeństwo w kraju”.

W końcowej części obrad, uczestników konferencji odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew J. Król, który wraz z Poseł na Sejm – Ewą Szymańską i Senator – Dorotą Czudowską wysłuchał i odniósł się do tematyki konferencji w kontekście zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa.
W ostatnim panelu konferencji, moderowanym również przez  prof. zw. dr hab. Natalię Pobirchenko i prof. dr Svitlanę Shchudlo udział wzięło łącznie 10 osób reprezentujących różne instytucje oraz polskie i zagraniczne ośrodki naukowe. Jako pierwsza wystąpiła  doc. Оksana Zelena z drohobyckiego uniwersytetu z tematem „Kultura polityczna młodzieży i perspektywy rozwoju demokracji na Ukrainie”. Kolejna uczestniczka panelu – Tatyana Lisnivskaya – nauczyciel metodyk najwyższej kategorii, reprezentowała Specjalistyczną Szkołę Technologii Informacyjnych nr 3 z Podolskiego rejonu Kijowa, przedstawiony temat „Kształtowanie potencjału nauczyciela w warunkach współczesnych zmian” Doktor Beata Skwarek (PWSZ im. Witelona w Legnicy) i dr Maria Borczykowska-Rzepka (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) zreferowały zagadnienie „Młodzież gimnazjalna w obliczu niepełnosprawności członka rodziny – doniesienie z badań nad samotnością rodzeństwa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Kontynuując problematykę niepełnosprawności doc. Walentina Stec (Uniwersyetet w Drohobyczu) zaprezentowała „Ukraińskie doświadczenie pracy z rodzinami, które  wychowują dzieci ze specjalnymi potrzebami (na podstawie pracy praktycznej Drohobyckiego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Młodzieży „Nadiya”)”. Temat rodziny kontynuowany był przez dr Beatę Skwarek (PWSZ im. Witelona w Legnicy) i dra Jerzego Herbergera (Uniwersytet Zielonogórski), którzy poruszyli temat „Wsparcie interpersonalne w rodzinach zróżnicowanych typologicznie a zachowania ryzykowne dorastających”. Kolejna mówczyni – dr Anna Banaszewska (PWSZ im. Witelona w Legnicy) omówiła wybrane zagadnienia prawne związane z „Realizacją praw do kontaktów z obojgiem rodziców w procesie wychowania”. Następnie dr Piotr Zamelski z Politechniki Opolskiej zreferował zagadnienie „Pedagogika prawa: paternalizm normodawcy czy relatywizm normy?”. Ostatnim prelegentem była dr Anna Pawlak (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) z tematem „Socjalizacja prawna w dobie XXI wieku”.

Nad płynnością i prawidłowym przebiegiem wystąpień w poszczególnych panelach czuwali wskazani wyżej moderatorzy, którzy kierowali również dyskusją po zakończeniu każdego z wystąpień, zaś słuchacze mieli możliwość zadawania prelegentom pytań.

Konferencję podsumował przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko. Zamknięcia konferencji dokonała Prorektor ds. Nauki i Studentów – dr Helena Babiuch, która podziękowała wszystkim uczestnikom za inwencję twórczą, ciekawe wystąpienia, zachęcające do dalszych rozważań i współpracy międzyuczelnianej.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, której nasza Uczelnia była gospodarzem, miała charakter interdyscyplinarny, o czym świadczy szeroki zakres poruszanych tematów i udział wielu osób reprezentujących różne dziedziny i obszary nauk (humanistyczne, społeczne, prawne, pedagogiczne). Uczestnicy konferencji podjęli dyskusję nie tylko na temat zagrożeń związanych z intensywnymi zmianami społecznymi i nadziei pozostających często bez pokrycia. Mówiono także o konkretnych rozwiązaniach mających na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i promowania pozytywnych wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz dla ich prawidłowego rozwoju społecznego, odpowiedniego zabezpieczenia praw dziecka oraz regulacji prawnych gwarantujących bezpieczeństwo dziecka i odpowiedni byt socjalny.

Nadzieją organizatorów był udział praktyków, którzy na co dzień podejmują trud wychowania nowych pokoleń oraz ich edukację i angażują się w działania kreujące w społeczeństwie poruszane zagadnienia (nauczyciele – wychowawcy – pedagodzy, psychologowie, kuratorzy sądowi, itd.), a także decydentów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki oświatowo-wychowawczej i bezpieczeństwa. Niestety, przybyli tylko nieliczni, aby podzielić się swoimi doświadczeniami. Pomimo tego należy uznać, iż osiągnięto zakładane rezultaty: stworzona została płaszczyzna do prowadzenia dialogu, podejmowania dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń – spotkanie było okazją do poznania krzyżowej integracji wiedzy związanej z różnymi perspektywami i doświadczeniami poszczególnych uczestników (środowisko nauki – środowisko praktyki; pokolenie dojrzałe – pokolenie dzisiejszych studentów, młodych naukowców) i określenia dalszych kierunków współdziałania zarówno w stosunkach ogólnokrajowych, jak i międzynarodowych oraz z innymi partnerami; uczestnicy konferencji oraz jej obserwatorzy wykazali potrzebę pogłębienia i upowszechnienia wiedzy na temat zagrożeń i sposobów udzielania pomocy a także podejmowania wielowymiarowych działań na rzecz zapobiegania wszelkim zjawiskom godzącym w prawidłową realizację procesu wychowania i zapewnienia bezpieczeństwa, jako priorytet pojawiający się nie tylko w wymiarze wewnętrznym danego kraju, ale także zewnętrznym; interakcje z uczestnikami konferencji zostały pogłębione, zacieśniono i rozszerzono kontakty w zakresie współpracy międzynarodowej na poziomie instytucjonalnym i kadrowym.

Ostatecznym efektem zakończonej konferencji jest podjęcie decyzji o jej kontynuacji, w związku z czym ustalono, iż II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. zagrożenia, Nadzieje, Wyzwania” odbędzie się za rok, a jej gospodarzem będzie Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki w Drohobyczu (Ukraina).

2018-10-29

dr Beata Skwarek

ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆ - część I


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - część II


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - część III


ZOBACZ FILM


<< POWRÓT

Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u