pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Program rozwojowy Uczelni dla kierunku Pielęgniarstwo z programem Rozwojowym Absolwenta

Jak już informowaliśmy rozpoczęła się realizacja projektu pn. Opracowanie i wdrożenie programu Rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z programem Rozwojowym Absolwenta. Jest on związany z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oto jego najważniejsze założenia.

Celem głównym jest wzrost zainteresowania studiami na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. Witelona w Legnicy co przełoży się na zwiększenie liczby absolwentów zatrudnionych w podmiotach leczniczych na terenie Polski wraz z dostosowaniem ich kompetencji oraz umiejętności do potrzeb epidemiologicznych i demograficznych naszego kraju.

Od wielu lat obserwuje się w Polsce niedobory kadry pielęgniarskiej oraz brak chętnych do podejmowania studiów na tym kierunku; coraz bardziej widoczna jest systematycznie zmniejszająca się liczba pielęgniarek pracujących w systemie ochrony zdrowia. W świetle raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i perspektyw na przyszłość, przewiduje się, że za 7 lat liczba pielęgniarek zmniejszy się o 54 tys. Aktualnie liczba pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi 5,4 i jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie.

Średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 48 lat, a już w 2022 r. osiągnie średnią 50 lat. Zauważalnego procesu starzenia się pracowników nie równoważy napływ nowych osób do zawodu. Wynika to między innymi z faktu, że od dłuższego czasu notuje się brak zainteresowania studiami na kierunku Pielęgniarstwo. Według prognoz w latach 2010-2020 aż 80 814 pielęgniarek urodzonych w latach 1950-1960 osiągnie wiek emerytalny, natomiast jedynie 19 954 pielęgniarek podejmie pracę w tym zawodzie, co stanowi 24,69% liczby pielęgniarek nabywających prawo do emerytury w tym okresie i wskazuje na brak w systemie w 2020 r.60 860 pielęgniarek. Oznacza to, że liczba wchodzących do systemu pielęgniarek nie zapewnia wymiany pokoleniowej w zawodzie, ponieważ nie jest tożsama z liczbą osób odchodzących na emeryturę lub nabywających prawa do emerytury. Ponadto, nie wszyscy absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo występują z wnioskiem do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu. W ostatnich 10 latach zaledwie ok. 2000 pielęgniarek rocznie  zgłaszało się po Prawo Wykonywania Zawodu i podjęło pracę w zawodzie. Analiza zasobów kadrowych pielęgniarek wykazała, iż z uwagi na zaawansowany wiek prawie połowy z nich, istnieje konieczność szybkiego zwiększenia ogólnej liczby pielęgniarek, kładąc nacisk na „odmłodzenie” tej grupy zawodowej.

W związku z powyższym, konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku zwiększenia liczby absolwentów na kierunku Pielęgniarstwo oraz zachęcenie do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie na terenie kraju.

Program ma charakter motywacyjny i zakłada objecie wsparciem 16 studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2017/2018 oraz 16 studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/2019 i uzyskali najwyższe średnie po pierwszym roku studiów - łącznie 32 studentów - oraz objęcie ich wsparciem w ramach programu rozwojowego absolwenta.

Realizowany obecnie program zakłada przede wszystkim wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego mającego charakter motywacyjny- stypendium w wysokości 800 zł. przez okres 20 miesięcy dla uczestników projektu, którzy po ukończeniu pierwszego roku studiów, otrzymali najlepsze wyniki w nauce. Ponadto dostosowanie jakości, warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży a także finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia, które przewidują także rozwój umiejętności studentów w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem oraz organizację wizyty studyjnej w krajowym podmiocie leczniczym.

Jednocześnie rozpoczęty projekt wiąże się z Programem Rozwojowym Absolwenta poprzez realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych wraz z materiałami dydaktycznymi (książki związane tematycznie z treścią szkolenia). Ponadto uczestnicy programu otrzymywać będą stypendium szkoleniowe na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych
w wartości 1000 zł. Stypendia wypłacane będą co miesiąc przez dwa lata pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski. Dodatkowo zakłada on wsparcie finansowe przez okres 6 miesięcy wypłacane opiekunowi absolwenta w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podejmuje zatrudnienie.

Zrealizowanie założonych celów powinno wpłynąć na przeciwdziałanie luce pokoleniowej w zawodzie pielęgniarskim m.in. poprzez objęcie kierunku Pielęgniarstwo Programem Rozwojowym Uczelni ukierunkowanym na podniesienie liczby studentów i absolwentów, zwiększenie liczby absolwentów, inwestowanie w kształcenie i szkolenie absolwentów, poprawę jakości kształcenia, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami, uatrakcyjnienie oferty kształcenia poprzez pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla absolwentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, wsparcie finansowe podczas edukacji i w momencie rozpoczęcia kariery zawodowej oraz uatrakcyjnienie studiów na kierunku Pielęgniarstwo.

Projekt ma charakter długoterminowy. Jego realizacja obejmuje okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2023 roku. Dotyczy dwóch grup studentów: pierwszą stanowią studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018 – studenci tej grupę będą objęci wsparciem od października 2018 roku do 30 września 2022 roku. Druga grupę stanowią studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019 – studenci tej grupę będą objęci wsparciem od października 2019 roku do 30 września 2023 roku. Zakładanym efektem wprowadzenia projektu jest zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku Pielęgniarstwo oraz wzrost liczby absolwentów tego kierunku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a co za tym idzie, zmniejszenie deficytu pielęgniarek/pielęgniarzy na lokalnym rynku pracy, a przez to również w Polsce.

Uczelniany program stypendialny ma charakter motywacyjny - stypendium w wysokości 800 PLN brutto, przez okres 20 miesięcy będzie wypłacane dla uczestników projektu, którzy po ukończeniu pierwszego roku studiów, otrzymali najlepsze wyniki w nauce. Celem głównym wprowadzenia uczelnianego programu stypendialnego jest poprawa warunków materialnych oraz uzyskanie przez studentów jak najwyższych efektów kształcenia w dziedzinie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Studenci objęci wsparciem w ramach projektu w znacznym stopniu będą mogli maksymalizować swój potencjał oraz zdobywać i doskonalić ponadprogramowe kompetencje, które zostały zaplanowane w ramach projektu. Uczelnia dąży, aby studenci po ukończeniu cyklu kształcenia byli w pełni przygotowani do wzrastających wymagań rynku usług medycznych. Pomocą stypendialną będą objęci studenci, którzy ukończyli I rok studiów – maksymalnie 16 studentów i uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Wartość miesięcznego stypendium może wynieść maksymalne 800 PLN brutto. Stypendia przyznawane będą przez okres nauki na II i III roku studiów, przy czym stypendia mogą być wypłacane przez okres 20 miesięcy, maksymalnie przez 4 semestry.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo są obciążeni bardzo dużą liczbą godzin w całym cyklu kształcenia, co wynika ze standardów kształcenia. Nie mają możliwości wykonywania dodatkowej pracy zarobkowej w trakcie studiowania, a na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe  muszą dojeżdżać do podmiotów leczniczych znajdujących się poza Uczelnią. W czasie wakacji realizują bezpłatne praktyki zawodowe trwające od 6 do 8 tygodni (lipiec, sierpień), dlatego każde wsparcie finansowe dla studentów kierunku Pielęgniarstwo poprawi warunki studiowania oraz zmotywuje studentów do osiągania lepszych wyników w procesie kształcenia.

Praktyki zawodowe studentów kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia prowadzone są w podmiotach leczniczych, z którymi Uczelnia podpisuje Umowę na realizację praktyk zawodowych. Funkcjonujący model współpracy z podmiotami leczniczymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest zgodny z Europejską Ramą, Jakości Staży i Praktyk. Program praktyk zawodowych jest dostępny w formie spisanego dokumentu, w wersji elektronicznej i papierowej.

Miejsce odbywania praktyk gwarantuje osiągnięcie efektów kształcenia zdefiniowanych dla praktyk zawodowych w odpowiednich dziedzinach pielęgniarstwa. Organizacja, realizacja i ewaluacja praktyk zawodowych jest zgodna ze standardem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. Program praktyk zawodowych ma zdefiniowane efekty kształcenia, które wyznaczają cele i treści edukacyjne oraz zakres zadań do wykonania przez studenta na stanowisku pracy. Nad prawidłowym przebiegiem i realizacją programu praktyk zawodowych czuwają opiekunowie - pracownicy podmiotów leczniczych (pielęgniarki, które ukończyły kierunkowe studia wyższe i/ lub specjalizację w dziedzinie, w której realizują zajęcia oraz posiadają, staż pracy w danej dziedzinie pielęgniarstwa oraz Prawo Wykonywania Zawodu), a także opiekun z ramienia Uczelni (nauczyciel akademicki posiadający Prawo Wykonywania Zawodu i doświadczenie zawodowe). Opiekunowie praktyk zawodowych na bieżąco weryfikują i oceniają wyniki i stopień realizacji efektów kształcenia. 

Studenci odbywający praktyki zawodowe posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej. Przed przystąpieniem do praktyki zawodowej student odbywa szkolenie bhp. Podstawą uzyskania zaliczenia praktyki jest potwierdzenie osiągnięcia założonych w programie praktyk efektów kształcenia. Każdy student realizujący praktyki zawodowe uzyskuje od opiekuna praktyk pisemną ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, Ocena z praktyki jest wliczana do średniej ocen studenta. Zaliczenie praktyki zawodowej zgodnie z planem studiów jest obowiązkowe do zaliczenia odpowiedniego semestru studiów. Ogólne kwestie związane z odbywaniem praktyk zawodowych reguluje Zarządzenie nr 61/17 Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych.

Od roku 2018 studenci objęci wsparciem w ramach Programu Rozwojowego Uczelni będą mieli wyznaczonego opiekuna praktyk, który będzie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu nauczania na praktykach zawodowych dostosowany do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży.

Działania w projekcie muszą dotyczyć wsparcia wykraczającego poza program kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, przewidują także rozwój umiejętności studentów w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem, dlatego w Programie zostały zaplanowane szkolenia z zakresu procesu pielęgnowania wg ICNP (Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej) - zgodnie z Programem, będą to zajęcia dodatkowe dla studentów wykraczające poza standardowy program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Zajęcia mają na celu poznanie zagadnień związanych z planowaniem opieki wg międzynarodowych standardów stosowanych w podmiotach leczniczych: zapoznanie się uczestników projektu z  głównymi założeniami procesu pielęgnowania wg ICNP, założeniami systemu ujednoliconego języka pielęgniarskiego, połączeniem praktyki pielęgniarskiej z badaniami naukowymi, edukacją, strategią i zarządzaniem, znaczeniem procesu pielęgnowania dla bezpieczeństwa pacjentów i pielęgniarek, wprowadzenie do praktyki pielęgniarskiej terminologii referencyjnej, która porządkuje i ujednolica stawianie diagnoz i interwencji pielęgniarskich. Oczekiwane efekty po ukończeniu szkolenia: nabycie umiejętności krótszego sposobu dochodzenia do diagnozy pielęgniarskiej za pomocą opracowanego indeksu, kompleksowego wzmocnienia sytuacji zdrowotnej pacjenta bez potrzeby posługiwania się własną terminologią, wykorzystania naukowego sposobu myślenia przy formułowaniu diagnoz pielęgniarskich, wniesienia wkładu pielęgniarstwa dla poprawy wyników zdrowotnych w procesie terapeutycznym, wzmocnienie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego. Dzięki zastosowaniu w procesie pielęgnowania Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) możliwe będzie jego implementowanie do elektronicznego rekordu pacjenta (EHR). Uwidocznienie pracy pielęgniarek, a przede wszystkim jej znaczenia dla procesu terapeutycznego.

Jak również szkolenia efektywna komunikacja z pacjentem, które zapewnią studentom  rozwój umiejętności w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników projektu z mechanizmem działania pacjentów pod wpływem emocji, powstawania konfliktów międzyludzkich, sposobów ich konstruktywnego rozwiązywania oraz poznanie technik pozwalających na zarządzanie emocjami w miejscu pracy, kształtujących empatię i wyrozumiałość wobec pacjentów; zdobycie i udoskonalanie umiejętności rozumienia zachowań innych ludzi, skutecznego porozumiewania się w sytuacji konfliktowej, konstruktywnego zachowania się w trudnych sytuacjach interpersonalnych. W rezultacie wypracowanie przez każdego z uczestników praktycznych i skutecznych sposobów komunikacji z pacjentem trudnym. Oczekiwane efekty po ukończeniu szkolenia: poznanie mechanizmów działania człowieka w sytuacjach stresowych, konfliktowych, zdobycie wiedzy na temat pracy z pacjentem w sytuacjach pobudzenia emocjonalnego, stresem podczas trudnej rozmowy, poznanie mechanizmów szybkiego i efektywnego powrotu do równowagi emocjonalnej, wykształcenie i utrwalenie postawy otwartości i szacunku wobec innych, wzmocnienie poczucia zdrowej pewności siebie, motywacji do pracy nad sobą i odpowiedzialności za relacje z pacjentami.

Wizyta studyjna jest zaplanowana w Przychodni i Centrum Rehabilitacji MedicalSensus w Polanicy Zdrój. Program przewiduje prezentacje obiektu, przeprowadzenie zajęć mających na celu zapoznanie studentów z leczniczym wpływem warunków naturalnych na organizm człowieka, metodami i zabiegami stosowanymi w lecznictwie uzdrowiskowym oraz przygotowanie do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem leczonym w Centrum Rehabilitacji w warunkach uzdrowiskowych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych. W ramach wizyty przeprowadzone zostanie szkolenie pn. „specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym w warunkach uzdrowiskowych”. W wyniku realizacji treści nauczania ielęgniarka/pielęgniarz powinna/powinien scharakteryzować warunki klimatyczno-krajobrazowe uzdrowiska jako naturalny czynnik leczniczy, omówić metody lecznicze stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów hydroterapeutycznych, określić zasady bezpiecznego wykonania zabiegów stosowanych w lecznictwie uzdrowiskowym, omówić niepożądane objawy mogące wystąpić w trakcie i po zastosowaniu zabiegów leczniczych, określić zapotrzebowanie na informacje o tematyce zdrowotnej, planować i realizować działania edukacyjne dostosowane do wieku pacjenta oraz rodzaju schorzenia, przygotować pacjenta do określonego zabiegu leczniczego z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych i sprawować opiekę w trakcie trwania zabiegu, w zakresie kompetencji zawodowych pielęgniarki, nauczyć pacjenta samoobserwacji w trakcie leczenia uzdrowiskowego, omówić objawy i sposób postępowania w przypadku wystąpienia odczynu uzdrowiskowego, rozpoznać stan zagrożenia życia i zdrowia oraz podjąć działania ratunkowe, dokumentować działania pielęgniarskie wykonywane w trakcie pobytu pacjenta w uzdrowisku, zgodnie z obowiązującą dokumentacją.

Po zrealizowaniu Programu Rozwojowego Uczelni i ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, student jest zobowiązany do wystąpienia do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu  i rozpoczęcia pracy zawodowej w podmiocie leczniczym na terenie Polski w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza w wymiarze całego etatu. Student zobowiązuje się do pracy w podmiocie leczniczym na terenie Polski przez okres minimum dwóch lat.

Jeżeli absolwent objęty wsparciem w  ramach projektu spełni warunek i zostanie zatrudniony zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski, ma prawo do uzyskania stypendium szkoleniowego wypłacanego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych co miesiąc w wysokości 1000 złotych  przez okres 24 miesięcy.

Celem wprowadzenia stypendium szkoleniowego jest także poprawa warunków materialnych oraz uzyskanie przez absolwenta możliwości rozpoczęcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W zawód pielęgniarki/pielęgniarza jest wpisany obowiązek podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, wypłacanie stypendium szkoleniowego ułatwi możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez finansowanie szkoleń wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy.

Niskie uposażenie pielęgniarek/pielęgniarzy w Polsce jest główną przyczyną wybierania innego zawodu po ukończeniu studiów – wsparcie finansowe na progu rozpoczęcia pracy zawodowej jest ważnym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem pracy zawodowej zgodnej z wykształceniem.

Absolwenci studiów kierunku Pielęgniarstwo zgłaszają wiele problemów związanych z adaptacją do zawodu w momencie rozpoczęcia pracy. Duża odpowiedzialność zawodowa, możliwość popełnienia błędów, odpowiedzialność za życie i zdrowie pacjentów powoduje stres i strach przed odpowiedzialnością zawodową.

Braki kadrowe w placówkach służby zdrowia powodują duże obciążenia pracą wśród etatowych pracowników, którzy nie mają motywacji do prowadzania nowoprzyjętych pracowników do zawodu, pomimo funkcjonujących regulaminów adaptacji do zawodu. Aby ułatwić absolwentom proces adaptacyjny - zgodnie z Programem Rozwoju Absolwenta przewiduje się wynagrodzenie opiekuna absolwenta pielęgniarstwa w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podejmuje zatrudnienie. Wsparcie finansowe dla pielęgniarki będącej opiekunem absolwenta w okresie adaptacyjnym wynosi 10% podstawowego wynagrodzenia pielęgniarki zatrudnionej w podmiotach leczniczych. Każdy z absolwentów będzie posiadał 1 opiekuna przez okres 6 miesięcy. Zaplanowana ilość opiekunów wynika z opracowanego przez podmioty lecznicze „Programu adaptacji społeczno-zawodowej pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych”, który przewiduje opiekę nad nowoprzyjętym pracownikiem w stosunku 1 (opiekun) : 1 (pracownik) przez łączny okres 6 miesięcy. Po wstępnym okresie adaptacyjnym absolwent rozpoczyna pracę w systemie zmianowym, co łączy się z rotacją pracowników, dlatego też nowoprzyjęty pracownik ma przydzielonego 1 opiekuna na okres adaptacji. Przy dużej liczbie obowiązków zawodowych i sposobu organizacji pracy w szpitalach nie ma możliwości, ab 1 opiekun sprawował nadzór nad większą liczbą nowoprzyjętych pracowników w związku z czym przyjęto założenie 1:1 (wymagane regulaminem szpitala). Ponadto rozwiązanie 1:1 przewiduje podjęcie przez absolwenta zatrudnienia w innych podmiotach leczniczych na terenie kraju, gdyż każdy z absolwentów ma prawo wybrać miejsce zatrudnienia na terenie całego kraju gdzie objęcie opieką większej liczby absolwentów przez jednego z opiekuna byłoby niemożliwe.

Realizacja programu rozwoju absolwenta, mającego na celu wspieranie dalszej edukacji osób kończących studia przewidziano następujące szkolenia: kurs specjalistyczny: resuscytacja krążeniowo- oddechowa dla pielęgniarek i położnych. Kurs przewiduje 90 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne 20 godzin, ćwiczenia w warunkach symulowanych 40 godzin, zajęcia praktyczne 30 godzin. Kurs realizowany będzie na podstawie programu kształcenia opracowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia. Po ukończeniu kursu specjalistycznego z Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych uczestnicy projektu otrzymują stosowne zaświadczenie. Przeprowadzenie przedmiotowego kursu ma na celu dostosowanie kompetencji i umiejętności pielęgniarek w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju – ukończenie kursu jest niezbędnym warunkiem potrzebnym do rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek. Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w PWSZ w Legnicy. Zajęcia praktyczne odbywały się będą w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Legnicy. Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą i wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji. Kurs można rozpocząć od momentu uzyskania prawa wykonywania zawodu i podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.

Kolejnym kursem specjalistycznym będzie wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych. Kurs przewiduje 108 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne 50 godzin; zajęcia praktyczne 58 godzin i realizowany będzie są na podstawie programu kształcenia opracowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia. Po ukończeniu kursu specjalistycznego uczestnicy projektu otrzymują stosowne zaświadczenie. Kurs ma na celu dostosowanie kompetencji i umiejętności pielęgniarek w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju – ukończenie kursu jest niezbędnym warunkiem potrzebnym do rozpoczęcia kurs kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w PWSZ, a zajęcia praktyczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku, udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia. Wyżej wymienione kursy specjalistyczne zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej mają na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Kurs można rozpocząć od momentu uzyskania prawa wykonywania zawodu i podjęcia pracy w zawodzie na terenie kraju.

Następnym kursem kwalifikacyjnym będzie  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek. Kurs przewiduje 391 godzin dydaktycznych, w tym 160 godzin zajęć teoretycznych oraz 231 godzin praktycznych. Kurs realizowany będzie  na podstawie programu kształcenia opracowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia. Po ukończeniu kursu uczestnicy projektu otrzymają stosowne zaświadczenie. Przeprowadzenie kursu ma na celu dostosowanie kompetencji i umiejętności pielęgniarek w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w PWSZ w Legnicy, a zajęcia praktyczne w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Cele kursu jest przygotowanie pielęgniarki do podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu, planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniającej diagnozę pielęgniarską, realizacji opieki we współpracy z zespołem terapeutycznym. Kurs może być realizowany od momentu uzyskania Prawa Wykonywania Zawodu i podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na terenie kraju oraz zrealizowaniu minimum 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie oraz ukończeniu kursów specjalistycznych: „Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych” i „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych”.

Ostatnim z zaplanowanych jest kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Kurs przewiduje 360 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne 164 godziny, zajęcia praktyczne 196 godzin. Kurs realizowany będzie na podstawie programu kształcenia opracowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia. Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej uczestnicy projektu otrzymują stosowne zaświadczenie. Przeprowadzenie przedmiotowego kursu ma na celu dostosowanie kompetencji i umiejętności pielęgniarek w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju. Zajęcia teoretyczne odbywały się będą w PWSZ w Legnicy, a zajęcia praktyczne w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Legnicy. Kurs może być realizowany od momentu uzyskania Prawa Wykonywania Zawodu i podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza  na terenie kraju oraz po zrealizowaniu co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie przez każdego z uczestników.

2019-01-03

Program Rozwojowy opracowała:
mgr pielęgniarstwa Barbara Golicz –  Koordynator Wydziałowy Projektu

<< POWRÓT

Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u