pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Uczelniana farma fotowoltaiczna wkrótce zacznie działać

W grudniu zakończone zostały prace przy budowie uczelnianej farmy fotowoltaicznej. Zamontowano wszystkie ogniwa, które mają przetwarzać energie słoneczną w elektryczną.

Budowa farmy rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku. W pierwszym etapie - w kwietniu przeprowadzono roboty ziemne polegające na zniwelowaniu terenu a następnie przystąpiono do robót  budowlanych. Plac został ogrodzony i ustawiono oświetlenie. Postawiono na nim kontenerowy moduł biurowy. Jesienią rozpoczął się montaż ogniw fotowoltaicznych i łączenie ich w specjalistyczne bloki. To zakończyło etap budowy obiektu. Jego finał to  podłączenie farmy do sieci energetycznej.

Inwestycja jest realizacją przyjętej przez Uczelnię Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na lata 2014-2020. To właśnie w tym dokumencie określono, jako jeden z priorytetów, wdrażanie nowoczesnych, niekonwencjonalnych modeli i metod dydaktycznych. Ta decyzja łączy się  także z postulatem  wykorzystywania w sposób optymalny publicznych i własnych środków finansowych jak również poszukiwania nowych źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć. Uczelnia realizując tę inwestycję zakłada, że jej efektem będzie radykalna poprawa  efektów dydaktycznych oraz ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Zadanie to zostało wpisane w Program Gospodarowania Energią PWSZ im Witelona na lata 2015-2020 z perspektywą do 2027. Oddana do eksploatacji farma  fotowoltaiczna bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia wydatków Uczelni ponoszonych na zakup energii elektrycznej. Koszt ten w skali roku wynosi obecnie, w zależności od  pogody,  300 - 400 tys. zł.

Inwestycja stanowi również ważny element tworzenia zaplecza badawczo-dydaktycznego Uczelni, podporządkowanego konieczności kreacji  nowych kierunków kształcenia, planowanych przez Uczelnię w możliwie najbliższej perspektywie. Budowa farmy fotowoltaicznej, która będzie obiektem w skali rzeczywistej oraz jej zintegrowanie z już powstałym Laboratorium OZE (Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych), jak i planowanym Centrum Efektywnego Zarządzania Energią, niewątpliwie wpłyną na uzyskanie środowiskowej przewagi w zakresie wyposażenia dydaktycznego i zwiększą atrakcyjność Uczelni.

Realizując te założenia Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy podjął, w 2016 roku, uchwałę w sprawie zakupu gruntu pod budowę tzw. farmy fotowoltaicznej. Na którym obecnie stoi już elektrownia słoneczna.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ta zakońzcona inwestycja jest reakcją na globalne wyzwania w zakresie promocji OZE. Przyrodnicze i społeczne konsekwencje stosowania  konwencjonalnych źródeł energii  wymusiły na Komisji Europejskiej decyzje o stopniowej zmianie sposobu pozyskiwania energii. Zdecydowanie najważniejszym dokumentem, który wytycza nowe kierunki jest Strategia „Europa 2020”, a polityczne deklaracje na poziomie Unii Europejskiej znalazły swoje odbicie w strategiach lokalnych. W Polityce Energetycznej na Dolnym Śląsku, w Projekcie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE jest wskazywane jako jedno z działań mających poprawić infrastrukturę energetyczną województwa. Realizując tę inwestycję, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona bezpośrednio przyczyni się zatem do realizacji celów gospodarczych związanych z polityką energetyczną regionu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzję o przyznaniu promesy koncesjina wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, elektrowni fotowoltaicznej (PVA), o łącznej mocy zainstalowanej 0,956 MW (3824 x 0,00025 MW). Jednocześnie stwierdzono, że wsparcie tej inwestycji stanowi ekonomiczne uzasadnienie jej podjęcia i prowadzenia. Promesa oznacza dla naszej Uczelni uzyskanie przyrzeczenia uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia postępowaniao koncesję.

2019-01-07

(mir)

<< POWRÓT
Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u