pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!

Kandydaci na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej mają możliwość kształcenia się na czterech kierunkach studiów licencjackich (studia pierwszego stopnia) – Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, jednym kierunku jednolitych studiów magisterskich (studia pięcioletnie) - Fizjoterapia oraz jednym kierunku studiów magisterskich (studia dwuletnie) – Pielęgniarstwo.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!Mocną stroną Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej jest bogate zaplecze dydaktyczne w postaci pracowni medycznych, pracowni technologii żywności i specjalistycznych laboratoriów, w których studenci realizują zajęcia praktyczne oraz doświadczona kadra nauczycieli akademickich.

Nowością, która wspomaga proces kształcenia jest nowopowstałe Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Coaching zdrowego stylu życia - studia licencjackie

O kierunku

Coaching zdrowego stylu życia to innowacyjny kierunek studiów, dostosowany do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy, uczący umiejętności praktycznych poszukiwanych przez pracodawców i wychodzący naprzeciw trendom i potrzebom społecznym.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia.

Koncepcja kształcenia na kierunku obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, niezbędnej do skutecznego inspirowania i motywowania w zakresie:

- wyboru najlepszego sposobu na rozwijanie sprawności fizycznej,
- wyboru lub zmiany nawyków żywieniowych,
- pokonania stresu/przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
- osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym,
- wsparcia po długotrwałej chorobie,
- wsparcia przy problemach zdrowotnych mających podłoże psychosomatyczne,
- panowania nad emocjami.

Dietetyka – studia licencjackie


Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!O kierunku


Kierunek Dietetyka umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka, oceny stanu odżywienia, technologii przygotowywania potraw, kontroli jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania, psychologii żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznych podstaw żywienia, technologii gastronomicznej oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób dietozależnych.

Dietetyk jako specjalista ds. żywienia nie tylko uczy, jak zdrowo się odżywiać, ale też uświadamia, jakie błędy żywieniowe popełniamy i jak je wyeliminować.

Pielęgniarstwo – studia licencjackie


O kierunku


Program kierunku Pielęgniarstwo opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa.

Ratownictwo medyczne – studia licencjackie

O kierunku

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego. Studia w zakresie ratownictwa medycznego przygotowują do podejmowania działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym prawo do podjęcia pracy jako ratownik medyczny będzie przysługiwało dopiero po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.

Ustawa wprowadza ponadto Państwowy Egzamin Ratownika Medycznego (PERM). Możliwość podejścia do powyższego egzaminu będzie przysługiwała osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne oraz odbyły 6-miesięczną praktyką zawodową w ramach studiów. Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!

Zawód ratownika medycznego wiąże się z wielką odpowiedzialnością, ale wymaga również niezwykłych umiejętności.

Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie

O kierunku


Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym związanym z ochroną zdrowia, uznawanym za jeden z pięciu najbardziej rozwojowych na świecie. Umożliwia zdobycie szerokiej, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznego przygotowania do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego, jakim jest w myśl ustawy z dn. 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1994) zawód fizjoterapeuty.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!Nowa ustawa umożliwia coraz większy udział fizjoterapeutów w procesie leczenia. Fizjoterapeutami zostawać będą tylko osoby o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, co stanowić będzie gwarancję bezpieczeństwa pacjenta i zwiększać skuteczność leczenia.

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega przede wszystkim na udzielaniu szeroko pojętych świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie:

- kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizjoterapii,
- zlecania wyrobów medycznych, dobierania ich do potrzeb pacjenta oraz nauczania pacjentów posługiwania się nimi,
- prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na edukacji i propagowaniu zachowań mających na celu zapobieganie niepełnosprawności,
- wydawania opinii i orzeczeń dotyczących stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii,
- nauczania pacjentów mechanizmów kompensacyjnych.

Ponadto absolwent będzie posiadał przygotowanie do:

- nauczania zawodu fizjoterapeuty oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów,
- prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii,
- kierowania pracą zawodową osób będących fizjoterapeutami,
- zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Pielęgniarstwo – studia magisterskie

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!O kierunku


Program kierunku opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu i obejmują nauki społeczne oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej. Program ma charakter modułowy.

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych.

Atuty Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

➡️nowością, która wspomaga proces kształcenia jest Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),

➡️nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna,

➡️sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny,

➡️własne laboratoria i pracownie umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, leczenia ruchem, masażu i terapii manualnej, fizykoterapii, biomechaniki i analizy ruchu, sala fitness, siłownia, sala gier i zabaw ruchowych, pracownia antropometryczna, laboratorium biochemii i toksykologii, laboratorium mikrobiologii i biologii molekularnej, pracownia technologii potraw, pracownia komputerowa z oprogramowaniem umożliwiającym układanie diet, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego),

➡️wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca doświadczenie praktyczne.

➡️zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry,

➡️zajęcia dydaktyczne realizowane w plenerze,

➡️płatne praktyki pilotażowe,

➡️wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w studenckich kołach naukowych.


2019-06-11

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u