pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych zaprasza na studia!

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych zaprasza na studia!Kandydaci na studia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych mają możliwość kształcenia się na czterech kierunkach studiów licencjackich (studia pierwszego stopnia) – Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Filologia, Pedagogika; jednym kierunku studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) – Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz dwóch kierunkach jednolitych studiów magisterskich (studia pięcioletnie) – Prawo oraz Pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna.

Administracja – studia licencjackie

Program studiów łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk o administracji, ekonomii i nauk o polityce. Dzięki temu kształcimy specjalistów dla obsługi szeroko pojętej administracji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Program przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dzięki czemu możesz nabywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności w zakresie obsługi o charakterze administracyjnym.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia licencjackie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są interdyscyplinarne. Łączą w sobie teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, co pozwala na kompleksowe ujęcie zmieniających się zagrożeń współczesnego świata. Dodatkowo studenci uzyskują wiedzę z pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: psychologia, prawo, ekonomia, statystyka, politologia, socjologia, historia czy stosunki międzynarodowe.Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych zaprasza na studia!

Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie.

Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach czy zajęcia laboratoryjne i seminaria – studenci biorą udział także w: warsztatach menedżerskich, treningowych formach zajęć realizowanych indywidualnie lub zespołowo przy zastosowaniu analizy przypadków, opracowywaniu i publicznym prezentowaniu projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

Filologia angielska – studia licencjackie

Oferta edukacyjna skierowana jest do tych, którzy interesują się pozyskaniem wiedzy o języku i innych zjawiskach kulturowych dotyczących krajów angielskiego obszaru językowego, a także chcieliby opanować umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości C1.

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych zaprasza na studia!Program studiów umożliwia praktyczną naukę jednego z trzech innych języków nowożytnych na poziomach od A1 do B1+, w tym języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym do poziomu B2.

Studia te umożliwią absolwentom wszechstronną realizację zadań związanych z szeroko pojętym wykorzystaniem języka angielskiego zarówno w działalności indywidualnej, jak i w jednostkach gospodarczych.

Pedagogika – studia licencjackie

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają nabyć podstawową wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka.Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych zaprasza na studia!

Kształcenie obejmuje przedmioty w zakresie treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych. Realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, zatem znaczna część zajęć prowadzona jest w formie: ćwiczeń, warsztatów, praktyk poza Uczelnią. Uczestnictwo w nich służy zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia magisterskie

Celem kształcenia na studiach magisterskich jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych, a także umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego.

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych zaprasza na studia!Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności sprawiające, że absolwent studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ im. Witelona w Legnicy stanie się pożądanym i dobrze wykształconym profesjonalistą, którego zatrudnieniem będą zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, administracja państwowa, służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.

Prawo – jednolite studia magisterskie

Program studiów na kierunku Prawo łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk o administracji, ekonomii i nauk o polityce. Dzięki temu kształcimy specjalistów dla obsługi szeroko pojętej administracji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Program przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dzięki czemu możesz nabywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności w zakresie obsługi prawnej sektora publicznego i prywatnego.Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych zaprasza na studia!Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek, który przygotowuje do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I – III szkoły podstawowej.

W trakcie procesu kształcenia studenci nabędą umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia. Dzięki praktycznemu profilowi kształcenia, będą potrafili wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci/uczniów.

Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu: przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, przygotowania metodycznego nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Absolwent otrzyma kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

Atuty Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

➡️ uczelnia posiada doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria i sale ćwiczeniowe, co pozwala studentom na nabycie umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego przez przyszłych pracodawców,

➡️ uczelnia dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną pozwalającą prowadzić zajęcia praktyczne z zakresu strzelectwa, zarządzania kryzysowego czy też np. ratownictwa lub obsługi dronów,

➡️ dodatkową zaletą jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku odpowiedzialnym za współczesne bezpieczeństwo, w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu,

➡️ ofertę edukacyjną uzupełnia współpraca z otoczeniem zawodowym, tj. z przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, administracją publiczną i samorządową, ośrodkami kultury i sztuki, sektorem pozarządowym oraz organizacjami pracodawców,

➡️ nasi studenci chętnie korzystają z możliwości, jaką stwarzają programy mobilności edukacyjnej, realizując część studiów i praktyk za granicą w różnych krajach Unii Europejskiej,

➡️ w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja,

➡️ uczelnia posiada pracownie językowe i komputerowe, kabinę do tłumaczeń symultanicznych, zasoby biblioteczne i czytelnie do pracy własnej,

➡️ studia stacjonarne są bezpłatne,

➡️ nasza Uczelnia ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,

➡️ dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną i posiadamy specjalistyczne pracownie: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy
i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także pracownię multimedialną edukacji wczesnoszkolnej oraz salę do gier i zabaw ruchowych,

➡️ realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów i praktyk poza uczelnią,

➡️ współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze; naszymi partnerami są także: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci w Legnicy,

➡️ zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz praktyków zatrudnionych w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem,

➡️ wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w studenckich kołach naukowych.

2019-06-24

(pk)

<< POWRÓT


Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u