pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Egzaminy dyplomowe w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19

Egzaminy dyplomowe w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19Ukazało się zarządzenie nr 38/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19. Poniżej przedstawiamy najważniejsze ustalenia jakie zawiera.

W okresie ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, z powodu zagrożenia zakażeniem COVID-19, wprowadzono możliwe następujące formy egzaminów dyplomowych:
1. egzamin zdalny,

2. egzamin częściowo zdalny,

3. egzamin przeprowadzony na terenie Uczelni z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

Decyzję w sprawie wyboru określonej formy egzaminu na danym kierunku lub dla danej grupy studentów podejmuje dziekan. Dziekan jest zobowiązany określić szczegółowe zasady i wymogi, w tym techniczne, przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w każdej formie, poprzez opracowanie dodatkowych procedur. Dziekan ma obowiązek poinformować studenta o przyjętej formie egzaminu dyplomowego oraz przedstawić mu zasady i wymogi, najpóźniej pięć dni przed planowanym terminem jego przeprowadzenia.

Student, który nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie ma prawo wnioskować do dziekana o jego przesunięcie, uzasadniając konieczność dokonania zmiany.

Egzamin zdalny

Przez egzamin zdalny rozumie się egzamin dyplomowy w formie ustnej w ramach synchronicznego kontaktu online, co oznacza, że student oraz członkowie komisji egzaminu dyplomowego uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach.

Egzamin zdalny jest przeprowadzany przy wykorzystaniu odpowiedniej aplikacji, ustalonej przez dziekana, z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w tym kamery i mikrofonu.

Egzamin dyplomowy zdalny organizuje dziekan wydziału i opracowuje szczegółowe harmonogramy.

Termin egzaminu zdalnego dziekan podaje do wiadomości studentowi oraz członkom komisji, drogą elektroniczną, co najmniej pięć dni przed jego przeprowadzeniem.

Godzina egzaminu dyplomowego jest podawana do wiadomości studentowi najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin.

Komisję egzaminu dyplomowego stanowią: przewodniczący – dziekan lub prodziekan wydziału, promotor pracy dyplomowej lub inna osoba wyznaczona przez dziekana, recenzent lub inna osoba wyznaczona przez dziekana.

Czas trwania egzaminu dyplomowego dla jednego studenta nie powinien przekraczać 30 minut, chyba że dziekan postanowi inaczej.

Egzamin dyplomowy przeprowadza się według następującego harmonogramu:

1. połączenie ze wszystkimi członkami komisji i studentem - całość spotkania inicjuje przewodniczący,
2. próba techniczna,
3. przedstawienie przez przewodniczącego składu komisji,
4. przedstawienie się studenta oraz okazanie przez niego do kamery dokumentu tożsamości – legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
5. przedstawienie przez przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego zasad przeprowadzenia egzaminu oraz poinformowanie studenta o zakazie korzystania w trakcie egzaminu z zewnętrznych źródeł wiedzy (np. nośników elektronicznych, książek, notatek, osób trzecich) oraz poinformowanie o nagrywaniu egzaminu; brak zgody studenta na nagrywanie jest jednoznaczny z przerwaniem egzaminu dyplomowego,
6. złożenie przez studenta oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w egzaminie dyplomowym oraz braku przeciwskazań do udziału w nim (choroba, złe samopoczucie), a także nieobecności osób postronnych w pomieszczeniu, w którym znajduje się student,
7. zaprezentowanie tez pracy dyplomowej,
8. losowanie pytań egzaminacyjnych – według zasad określonych przez dziekana,
9. odczytanie pytań studentowi, który może przygotować się do odpowiedzi, pozostając jednak w polu widzenia kamery,
10. udzielenie przez studenta odpowiedzi na zadane pytania,
11. część egzaminu niejawna (bez udziału studenta), w czasie której ustala się wynik egzaminu oraz ostateczny wynik studiów,
12. poinformowanie studenta o wyniku egzaminu dyplomowego,
13. zakończenie egzaminu.

Po zakończeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji sporządza protokół egzaminu dyplomowego, który powinien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji i dostarczony do dziekanatu właściwego wydziału najpóźniej w ciągu 14 dni od przeprowadzenia egzaminu.

W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu, a dotyczących organizacji lub przebiegu egzaminu dyplomowego oraz w sprawach spornych, decyzje podejmuje przewodniczący komisji.

Egzamin częściowo zdalny

Przez egzamin częściowo zdalny rozumie się egzamin dyplomowy zorganizowany w siedzibie Uczelni, przy czym część jego uczestników bierze w nim udział zdalnie, jednak wszyscy mają ze sobą zsynchronizowany kontakt.

Warunkiem koniecznym przeprowadzenia egzaminu częściowo zdalnego jest udział w nim, w siedzibie Uczelni, studenta oraz przewodniczącego. Pozostali członkowie komisji, o których mowa w zarządzeniu mogą w nim uczestniczyć zdalnie.

Egzamin częściowo zdalny jest przeprowadzany przy wykorzystaniu odpowiedniej aplikacji, ustalonej przez dziekana, z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w tym kamery i mikrofonu.

Egzamin przeprowadza się w odpowiednio przygotowanej i wyposażonej sali, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: odpowiedniego dystansu między uczestnikami i środków ochrony osobistej.

Podczas egzaminu włączone są kamery i mikrofony pozostałych członków komisji, biorących w egzaminie udział poprzez łącze Online, za pośrednictwem ustalonej przez dziekana aplikacji.

Student zgłasza się na egzamin dyplomowy na ściśle określoną godzinę, bez narażania na bezpośredni kontakt z innymi studentami.

Student oraz przewodniczący komisji w trakcie egzaminu muszą nosić maseczki oraz rękawiczki ochronne.

Harmonogram egzaminu dyplomowego częściowo zdalnego:

1. połączenie się Online przewodniczącego z pozostałymi członkami komisji,
2. zaproszenie do sali studenta, który jest obowiązany okazać komisji legitymację studencką lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
3. przedstawienie przez przewodniczącego składu komisji oraz zasad egzaminu,
4. udzielenie przez studenta informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych (choroba, złe samopoczucie) do udziału w egzaminie,
5. prezentacja tez pracy dyplomowej,
6. losowanie i odczytanie pytań - według zasad określonych przez dziekana,
7. udzielenie przez studenta odpowiedzi na zadane pytania,
8. część egzaminu niejawna (bez udziału studenta), w czasie której ustala się wynik egzaminu oraz ostateczny wynik studiów,
9. poinformowanie studenta o wyniku egzaminu dyplomowego,
10. zakończenie egzaminu.

Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie protokołu oraz dokumentów egzaminu dyplomowego. Członkowie komisji są zobowiązani uzupełnić i podpisać dokumentację egzaminu w ciągu 14 dni od jego przeprowadzenia.

Egzamin dyplomowy w siedzibie Uczelni, w pełnym składzie komisji i z udziałem studenta, może być przeprowadzony w razie konieczności zorganizowania egzaminów dyplomowych dla studentów kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne, w trakcie zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uczelni i/lub braku możliwości zorganizowania egzaminów z części praktycznej na terenie szpitala dla studentów Pielęgniarstwa.

W takiej sytuacji, egzamin dyplomowy organizuje się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: odpowiedniego dystansu i środków ochrony osobistej.
Przy ustalaniu terminów i harmonogramów egzaminów dyplomowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę oczekujących studentów oraz informować o wynikach egzaminu na bieżąco, unikając tym samym kontaktów z innymi osobami.

Ponadto w sytuacji, o której mowa wcześniej Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej jest zobowiązany określić zasady przeprowadzenia w Uczelni części praktycznej egzaminu dyplomowego.

W pozostałym zakresie zasady dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych regulują dotychczasowe Zarządzenie nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie prac i organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne.

Za organizację egzaminu dyplomowego jest odpowiedzialny dziekan wydziału. W pozostałym zakresie związanym z ogólnymi wymogami egzaminu dyplomowego oraz jego dokumentowania obowiązują zapisy Zarządzenia nr 88/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych, a w przypadku kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne - zapisy Zarządzenia nr 21/20 z dnia 17 lutego 2020 r.

Student powinien wyrazić pisemną zgodę na udział w danej formie egzaminu dyplomowego, która powinna zostać włączona do jego dokumentacji. Sposób udzielenia zgody przez studenta oraz termin jej złożenia określi dziekan.

W przypadku braku możliwości udziału studenta w egzaminie dyplomowym z ważnych i wskazanych dziekanowi powodów, powinien być wyznaczony drugi termin egzaminu, jednak nie później niż do 30 września 2020 r.

Egzamin w siedzibie Uczelni

Egzamin dyplomowy w siedzibie Uczelni, w pełnym składzie komisji i z udziałem studenta, może być przeprowadzony w razie konieczności zorganizowania egzaminów dyplomowych dla studentów kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne, w trakcie zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uczelni i/lub braku możliwości zorganizowania egzaminów z części praktycznej na terenie szpitala dla studentów Pielęgniarstwa.

W sytuacji, o której mowa w ust. 1 egzamin dyplomowy organizuje się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: odpowiedniego dystansu i środków ochrony osobistej.

Przy ustalaniu terminów i harmonogramów egzaminów dyplomowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę oczekujących studentów oraz informować o wynikach egzaminu na bieżąco, unikając tym samym kontaktów z innymi osobami.

W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej jest zobowiązany określić zasady przeprowadzenia w Uczelni części praktycznej egzaminu dyplomowego.

W pozostałym zakresie zasady dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych regulują dotychczasowe Zarządzenie nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie prac i organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne.

Za organizację egzaminu dyplomowego jest odpowiedzialny dziekan wydziału. W pozostałym zakresie związanym z ogólnymi wymogami egzaminu dyplomowego oraz jego dokumentowania obowiązują zapisy Zarządzenia nr 88/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych, a w przypadku kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne - zapisy Zarządzenia nr 21/20 z dnia 17 lutego 2020 r.

Student powinien wyrazić pisemną zgodę na udział w danej formie egzaminu dyplomowego, która powinna zostać włączona do jego dokumentacji. Sposób udzielenia zgody przez studenta oraz termin jej złożenia określi dziekan. W przypadku braku możliwości udziału studenta w egzaminie dyplomowym z ważnych i wskazanych dziekanowi powodów, powinien być wyznaczony drugi termin egzaminu, jednak nie później niż do 30 września 2020.

2020-05-20

<< POWRÓTImieniny: Marty, Konstantego, Olafa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u