pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!

Kandydaci na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej mają możliwość kształcenia się na czterech kierunkach studiów licencjackich (studia pierwszego stopnia) – Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne; jednym kierunku jednolitych studiów magisterskich – Fizjoterapia oraz dwóch kierunkach studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) – Pielęgniarstwo oraz Zdrowie publiczne.

Rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 potrwa do 31 sierpnia.

Coaching zdrowego stylu życia
studia licencjackie


Coaching zdrowego stylu życia to innowacyjny kierunek studiów, dostosowany do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy, uczący umiejętności praktycznych poszukiwanych przez pracodawców i wychodzący naprzeciw trendom i potrzebom społecznym.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia. Koncepcja kształcenia na kierunku obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, niezbędnej do skutecznego inspirowania i motywowania w zakresie: wyboru najlepszego sposobu na rozwijanie sprawności fizycznej, wyboru lub zmiany nawyków żywieniowych, pokonania stresu/przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, wsparcia po długotrwałej chorobie, wsparcia przy problemach zdrowotnych mających podłoże psychosomatyczne, panowania nad emocjami.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: placówkach oświatowych, klubach sportowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach i uzdrowiskach, firmach i organizacjach oraz instytucjach związanych z poprawą kondycji zdrowotnej, działach kadr i public relations.

Nasze atuty

- absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, a wybór dalszej drogi rozwoju zależy od ich preferencji i może podążać w różnych kierunkach związanych ze zdrowiem: dietetyka, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz psychologia społeczna i coaching,

- realizacja programu studiów na kierunku Coaching zdrowego stylu życia pozwala na zdobycie pełnych kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, laboratoria i pracownie umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, leczenia ruchem, masażu i terapii manualnej, fizykoterapii, biomechaniki i analizy ruchu, sala fitness, siłownia, sala gier i zabaw ruchowych, pracownia treningów motorycznych i treningu zdrowotnego),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne.

Partnerzy

- placówki oświatowe – szkoły i przedszkola,
- kluby sportowe i stowarzyszenia krzewiące kulturę fizyczną,
- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia,
- hotele, baseny i pływalnie,
- sanatoria i uzdrowiska lecznicze.


Dietetyka
studia licencjackie

Kierunek Dietetyka umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka, oceny stanu odżywienia, technologii przygotowywania potraw, kontroli jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania, psychologii żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznych podstaw żywienia, technologii gastronomicznej oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób dietozależnych. Dietetyk jako specjalista ds. żywienia nie tylko uczy, jak zdrowo się odżywiać, ale też uświadamia, jakie błędy żywieniowe popełniamy i jak je wyeliminować.Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!

Perspektywy zawodowe

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej: klinikach, szpitalach oraz poradniach diabetologicznych i chorób metabolicznych, zakładach opieki długoterminowej i paliatywnej, domach opieki społecznej, ramach własnej działalności gospodarczej – gabinet dietetyczny i poradnictwa żywieniowego, placówkach szkolenia sportowców, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, organizacjach konsumenckich, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (restauracje, stołówki szkolne i pracownicze, przedszkola – catering), stacjach sanitarno-epidemiologicznych, centrach odnowy biologicznej, SPA, salonach kosmetycznych, szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Nasze atuty

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, laboratoria i pracownie umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, pracownia antropometryczna, laboratorium biochemii i toksykologii, laboratorium mikrobiologii i biologii molekularnej, pracownia technologii potraw, pracownia komputerowa z oprogramowaniem umożliwiającym układanie diet),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Dietetyków PWSZ im. Witelona w Legnicy (działalność naukowa, edukacyjna i społeczna).

Partnerzy

- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- placówki ochrony zdrowia,
- domy pomocy społecznej i domy dziecka,
- powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
- hotele,
- poradnie dietetyczne i gastroenterologiczne,
- ośrodki diagnostyki i terapii endoskopowej,
- sanatoria i uzdrowiska lecznicze.


Fizjoterapia
Jednolite studia magisterskie


Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym związanym z ochroną zdrowia, uznawanym za jeden z pięciu najbardziej rozwojowych na świecie. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie szerokiej, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym w myśl ustawy z dn. 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1994). Fizjoterapeutami mogą zostać tylko osoby o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa pacjenta i zwiększa skuteczność leczenia. Fizjoterapeuta powinien działać z należytą starannością, z poszanowaniem zasad etyki i praw pacjenta oraz kierować się aktualną wiedzą medyczną. Szczególne predyspozycje do tego zawodu posiadają osoby łatwo nawiązujące kontakt z innymi, odpowiedzialne i cierpliwe.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!Wykonując zawód fizjoterapeuty, po zdobyciu odpowiednich uprawnień, można:

- planować i prowadzić fizjoterapię,
- zlecać i dobierać wyroby medyczne do potrzeb pacjenta oraz uczyć pacjenta posługiwania się nimi,
- edukować, motywować do aktywności i propagować zachowania mające na celu zapobieganie niepełnosprawności,
- wydawać opinie i orzeczenia dotyczące stanu osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu jej procesu.

Ponadto absolwent będzie posiadał przygotowanie do:

- prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii,
- kierowania pracą zawodową osób będących fizjoterapeutami,
- zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, nauczania zawodu fizjoterapeuty.

Perspektywy zawodowe

Fizjoterapeuci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą oraz znajdują zatrudnienie w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach i klinikach, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach o różnym profilu leczniczym i szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach zdrowia, poradniach i zakładach rehabilitacji leczniczej,gabinetach rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej oraz spa, gabinetach masażu, salonach fitness, klubach sportowych i ośrodkach medycyny sportowej, placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych).

Nasze atuty

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych: pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej, medycyny fizykalnej: fizykoterapii, pracownia biomechaniki i analizy ruchu),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne,

- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,
- płatne praktyki pilotażowe,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Fizjoterapeutów PWSZ im. Witelona w Legnicy (działalność naukowa, edukacyjna i społeczna),

- uzyskanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu fizjoterapii oraz pokrewnych dyscyplin medycznych, które umożliwia przygotowanie do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), a dzięki temu uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który gwarantuje wielopłaszczyznowe perspektywy zatrudnienia,

- absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia może podjąć studia trzeciego stopnia.

Partnerzy

- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia,
- uzdrowiska i sanatoria o różnorodnym profilu leczniczym,
- kluby sportowe,
- placówki oświatowe – szkoły i przedszkola,
- centra i gabinety rehabilitacyjne,
- salony odnowy biologicznej i salony fitness.


Pielęgniarstwo
studia licencjackie


Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!Program kierunku Pielęgniarstwo opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia może znaleźć zatrudnienie w:

- podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym w szpitalach,
- przychodniach, poradniach,
- placówkach świadczących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
- ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
- placówkach opieki długoterminowej.

Nasze atuty

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych),

- możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej,

- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej, płatne praktyki pilotażowe,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja pielęgniarska (działalność naukowa, edukacyjna – udział w konferencjach naukowych oraz społeczna – podjęcie wolontariatu w szpitalach i placówkach opiekuńczych),

- kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,

- dyplom ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,

- absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo może podjąć studia drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Partnerzy

- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
- sanatoria o różnorodnym profilu leczniczym oraz szpitale uzdrowiskowe.


Ratownictwo medyczne
studia licencjackie

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek systemu ratownictwa medycznego. Podczas 3-letniego okresu uczenia się student nabywa wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem medycznych czynności ratunkowych, co daje mu możliwość podejścia do Państwowego Egzaminu Ratownika Medycznego (PERM).

Kierunek opiera się na kształceniu praktycznym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w salach wykładowych multimedialnych, jak i w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego i środków dydaktycznych. Praktyki zawodowe realizowane są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego oraz oddziałach tj. chirurgia, kardiologia, intensywna terapia czy neurologia. Umiejętności praktyczne przekazywane są również podczas zajęć praktycznych organizowanych naoddziałach szpitalnych w ramach pediatrii, medycyny ratunkowej czy chorób wewnętrznych.Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!

Wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas zajęć przygotowują do podejmowania działań mających na celu diagnostykę zachorowań oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych,
- zespołach ratownictwa medycznego,
- specjalistycznych służbach ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR),
- służbach mundurowych: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja,
- firmach prowadzących szkolenia i edukację z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy,
- firmach farmaceutycznych,
- prywatnych firmach medycznych zajmujących się m. in.: transportem medycznym, zabezpieczeniem medycznym imprez,
- powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

Nasze atuty

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia ratunkowego),

- zajęcia dydaktyczne realizowane w plenerze,

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w zawodzie,

- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,

- absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, a wybór dalszej drogi rozwoju zależy od ich preferencji i może podążać w różnych kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz zdrowiem publicznym,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja ratownictwa medycznego (działalność naukowa, edukacyjna – udział w konferencjach naukowych oraz społeczna).

Partnerzy

- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego, w tym Szpitalne Oddziały Ratunkowe oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego,
- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia świadczące
- podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
- służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja.


Pielęgniarstwo
studia magisterskie


Program kierunku opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu i obejmują nauki społeczne oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej. Program ma charakter modułowy.

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów drugiego stopnia może znaleźć zatrudnienie w:

- podmiotach prowadzących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, w tym w szpitalach, przychodniach, poradniach,
- ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
- placówkach opieki długoterminowej.
- administracji państwowej i szkolnictwie medycznym.

Absolwent posiada ponadto umiejętność wdrażania nowych metod, technik opieki i rozwiązań organizacyjnych, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia oraz zdolność wyznaczania obszarów do podejmowania badań naukowych oraz uczestniczenia w nich.

Nasze atuty

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych),

- możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej,

- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja pielęgniarska (działalność naukowa, edukacyjna i społeczna),

- kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,

- dyplom ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć studia trzeciego stopnia.

Partnerzy

- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, świadczące
- podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
- sanatoria o różnorodnym profilu leczniczym oraz szpitale uzdrowiskowe


Zdrowie publiczne*
studia magisterskie

*rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku


Celem kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne,  studia II stopnia, jest przygotowanie studenta do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz organizacji ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego. Kształcenie ma charakter praktyczny, a studenci uzyskują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

W pierwszym roku kształcenia realizowane są przedmioty obejmujące tematykę epidemiologii, zdrowia publicznego, profilaktyki, edukacji zdrowotnej, biologii człowieka, medycyny zapobiegawczej. Po drugim semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalności.

Specjalności

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia!Organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe – specjalność przeznaczona dla absolwentów kierunku Ratownictwo medyczne. W ramach specjalności student podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz zarządzania i organizacji pracy jednostek systemu PRM. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach doposażonych w najnowszy sprzęt szkoleniowy, wysokiej wierności fantomy oraz symulator karetki pogotowia. Podczas zajęć praktycznych realizowana jest rozszerzona tematyka dotycząca  ratownictwa medycznego w pediatrii, geriatrii,  traumatologii oraz u pacjentów niestandardowych.

Promocja zdrowia – specjalność przeznaczona jest dla absolwentów studiów licencjackich z obszarów nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej. W ramach specjalności student nabywa kompetencje merytoryczne i metodyczne z zakresu promocji zdrowia oraz kreatywnego tworzenia autorskich programów profilaktycznych. Zajęcia z zakresu turystyki zdrowotnej, psychodietetyki, naturoterapii czy profilaktyki uzależnień przygotowują studenta do promowania zdrowego stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w różnych grupach wiekowych.

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Zdrowie publiczne przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

- podmiotach leczniczych tj. placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitalach, oddziałach dziennych, hospicjach, zakładach psychiatrycznych, sanatoriach, placówkach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach opiekuńczo-leczniczych, stacjach i punktach krwiodawstwa, prywatnych klinikach, centrach zdrowia i urody,

- administracji rządowej i samorządowej tj. Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego, NFZ,

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej),
- branży farmaceutycznej,

- innych jednostkach (sektor edukacyjny, instytucje akademickie i badawcze, media, organizacje pozarządowe),

- w ramach własnej działalności gospodarczej.

Nasze atuty

- autorski program kształcenia, dostosowany do aktualnych potrzeb rynku,

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia  fizjologii wysiłku fizycznego, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia ratunkowego),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w zawodzie,

- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckich Kołach Naukowych  (działalność naukowa, edukacyjna oraz społeczna).

Partnerzy

- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
- służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja,
- fundacje oraz lokalne przedsiębiorstwa  działające w obszarze promocji zdrowia.

2020-06-15

<< POWRÓT

Imieniny: Albina, Antoniny, RadosławyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u