pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia!

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia!Kandydaci na studia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy mają możliwość kształcenia się na czterech kierunkach studiów licencjackich (studia pierwszego stopnia) – Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Filologia, Pedagogika; dwóch kierunkach jednolitych studiów magisterskich (studia 5-letnie) – Prawo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz jednym kierunku studiów magisterskich (studia drugiego stopnia, 2-letnie) – Bezpieczeństwo wewnętrze.

Zadaniem wydziału jest kształtowanie myśli naukowej, wypracowanie zdolności samodzielnego myślenia oraz przygotowania do pełnienia funkcji zawodowych. Poza wykonywaniem zadań dydaktycznych działalność Wydziału opiera się na prowadzeniu aktywizujących i kulturotwórczych form działalności studenckich kół naukowych, organizowaniu wykładów, tworzenie interdyscyplinarnych kierunków studiów.

Pracownicy dydaktyczni umiejętnie łączą klasyczne metody pracy ze studentami w oparciu o wykłady, ćwiczenia, seminaria z innymi formami – konwersatoriami, wykładami monograficznymi, różnorodnymi lektoratami, oraz praktykami zawodowymi. Wydział umożliwia studentom międzynarodową wymianę studencką, realizowaną w ramach programu Erasmus+.

Administracja
studia licencjackie


Program studiów łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk o administracji, ekonomii i nauk o polityce. Dzięki temu kształcimy specjalistów dla obsługi szeroko pojętej administracji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Program przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dlatego możesz nabywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności w zakresie obsługi o charakterze administracyjnym.Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia!

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku Administracja możesz podjąć pracę właściwie wszędzie tam, gdzie przebiegają procesy administracyjne, czyli:

- w urzędach administracji (zarówno rządowej jak i samorządowej),
- w spółkach prawa handlowego,
- w przedsiębiorstwach,
- w jednostkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego,
- w jednostkach świadczących usługi publiczne,
- we własnej firmie.

Nasze atuty

- w trakcie 3-letnich studiów licencjackich uzyskujesz nie tylko wiedzę, ale i umiejętności stosowania prawa, zwłaszcza prawa administracyjnego oraz wybranych elementów prawa cywilnego i gospodarczego, a także poznasz podstawy zarządzania, niezbędne do podjęcia zatrudnienia w sektorze administracji publicznej i szeroko pojętego aparatu urzędniczego,

- masz szansę nabyć podstawowe umiejętności sporządzania umów w zakresie nabywania praw i świadczenia usług, opracowywania decyzji i postanowień administracyjnych,

- absolwent studiów na kierunku Administracja jest wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą,

- w trakcie studiowania nabędziesz wiele umiejętności pozwalających doskonale odnaleźć się zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Stawiamy bowiem na umiejętności praktyczne,

- w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja.


Bezpieczeństwo wewnętrze
studia licencjackie


Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia!Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są interdyscyplinarne. Łączą w sobie teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, co pozwala na kompleksowe ujęcie zmieniających się zagrożeń współczesnego świata. Dodatkowo studenci uzyskują wiedzę z pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: psychologia, prawo, ekonomia, socjologia, historia czy stosunki międzynarodowe.

Program studiów ma interdyscyplinarny charakter, tak aby kształcić najlepszych profesjonalistów. Bardzo ważnym elementem tych studiów są zajęcia praktyczne (np. laboratorium kryminalistyczne, zajęcia strzeleckie, obsługa dronów, ratownictwo medyczne) – dzięki temu studenci zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w konkretnym działaniu.Perspektywy zawodowe


Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, stanowią doskonałą podstawę przygotowującą do kariery zarówno w grupach dyspozycyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej. Pozwalają zrozumieć różnorodność i złożoność czynników współczesnego bezpieczeństwa.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, a także na stanowiskach przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych oraz Policji, w administracji specjalnej, oraz w organizacjach trzeciego sektora. Może pracować w organizacjach pozarządowych i non-profit na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i ochroną.

Nasze atuty

- uczelnia posiada doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria i sale ćwiczeniowe, co pozwala studentom na nabycie umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego przez przyszłych pracodawców,

- aktywna współpraca z pracodawcami i środowiskiem społeczno-gospodarczym,

- spersonalizowane podejście do potrzeb studentów, w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja.


Filologia
studia licencjackie

Oferta edukacyjna skierowana jest do tych, którzy interesują się uzyskaniem wiedzy o języku i innych zjawiskach kulturowych dotyczących krajów angielskiego obszaru językowego, a także chcieliby opanować umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości C1. Program studiów umożliwia praktyczną naukę jednego z trzech innych języków nowożytnych na poziomach od A1 do B1+, w tym języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym do poziomu B2.Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia!

W programie studiów uwzględniono m.in. moduły: praktyczna nauka języka angielskiego (również z native speakerem), moduły językoznawcze, moduły kulturoznawcze i literaturoznawcze, moduły z zakresu translatoryki.

Studia te umożliwią absolwentom wszechstronną realizację zadań związanych z szeroko pojętym wykorzystaniem języka angielskiego zarówno w działalności indywidualnej, jak i w jednostkach gospodarczych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent może pracować jako:

- tłumacz języka angielskiego w środowisku biznesowym,
- tłumacz języka angielskiego i niemieckiego,
- pracownik korporacji/instytucji samorządowej/biura tłumaczeń.

Nasze atuty

- zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki kadrze dydaktycznej, posiadającej dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne,

- dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,

- posiadamy specjalistyczne pracownie językowe, kabinę do tłumaczeń symultanicznych,

- realizujemy program studiów o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów oraz praktyk zawodowych,

- współpracujemy z wieloma instytucjami, przedsiębiorstwami, administracją publiczną, samorządową, ośrodkami kultury i sztuki, sektorem pozarządowym oraz organizacjami pracodawców,

- oferujemy naszym studentom możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych i metodycznych, w działalności kół naukowych i samorządu studenckiego,

- umożliwiamy studentom realizację części studiów, staży i praktyk zawodowych za granicą w ramach programu Erasmus +.


Pedagogika
studia licencjackie


Studia na kierunku Pedagogika pozwalają nabyć podstawową wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka. Kształcenie obejmuje przedmioty w zakresie treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych.

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia!Realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie: ćwiczeń, warsztatów, praktyk poza uczelnią. Uczestnictwo w nich służy zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent może pracować między innymi w instytucjach edukacyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspomagających rodzinę, organizacjach pozarządowych działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Nasze atuty

- dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną, zajęcia odbywają się w multimedialnych salach wykładowych, ćwiczeniowych, pracowniach specjalistycznych i laboratoriach,

- oferujemy studentom realizację praktyk pedagogicznych w instytucjach i placówkach związanych z kierunkiem studiów oraz wybraną specjalnością,

- zapewniamy studentom możliwość uczestnictwa w działalności kół naukowych, samorządu studenckiego, wolontariatu.

Partnerzy

Współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury, a także Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.


Prawo
jednolite studia magisterskie (5-letnie)


Program studiów na kierunku Prawo łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk o administracji, ekonomii i nauk o polityce. Dlatego kształcimy specjalistów z zakresu prawa, aby mogli uzyskać wymarzony i dobrze płatny zawód. Program przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dzięki czemu możesz nabywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności w zakresie obsługi prawnej sektora publicznego i prywatnego.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu Prawa możesz podjąć pracę właściwie wszędzie, tam gdzie przebiegają procesy prawne, czyli w urzędach administracji (zarówno rządowej jak i samorządowej), w spółkach prawa handlowego, w przedsiębiorstwach, w jednostkach świadczących usługi publiczne, we własnej firmie.Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia!

Możesz również zostać adwokatem, radcą prawnym, sędzią, prokuratorem, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym

Nasze atuty

- po ukończeniu kierunku Prawo będziesz prawnikiem, czyli osobą naukowo lub zawodowo zajmującą się prawem, znającą przepisy i potrafiącą zastosować je w praktyce,

- w trakcie 5-letnich studiów uzyskasz nie tylko wiedzę, ale i umiejętności stosowania prawa, zwłaszcza prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz wybranych elementów prawa gospodarczego, finansowego,

- poznasz prawne podstawy zarządzania, niezbędne do podjęcia zatrudnienia w sektorze administracji publicznej i szeroko pojętego aparatu urzędniczego,

- masz szanse nabyć umiejętności sporządzania umów w obrocie handlowym i w zakresie świadczenia usług, opracowywania pism procesowych, decyzji i postanowień administracyjnych,

- w trakcie przygotowania się do symulacji rozpraw masz szanse nabyć umiejętności zachowania się na sali rozpraw,

- od Ciebie zależy, czy po studiach będziesz pracować we własnej firmie, czy też zdecydujesz o kontynuacji nauki na wybranej aplikacji zawodowej,

- bardzo dużo firm korzysta z porad prawnych, dlatego to także dobre miejsca pracy dla prawników,

- stawiamy na umiejętności praktyczne, nauczymy Cię, jak „prawo działa!”,

- absolwent Prawa to osoba posiadająca szerokie horyzonty myślowe, pożądana na rynku pracy, potrafiąca łamać schematy,

- w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja.


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
jednolite studia magisterskie (5-letnie)


Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, merytorycznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia!Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły podstawowej).

Nasze atuty

- dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,

- posiadamy specjalistyczne pracownie: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także pracownię multimedialną edukacji wczesnoszkolnej oraz salę do gier i zabaw ruchowych,

- zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki kadrze dydaktycznej posiadającej dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi,

- realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów i praktyk poza uczelnią,

- oferujemy bogaty program praktyk, który stwarza możliwość obserwacji, poznania, uczestniczenia i tworzenia praktycznej działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej,

- stwarzamy studentom możliwość uczestnictwa w pracach kół naukowych, konferencjach naukowych i metodycznych, działalności samorządu studenckiego oraz wolontariatu.

Partnerzy

Wpółpracujemy z wieloma podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także z Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.


Bezpieczeństwo wewnętrze
studia magisterskie (2-letnie)


Celem kształcenia na studiach magisterskich jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych, a także umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Zajęcia realizowane podczas studiów obejmują przedmioty kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz specjalistycznego.

Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności sprawiające, że absolwent studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ im. Witelona w Legnicy stanie się pożądanym i dobrze wykształconym profesjonalistą, którego zatrudnieniem będą zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, administracja państwowa, służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia!

Perspektywy zawodowe:

Absolwent tego kierunku studiów, mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, będzie mógł swoją karierę zawodową związać z:

- wykonywaniem zadań pracownika administracyjnego w instytucjach sektora publicznego czy też na stanowiskach przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych oraz Policji,

- pracą w administracji specjalnej, a także w organizacjach trzeciego sektora, w przedsiębiorstwach i instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami oraz w innych jednostkach odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo,

- pełnieniem funkcji koordynatorów lub menedżerów ds. bezpieczeństwa informacji,

- działalnością w organizacjach pozarządowych i non-profit na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i ochroną.

Nasze atuty:

- zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz praktyków zatrudnionych w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem,

- uczelnia posiada doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria i sale ćwiczeniowe, co pozwala studentom na nabycie umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego przez przyszłych pracodawców,

- bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny kierunek polecany nie tylko tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowiący interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych,

- w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja.

2020-07-03

<< POWRÓT
Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u