pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nowości wydawnicze - Zarządzanie współczesną szkołą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazała się książka pt. „Zarządzanie współczesną szkołą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne”. Jest to praca autorstwa dra Marka Kazimierowicza, Kierownika Zakładu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Nowości wydawnicze - Zarządzanie współczesną szkołą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczneW niniejszej publikacji podjęto próbę omówienia wybranych problemów z zakresu organizacji i zarządzania współczesną szkołą poprzez ukazanie ich teoretycznych i praktycznych aspektów. Jej treść powstała na bazie przemyśleń i doświadczeń zawodowych autora, jak również z wykorzystaniem opinii wielu znanych i cenionych teoretyków i praktyków zajmujących się tematyką zarządzania oświatą. Wybrane zagadnienia, jakie zostały zaprezentowane, w ocenie autora należą do jednych z najistotniejszych ogniw procesu zarządzania szkołą. Całość opracowania składa się z siedmiu wzajemnie uzupełniających się części.

Rozdział pierwszy – Prawo i jego znaczenie w procesie zarządzania szkołą – prezentuje zagadnienia z zakresu elementów prawa, które powinien znać i stosować w swojej działalności zawodowej każdy dyrektor. Zarządzanie szkołą musi opierać się na przepisach prawa, które odgrywają kluczową rolę w systemie kierowania instytucją oświatową. Znajomość podstawowych zagadnień prawnych przez dyrektora szkoły staje się koniecznością w dobie ciągłych transformacji zachodzących w edukacji. Nie jest możliwe efektywne zarządzanie placówką bez wiedzy z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych oświaty, dlatego też autor poruszył ten wątek, gdyż zasób informacji, jakie powinien posiadać dyrektor w tym zakresie, musi wykraczać „poza mury szkoły”, którą kieruje.

W rozdziale drugim – Podstawy procesu zarządzania szkołą – zaprezentowane zostały treści odnoszące się do funkcji procesu zarządzania, w których omówiono praktyczne zastosowanie planowania – organizowania – motywowania – kontroli w działalności zawodowej dyrektora. Przedstawione zostały również poglądy wybranych autorów odnoszące się do stylów kierowania i ich wpływu na sposób zarządzania szkołą i personelem.

Rozdział trzeci – Efektywna komunikacja w zarządzaniu szkołą – poświęcono problematyce szeroko rozumianemu komunikowaniu szkolnemu. Zaprezentowane zostały treści odnoszące się do istoty procesu komunikowania się oraz informacje dotyczące komunikacji wewnętrznej w szkole, jak również opisane zostały zagadnienia odnoszące się do przestrzeni interpersonalnej (dystansu interakcji) w komunikowaniu szkolnym. W części tej znalazły się również rozważania o komunikatywnym dyrektorze, gdyż zdolność do skutecznej komunikacji jest cechą pozwalającą odróżnić sprawnego, efektywnego dyrektora od „zwykłego administratora” szkoły.

W rozdziale czwartym – Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkole – Czytelnik ma możliwość poznać istotę procesu zarządzania personelem. Zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia związane z pozyskiwaniem najlepszych nauczycieli w oparciu o system rekrutacji i selekcji, jaki powinien funkcjonować w każdej szkole. Ukazano również, jak należy tworzyć i rozwijać efektywne zespoły nauczycielskie, których działalność będzie miała wpływ na podwyższanie jakości pracy szkoły.

Piąty rozdział – Nadzór pedagogiczny w zarządzaniu szkołą – poświęcony został problematyce odnoszącej się do form sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego. Omówiona została ewaluacja wewnętrzna jako system zorganizowanych działań wspomagający proces decyzyjny oraz kontrola będąca działaniem służącym ocenie stanu przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa w prowadzonej przez nich działalności edukacyjnej. Poruszony został również wątek prowadzonego przez dyrektora szkoły wspomagania nauczycieli służącego ich permanentnemu rozwojowi. Problematykę nadzoru pedagogicznego w zarządzaniu szkołą zamykają treści odnoszące się do funkcji monitorowania i jej znaczenia dla jakości pracy szkoły.

W rozdziale szóstym – Marketing edukacyjny w zarządzaniu szkołą – Czytelnik ma możliwość zapoznać się z zasadami budowania szkolnej strategii marketingowej, która niezbędna jest każdej placówce poważnie myślącej o kreowaniu własnej marki w środowisku lokalnym i oświatowym. W tej części publikacji zaprezentowane zostały również skuteczne instrumenty promocji szkoły, które umożliwiają prowadzenie efektywnej kampanii marketingowej.

Publikację zamyka Refleksja końcowa, w której autor podejmuje rozważania na temat jakości pracy szkoły będącej pochodną efektywnego zarządzania.

Książka w głównej mierze adresowana jest do dyrektorów wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz osób, które w przyszłości zamierzają kierować szkołą (przedszkolem). Publikacja może stanowić ciekawą lekturę dla pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę samorządową, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, studentów pedagogiki oraz tych wszystkich osób, które chcą poznać problematykę zarządzania współczesną szkołą w wybranych jej obszarach.


Nowości wydawnicze - Zarządzanie współczesną szkołą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczneDoktor Marek Kazimierowicz – pedagog, doktor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Pedagogiki oraz Kierownik Studiów Podyplomowych „Organizacja i Zarządzanie Oświatą” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania szkoły (zarządzania szkołą) i nauczyciela w kontekście przemian edukacyjnych. Autor książki z dziedziny pedeutologii: Nauczyciel współczesnej szkoły. Szanse i zagrożenia (Legnica 2016) oraz licznych artykułów w czasopismach społeczno-pedagogicznych oraz artykułów w wydawnictwach zwartych. Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.

Od 1988 roku związany z oświatą publiczną (szkoła podstawowa, gimnazjum, technikum) jako nauczyciel informatyki, techniki oraz rysunku technicznego. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz drugi stopień specjalizacji zawodowej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie: Menedżerskiego Zarządzania Placówką Edukacyjną, Nadzoru Pedagogicznego, Zastosowania Technik Komputerowych. Pełnił funkcję wicekuratora oświaty, dyrektora delegatury kuratorium oświaty, wicedyrektora gimnazjum.

2020-11-14

<< POWRÓTImieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u