pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Społeczna odpowiedzialność PWSZ im. Witelona w Legnicy w dobie pandemii COVID-19

Społeczna odpowiedzialność PWSZ im. Witelona w Legnicy w dobie pandemii COVID-19Pod takim tytułem ukazał się, w ostatnim ubiegłorocznym wydaniu Magazynu Dolnośląskiego „Zdrowie”, artykuł dr inż. Ewy Walczak-Chajec Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy. Poniżej przedstawiamy jego treść.

Fundamentem każdej uczelni wyższej jest działalność dydaktyczna, naukowo-edukacyjna uzupełniona aktywnością społeczno-kulturalna, aktywnością w zakresie pomocy psychologicznej czy materialnej. Celem kształcenia akademickiego są przekaz wiedzy, umiejętności, wartości oraz postaw przyszłych elit kraju. Jednocześnie dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne ostatnich lat pokazują, że Uczelnie jako instytucje bazujące na wiedzy i doświadczeniu zaczynają odgrywać rolę w rozwoju regionów i miast. PWSZ im. Witelona w Legnicy jako uczelnia wyższa ze względu na wymogi dotyczące kształcenia praktycznego w zakresie doświadczenia zawodowego nauczycieli akademickich dysponuje wiedzą i doświadczeniem. Społeczność akademicka, tak różnorodna wiekowo, zawodowo i osobowościowo stanowi swoistego rodzaju ekosystem, w którym wspólne cele są jak spoiwo. Ponadto wielu absolwentów uczelni wchodzi w skład zespołów ratowniczych i szpitalnych oddziałów ratunkowych. Tu również miedzy innymi odbywają swoje praktyki studenci kierunków medycznych. Także na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) zatrudnieni są dydaktycy kształcący na kierunkach medycznych, łącząc pracę na Uczelni z zatrudnieniem w SOR.

W dobie pandemii uczelnie wyższe kształcące na kierunkach medycznych stanęły w obliczu nowych problemów. Okres izolacji, który początkowo uniemożliwił kształcenie w placówkach partnerskich, zmusił do refleksji i wypracowania nowych form kształcenia. Wychodząc naprzeciw e-learningowi uczelnia zaopatrzyła studentów w platformę gsuite umożliwiająca nauczanie zdalne. Przeprowadzono również wiele szkoleń zarówno dla studentów jak i dydaktyków. Potrzeby interesariuszy zewnętrznych, zwłaszcza z obszaru ochrony zdrowia były szczególnie wyraźne i istotne, a PWSZ im. Witelona w Legnicy automatycznie wykazała gotowość niesienia wsparcia. W okresie tym uczelnia w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej i regionalnej wykazała aktywność zarówno w sferze badawczej jak i w sferze oddziaływania społecznego. Gotowość niesienia pomocy wykazali studenci, pracownicy dydaktyczni i administracyjni, władze uczelni.  Społeczna odpowiedzialność PWSZ im. Witelona w Legnicy w dobie pandemii COVID-19

Już 14 marca 2020 roku pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej  PWSZ im. Witelona w Legnicy przygotowali wykaz aparatury wraz ze specyfikacją techniczną, zwłaszcza z zakresu diagnostyki molekularnej, którą dysponuje Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z gotowością do udostępnienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy. Urządzenia te stanowią wyposażenie laboratorium mikrobiologii w Ośrodku Projektów i Edukacji PWSZ im. Witelona w Legnicy.

19 marca 2020 roku w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Ministerstwa Zdrowia, umożliwiającym nieodpłatne przekazywanie materiałów i urządzeń zakupionych w ramach realizowanych projektów unijnych, władze Uczelni postanowiły wesprzeć działania służb zaangażowanych w walkę z pandemią wirusa COVID-19 i uczelnia przekazała 180 kombinezonów ochronnych DuPont TYVEK dla zespołów ratowniczych legnickiego Pogotowia Ratunkowego.

Ponadto PWSZ im. Witelona w Legnicy przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Były wśród nich respiratory, inkubatory i wiele innych nowoczesnych urządzeń, które w miarę potrzeb mogą być w każdej chwili przekazane do dyspozycji szpitala.

20 marca 2020 roku uczelnia przekazała kolejną partię materiałów ochronnych. Tym razem przekazano partię półmasek ochronnych 3M seria 6000 oraz filtry 3M P3 dla pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Maseczki zostały zakupione ze środków własnych PWSZ im. Witelona w Legnicy. 

Społeczna odpowiedzialność PWSZ im. Witelona w Legnicy w dobie pandemii COVID-198 maja 2020 roku Lions Club Silesia Legnica w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w ramach pomocy dla pracowników ochrony zdrowia przekazał kolejną partię materiałów ochronnych. Tym razem Lions Club Silesia Legnica przekazał Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy 35 kombinezonów ochronnych. 

PWSZ im. Witelona w Legnicy spełniała też rolę ośrodka opiniotwórczego podpisując 15 maja 2020 roku umowę na realizację pracy badawczej pn. „Wykonanie w symulowanych warunkach testowych urządzenia przeznaczonego do wentylacji mechanicznej ludzi z niewydolnością oddechową (respiratora) i wydanie wstępnej opinii co do jego przydatności i poprawności działania w warunkach medycyny ratunkowej”. W kontekście obecnego zagrożenia koronawirusem na świecie, w Europie i Polsce do walki z pandemią Covid-19 istnieje pilna potrzeba wyposażenia podmiotów leczniczych w środki ochrony indywidualnej, środki lecznicze oraz sprzęt medyczny niezbędny do ratowania życia i zdrowia osób zakażonych i osób z podejrzeniem zakażenia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy dysponuje sprzętem do kształcenia symulacyjnego studentów na kierunku Pielęgniarstwo. W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w warunkach wysokiej wierności można przeprowadzić badania urządzenia przeznaczonego do wentylacji mechanicznej pacjentów z niewydolnością oddechową (respiratora) skonstruowanego przez absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy inż. Piotra Trzeciakiewicza. Uczelnia oraz inż. Piotr Trzeciakiewicz postanowili współpracować nad oceną przydatności i poprawności działania respiratora w warunkach medycyny ratunkowej i wykorzystywać wyniki badań w kształceniu studentów i rozwoju naukowym nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Sygnatariuszami umowy byli prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, inż. Piotr Trzeciakiewicz, dr Monika Wierzbicka – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz mgr Jakub Adamiak – nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. W spotkaniu uczestniczyła także dr inż. Ewa Walczak-Chajec – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.Społeczna odpowiedzialność PWSZ im. Witelona w Legnicy w dobie pandemii COVID-19

Obecnie uczelnia wraz z partnerami zewnętrznymi tworzy konsorcjum mające pozyskać unijne środki na dalsze prace nad tym urządzeniem. Mają one przede wszystkim sfinansować dalsze badania nad przydatnością respiratora i wdrożyć go do produkcji.

30 kwietnia 2020 roku PWSZ im. Witelona w Legnicy przekazała kolejną partię materiałów ochronnych. Tym razem przekazano ponad 3000 trójwarstwowych maseczek ochronnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy i Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka w Złotoryi. Maseczki zostały zakupione przez PWSZ im. Witelona w Legnicy i sponsorów: Lions Club Silesia Legnica oraz Apteki „AVENA” Elżbieta Dybek w Legnicy. Ponadto partię maseczek ochronnych przekazano pracownikom Domu Dziecka w Golance Dolnej.

1 lipca 2020 roku studenckie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci PWSZ im. Witelona w Legnicy wspólnie z Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej naszej Uczelni przekazało 300 sztuk maseczek ochronnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Maseczki zostały przekazane dzieciom biorącym udział w letnich koloniach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Maseczki odebrał Prezes TPD w Legnicy Kazimierz Pleśniak. Przekazanie odbyło się w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy. Głównym celem działalności Studenckiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci PWSZ im. Witelona w Legnicy jest pomoc dzieciom poprzez organizację działań edukacyjnych, opiekuńczych, pomocowych oraz charytatywnych na rzecz dzieci. Działania oparte na wolontariacie przybierają formę udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, zbiórkach żywności i wyprawek, konkursach i zawodach sportowych czy paneli dyskusyjnych z udziałem osób zaangażowanych w działania na rzecz dzieci.

Społeczna odpowiedzialność PWSZ im. Witelona w Legnicy w dobie pandemii COVID-198 lipca 2020 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja prasowa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy połączona z prezentacją nowego sprzętu medycznego. Joanna Bronowicka, dyrektor Pogotowia Ratunkowego, poinformowała, że łączna wartość wszystkich zakupów to blisko 4 mln zł. Prezentacji sprzętu i omówienia zakupów środków ochrony indywidualnej dokonali Piotr Kwitowski, kierownik Zespołów Ratownictwa Medycznego w legnickim Pogotowiu Ratunkowym, oraz Tomasz Wala, ratownik medyczny z Jawora. Nowe zakupy objęły między innymi ambulans, 7 urządzeń do dezynfekcji wnętrza ambulansów, 3 sztuki noszy elektrycznych, tzw. bariatrycznych, 6 respiratorów, 7 defibrylatorów, 12 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, 3 krzesła kardiologiczne, 5 pomp infuzyjnych, 4 ssaki elektryczne, 5 aparatów do mierzenia ciśnienia. Ponadto resztę wydatków stanowił zakup 6 tys. kombinezonów oraz środków do dezynfekcji rąk, sprzętu medycznego i powierzchni. W dalszej części konferencji gość specjalny wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, Radny Sejmiku Dolnośląskiego skierował podziękowania dla wszystkich pracowników służb medycznych, którzy w ostatnim okresie byli ze względu na pandemię bardzo zaangażowani w pomoc społeczeństwu. Za zaangażowanie dyplomy uznania z rąk dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy Joanny Bronowickiej otrzymały Zespoły Ratownictwa Medycznego z Chojnowa, Jawora, Legnicy, Lubina, Polkowic i Złotoryi, a także dyspozytorzy medyczni. Obecność tak znamienitych gości i instytucji w murach naszej Uczelni wraz z wielkim wydarzeniem, jakim była prezentacja nowego sprzętu Pogotowia Ratunkowego z Legnicy, to niewątpliwie docenienie PWSZ im. Witelona w Legnicy za profesjonalny wkład w postaci kształcenia na takich kierunkach medycznych jak pielęgniarstwo czy ratownictwo medyczne oraz włączenie się uczelni w nieodpłatne przekazywanie pracownikom pogotowia i szpitala sprzętu ochrony osobistej.

18 lipca 2020 roku Sekcja Pielęgniarska Koła Naukowe Młodych Medyków gościła w świetlicy wiejskiej w Prusicach. Studenci pod opieką mgr Małgorzaty Słupskiej- -Kartaczewskiej przeprowadzili Mistrzostwa Świata w Myciu Rąk. Dzięki tej formie zajęć dzieci uczyły się prawidłowych technik mycia dłoni, mogły też sprawdzić skuteczność tych technik w specjalnym automacie. Studentom Jednocześnie student Ratownictwa medycznego uczył dzieci zasad RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podczas spotkania tłumaczono dzieciom, że jest to zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Najmłodsi chętnie słuchali i zadawali mnóstwo pytań, równie ochoczo brali udział w zajęciach praktycznych. Odbył się także konkurs, podczas którego dzieci rysowały, jak postrzegają wirusy. Całość uświetnił występ Kamila Rowińskiego. Społeczna odpowiedzialność PWSZ im. Witelona w Legnicy w dobie pandemii COVID-19

31 sierpnia zespół ratowników medycznych z legnickiego Pogotowia Ratunkowego – Szymon Dorowski i Wojciech Soboń – odwiedzili naszą Uczelnię. Przyjechali, aby specjalnie podziękować władzom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy i Lions Club Legnica Silesia za okazaną pomoc rzeczową w okresie pandemii.

W ostatnich dniach Uczelnia również odpowiedziała na zapytanie Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące możliwości organizowania szkoleń przed i podyplomowych na potrzeby przygotowywania kadry medycznej do udzielania świadczeń chorym na COVID-19. W związku z tym, że Uczelnia dysponuje Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z salą wysokiej wierności odzwierciedlającą stanowisko intensywnej terapii z wyspecjalizowanymi fantomami  istnieje możliwość przeprowadzenia wybranych kursów.

Uczelnie to instytucje odpowiedzialne za budowanie kapitału ludzkiego i wiedzy. W dobie pandemii i nowych wyzwań PWSZ im. Witelona w Legnicy mocno zaangażowała się w budowanie poczucia wspólnoty. Wspólne cele, jakimi są zdrowie i pomoc w potrzebie stały się mocnym spoiwem między Uczelnią, a interesariuszami. Pandemia wzmocniła rolę PWSZ im. Witelona w Legnicy w pełnieniu misji nie tylko w wymiarze edukacyjnym ale także społecznym i organizacyjnym.  

dr inż. Ewa Walczak-Chajec
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
PWSZ im. Witelona w Legnicy

2021-02-03

<< POWRÓT
Imieniny: Alfa, Leonii, TytusaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy

Wirtualne Dni Otwartych Drzwi
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u