pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zarządzanie nowoczesną organizacją

Zarządzanie nowoczesną organizacjąPod honorowym patronatem prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 23 września bieżącego roku odbyła się konferencja naukowa pn. „Zarządzanie nowoczesną organizacją”. Przedsięwzięcie to zorganizował Wydział Zarządzania i Informatyki, a miejscem obrad była multimedialna sala wykładowa budynku C naszej Uczelni.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele legnickiego biznesu, firm i przedsiębiorstw działających w naszym otoczeniu. Nie zabrakło również dydaktyków, którzy oprócz prowadzenia zajęć ze studentami również w swej działalności kładą duży nacisk na angażowanie się we współpracę z biznesem, a nawet prowadzą badania naukowe pod tym kątem.

Obrady otworzyła Dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki mgr inż. Renata Supranowicz, która powitała uczestników i przedstawiła ideę konferencji, czyli prezentacja i omówienie nowoczesnych metod zarządzania organizacją, ustalenie uwarunkowań i ograniczeń ich stosowania oraz wymiana doświadczeń wynikających z praktyki gospodarczej.

Następnie głos zabrał Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz. W swym wystąpieniu podkreślił jak ważne w świetlne nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jest współpraca uczelni publicznej z otoczeniem biznesowym między innymi w zakresie przyjmowania studentów na praktyki, staże oraz organizacji wspólnych projektów badawczych. Zarządzanie nowoczesną organizacją

Wśród zaproszonych gości przybyli: Tomasz Kułydowicz – ze Związku Pracodawców Polska Miedź, Robert Pietraga – Dyrektor Legnickiego Oddziału Banku Zachodniego WBK, Agnieszka Stefanko – Przedstawicielka Działu Szkoleń i Rozwoju Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, mgr Małgorzata Boczoń – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy, Jolanta Frączek-Hop – nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy, Donata Kocot, dr inż. Zygmunt Domagała – Politechnika Wrocławska, dr inż. Zygmunt Popczyk – Politechnika Wrocławska, dr inż. Jolanta Szadkowska – Politechnika Krakowska oraz Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, inż. Karol Stanisławski – Huta Miedzi Legnica, mgr inż. Krzysztof Wydro – Absolwent Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu, inż. Gabriela Szafarowska – PAKO-TECH Jawor, dr Aldona Dereń – Politechnika Wrocławska.

Zarządzanie nowoczesną organizacjąW konferencji wziął udział również kanclerz naszej Uczelni mgr Robert Burba, Dyrektor Biblioteki mgr Danuta Bombik, Dziekan Wydziału Administracji mgr Edward Wnuk, Prodziekan Wydziału Humanistycznego dr Piotr Niemiec, Prodziekan Wydziału Politologii mgr Sylwia Zajchowska, Dziekan Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji dr Andrzej Wnuk, Prodziekani Wydziału Zarządzania i Informatyki dr inż. Renata Gnitecka oraz mgr inż. Leszek Łozowski, Kierownik Działu Promocji i Wydawnictw mgr Mirosław Szczypiorski, a także zainteresowani pracownicy PWSZ im. Witelona w Legnicy

Podczas konferencji prelegentami byli miedzy innymi nauczyciele akademicy Wydziału Zarządzania i Informatyki – prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska, dr inż. Henryk Chrostowski oraz dr Jan Budka.

Konferencja podzielona była na trzy sesje referatowe. W pierwszej sesji prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska zaprezentowała referat pt. „Czynniki determinujące motywację pracowników”, w którym pokazała, że system motywowania stanowi układ trzech elementów: płaca oraz motywatory pozapłacowe o charakterze materialnym i niematerialnym. Motywatory te powinny być dobrane stosownie  do oczekiwań pracowników. Prezentację poparto wynikami badań, które przeprowadzono w przedsiębiorstwie.

Następnie Agnieszka Stefanko w wystąpieniu pt. „Zarządzanie nowoczesną organizacją na przykładzie firmy Volkswagen Motor Polska w Polkowicach” omówiła problemy zarządzania personalnego.

Ostatnim wystąpieniem w tej pierwszej części sesji był referat dr inż. Zygmunta Domagały na temat „Roli menedżerów najniższego szczebla na przykładzie wybranego zakładu KGHM”. W referacie skoncentrowano się na grupie menedżerów pierwszej linii, czyli menedżerów wyższego szczebla pracujących w zakładach KGHM. W badaniu użyto metody badawczej Balbina, który wyodrębnił osiem ról zespołowych, takich jak: praktyczny organizator, naturalny lider, człowiek akcji itp. Ankietę w sumie wypełniło 121 brygadzistów i mistrzów. Na ich podstawie wyciągnięto wnioski, które zostały omówione podczas dyskusji.

W drugiej sesji referatowej jako pierwsi glos zabrali dr inż. Henryk Chrostowski, dr inż. Zygmunt Popczyk oraz dr inż. Jolanta Szadkowska, którzy przygotowali wystąpienie pt. „Światowy, europejski i polski przemysł maszyn i urządzeń w okresie wychodzenia z kryzysu”. Podczas prezentacji referatu przedstawiono rynek przemysłu maszynowego i jego głównych udziałowców w okresie wychodzenia z kryzysu. Wzrosty (spadki) produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń były analizowane w odniesieniu do ważnych makroekonomicznych wskaźników jak : PKB (GNP), produkcja przemysłowa i bezrobocie. Zaś na podstawie najświeższych danych uzyskanych na International Fluid Power Summie w czasie Hanower Messe przedstawiono i przeanalizowano dynamikę sprzedaży i zamówień w rożnych branżach przemysłu maszynowego w latach 2007, 2008, 2009 i 2010. Zamieszczone dany dotyczyły USA, Niemiec, Japonii, Chin, Indii oraz państwa należących do Unii Europejskiej. Na zakończenie pokazano prognozy na lata 2011-2015 głównych potęg gospodarczych tj. USA, Unii Europejskiej, Chin, Niemiec, Japonii, Indii, Brazylii, Rosji w postaci przewidywanego poziomu wzrostu PKB (GNP) i produkcji przemysłowej.Zarządzanie nowoczesną organizacją

Następnie głos zabrał dr Jan Budka, omawiając „Efektywność pracy a kształtowanie zatrudnienia i wynagrodzeń w przedsiębiorstwie”. W opracowaniu przedstawiono interpretację pojęcia efektywności pracy w przedsiębiorstwie oraz jej mierniki. Przyjęto, że syntetycznymi miernikami efektywności pracy są: rentowność i produktywność kosztów pracy w przedsiębiorstwie. Prelegent przedstawił opracowany przez siebie schemat systemowej analizy efektywności pracy wykorzystujący wymienione wyżej jej dwa mierniki.

Z kolei w referacie pt. „Statystyczne sterowanie procesem jako narzędzie do badania niezawodności maszyny odlewniczej w Hucie Miedzi Legnica” jego autorzy inż. Karol Stanisławski oraz dr inż. Henryk Chrostowski przedstawili zastosowanie wybranych metod statystycznego sterowania procesem (SPC) do badań żywotności i niezawodności maszyny odlewniczej typu WORSWICK na Wydziale Rafinerii Ołowie w Hucie Miedzi Legnica. Tutaj celem nadrzędnym pracy była identyfikacja przyczyn awarii maszyny oraz określonego poziomu braków z odlewu, umożliwiające znalezienie i zastosowanie odpowiednich środków zaradczych. Za pomocą diagramu Pareto-Lorenza wyodrębniono najważniejsze przyczyny awarii i braków produkcyjnych z odlewu. Ich analiza za pomocą wykresu Ishikawy umożliwiła zidentyfikowanie miejsc i przyczyn powstawania braków w palniku i pompie ołowiu.

W ostatniej, trzeciej sesji referatowej dr inż. Jolanta Szadkowska wspólnie z Krzysztofem Wydro omówili „Analizę rentowności klientów jako narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, , gdzie na przykładzie firmy działającej w branży motoryzacyjnej zajmującej się produkcją uszczelnień przedstawili nowe podejście do kalkulacji kosztów klienta oparte na rachunku ABCD TD z wykorzystaniem nośników czasu. Jego zastosowanie pozwala na dokładną rejestrację kosztów klienta, jak również umożliwia lepszą ocenę rentowności sprzedaży w różnych przekrojach i na różnych poziomach marż.

W referacie pt. „Rentowność przedsiębiorstwa zatrudniającego osoby niepełnosprawne na przykładzie firmy PAKO-TECH”, inż. Gabriela Szafarowska oraz dr inż. Henryk Chrostowski omówili problemy i ich wzajemne relacje: natury technicznej, pracowniczej, społecznej i ekonomicznej w firmie, w sektorze opakowań, w której część załogi stanowią osoby niepełnosprawne. Na podstawie wyników badań ankietowych pokazano rozkład poglądów, relacje i trudności współpracy pracujących tam osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Dr Aldona Dereń w ostatnim referacie pt. „Wykorzystanie instytucjonalnych form ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie – zarys problematyki”, podjęła się próby zdiagnozowania przyczyn i barier uniemożliwiających korzystanie z prawnych form ochrony własności intelektualnej przez polskich przedsiębiorców. Ponadto wskazano alternatywne formy takiej ochrony.

Na zakończenie konferencji odbyła dyskusja podsumowująca obrady.

(pk)

<< POWRÓTImieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u