pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych

Przedstawiciele kilkunastu publicznych uczelni zawodowych z całej Polski spotkani się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy aby zająć się problemem wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego. Takie postanowienie zapadło podczas obrad Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, która zleciła organizacje takiej narady naszej Uczelni.Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych

Zgromadzonych przywitała prorektor ds. dydaktyki i studentów dr Helena Babiuch. Wprowadziła także temat Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, które mają być opracowane dla wszystkich kierunków kształcenia jakie prowadzone są przez szkoły wyższe.

Następnie dr Karol Selwat Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia i Uczelniany Koordynator ds. ECTS przedstawił kluczowe zagadnienia dotyczące wprowadzania KRK.

Wśród zaleceń Procesu Bolońskiego – strategii budowy zintegrowanego obszaru szkolnictwa wyższego Europy, znajdują się zadania podtrzymywania i rozwijania różnorodnych form, programów i instytucji kształcenia na poziomie wyższym a jednocześnie stworzenie możliwości porównywania osiągnięć i kwalifikacji uczących się. Narzędziem realizacji tych zaleceń są Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji. Do ich opracowania i wdrożenia w Polsce obligują dokumenty UE oraz nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
Koncepcja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w którym obowiązywać będą wspólne zasady organizacji systemu edukacji wyższej jest już faktem. Łatwość podróżowania praktycznie umożliwia mobilny sposób studiowania bardzo wielu studentom. Powstaje problem, jak ocenić, na jakim etapie zdobywania wiedzy się student. Sam opis uprzedniego procesu kształcenia nie jest wystarczający dla dokonania takiej oceny.

Wdrażanie Krajowych Ram KwalifikacyjnychDużo pewniejszą metodą jest bezpośrednie odniesienie się do efektów kształcenia. Wymaga to jednak weryfikacji tych efektów we wszystkich uczelniach według podobnej metodologii. Aby ten plan zrealizować potrzebny jest schemat poziomów wykształcenia – „ramy”, w których poszczególne uczelnie będą umieszczać opisy efektów kształcenia. Tę funkcję mają wypełniać Europejskie Ramy Kwalifikacji. Zasób wszystkich opisów, wraz z odniesieniem do ram europejskich stanowi krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Wszystkie kraje Unii Europejskiej zadeklarowały utworzenie krajowych ram kwalifikacji oraz raportu referencyjnego odnoszącego te ramy do ram europejskich.

Z ramami kwalifikacji dla EOSW wiążą się oczekiwania dotyczące zwiększenia międzynarodowej przejrzystości systemów szkolnictwa wyższego i wydawanych w nich dyplomów, mobilności uczących się i absolwentów oraz ułatwień w międzynarodowym uznawaniu kwalifikacji absolwentów.

Efektem końcowym wprowadzenia ram w szkolnictwie wyższym w całej Europie ma być dynamiczna „mapa” kwalifikacji ram europejskich. „Mapa” ta pokazywać ma relacje pomiędzy kwalifikacjami, wskazywać ścieżki przejścia i możliwość kontynuacji kształcenia w szkolnictwie wyższym w perspektywie uczenia się przez całe życie. Powinna być użyteczna także dla pracowników i pracodawców, dając jasny opis kompetencji osoby legitymującej się dyplomem, certyfikatem czy świadectwem potwierdzającym jej kompetencje.

Ponadto w Polsce rozporządzenie o standardach kształcenia zdefiniowało zamkniętą listę ponad stu kierunków studiów, opisanych w języku procesu kształcenia: podano treści nauczania oraz przypisano do nich minimalne liczby godzin na realizację. Ten sposób opisu studiów dobrze sprawdza się tylko wtedy, gdy jednocześnie spełnione są dwa warunki. Po pierwsze, grupa osób podejmujących studia powinna być w miarę jednorodna pod względem uzdolnień – tylko wtedy jednakowy dla wszystkich proces kształcenia daje satysfakcjonujące rezultaty. Po drugie, ustalona lista kierunków studiów powinna być dostatecznie bogata, by ich absolwenci byli w stanie sprostać potrzebom rynku pracy. Dziś żaden z tych warunków nie jest spełniony.

W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego krajowe ramy kwalifikacji są na dziś najbardziej skuteczną drogą do poprawy efektywności kształcenia w polskich szkołach wyższych.

Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym ma zwiększyć autonomię programową uczelni. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni otrzymają swobodę tworzenia zupełnie nowych kierunków studiów, określonych poprzez program kształcenia. Program ten ma składać się z dwóch części: z opisu zamierzonych efektów kształcenia oraz z opisu procesu kształcenia, który ma doprowadzić do osiągnięcia tych efektów.

Wdrażanie Krajowych Ram KwalifikacyjnychIstotą zmiany jest przeniesienie uwagi z procesu kształcenia na jego efekty. Analiza uzyskiwanych efektów, prowadzona ustawicznie w uczelniach i ich jednostkach ma być czynnikiem determinującym modyfikacje procesu kształcenia. Gospodarzem procesu kształcenia przestaje być minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a staje się nim w stopniu pełnym szkoła wyższa.

Kreowanie nowych kierunków studiów staje się nowym przywilejem uczelni, ale nie jej obowiązkiem. W tym sensie, wprowadzenie krajowych ram kwalifikacji jest (w przeciwieństwie do sposobu wdrażania Procesu Bolońskiego) procesem oddolnym; tempo wdrożenia zależy od innowacyjności środowiska akademickiego.

Z krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego w Polsce związane jest zatem przede wszystkim oczekiwanie dotyczące porównywalności efektów kształcenia (w wymiarze krajowym i międzynarodowym), stanowiące podstawę do łatwego porównania i uznawania stopni i dyplomów oraz innych świadectw – czyli kwalifikacji. Ponadto, oczekuje się, że konsekwencją ich wdrożenia będzie: wzrost autonomii i odpowiedzialności uczelni za tworzone i prowadzone programy studiów, ułatwienie modyfikacji i zmian w programach, lepsza, łatwiej dostępna i wszechstronna informacja (dla kandydatów na studia, dla osób pragnących uzupełnić swoje wykształcenie, dla pracodawców, itp.) dotycząca kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów w ramach poszczególnych programów i ścieżek kształcenia oraz możliwości kontynuacji kształcenia w aspekcie uczenia się przez całe życie; wzrost dostępności kształcenia i zachęta do jego kontynuacji, zwiększenie integracji społecznej przez umożliwienie włączenia do listy osiągnięć w sferze kształcenia dokonań spoza obszaru kształcenia formalnego.

Warunkiem wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce jest zmiana sposobu projektowania programów studiów – podejście bazujące na efektach kształcenia wymaga więcej, niż tylko opis treści programowych. Wprowadzeniu Ram musi towarzyszyć możliwość różnicowania w uczelniach programów kierunków studiów, samodzielnego ich nazywania i ustalania zakresu treści programowych, zaprojektowanych w celu osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia. Oznacza to zarazem wzrost odpowiedzialności uczelni za jakość i skuteczność programów.Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych

Wprowadzenie Krajowej Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego w Polsce powinno zdecydowanie zwiększyć jakość i różnorodność oferty edukacyjnej polskich uczelni oraz lepiej dostosować programy studiów do oczekiwań, możliwości i predyspozycji uczących się, co jest szczególnie potrzebne w warunkach kształcenia masowego oraz zwiększającej się liczby studentów „nietradycyjnych”. Naturalną konsekwencją tego procesu będzie większe zróżnicowanie kompetencji absolwentów i – w wyniku lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy – zwiększenie ich zdolności do zatrudniania.

Po części wstępnej przedstawiciele państwowych uczelni zawodowych rozpoczęli pracę w grupach nad ramami kształcenia dla sześciu kierunków: Zarządzania, Ekonomii, Informatyki, Pielęgniarstwa, Ratownictwa Medycznego oraz Pedagogiki.

(mir)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


<< POWRÓT
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u