pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Edukacja dorosłych i poradnictwo całożyciowe

14 maja br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowego pt.  „Edukacja dorosłych i poradnictwo całożyciowe – perspektywy rozwoju i kierunki zmian”.

Otwarcia obrad dokonała dr Helena Babiuch, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy) oraz dr Jan Wojtaś, Prodziekan Wydziału Pedagogiki, Turystki i Rekreacji, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ im. Witelona w Legnicy.Edukacja dorosłych i poradnictwo całożyciowe

Konferencja poświęcona była zagadnieniom wspierania  szerokiej współpracy między instytucjami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych, rynkiem pracy i otoczeniem społecznym w celu zapewnienia  jakości kształcenia,  drożności między podsystemami  w edukacji  i wzmacnianie uczenia się przez całe życie.W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich z Polski oraz stowarzyszeń i instytucji.

Mgr Damian Dudała z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Collegium Civitas w Warszawie omówił temat „Wybrane aspekty edukacji osób z niepełnosprawnością w Norwegii”. Norweska polityka edukacyjna opiera się na zasadzie równouprawnienia do nauki -„edukacji dla wszystkich”, która przysługuje obywatelom niezależnie od pochodzenia społecznego i kulturowego oraz miejsca zamieszkania w Norwegii. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, że nauczanie w norweskich szkołach jest dostosowywane do zdolności i umiejętności poszczególnych uczniów. Dla osób niepełnosprawnych lub o specjalnych potrzebach, które w przeciwnym razie nie byłyby w stanie uczestniczyć w zajęciach w zwykłej szkole, utworzono specjalnie dostosowane szkoły. Zadaniem organów edukacyjnych jest zagwarantowanie, aby wszyscy - dzieci, młodzież i dorośli, w tym osoby niepełnosprawne we wszystkich gminach i okręgach - mieli dostęp do odpowiedniej dla nich formy kształcenia.

Edukacja dorosłych i poradnictwo całożycioweEdukacja dorosłych w ponowoczesności – regres czy progres?” była tematem kolejnego wystąpienia, przygotowanego przez  Łukasza Banaszaka, studenta w PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz członka Polskiego Towarzystwa ADHD w Krakowie. Następnie dr Joanna Szczepankiewicz-Battek z Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Parafii Ewangelicko-Reformowanej we Wrocławiu przedstawiła „Ideę kształcenia ustawicznego młodzieży i dorosłych w kościołach protestanckich w Polsce”. W obliczu zmieniającego się stylu życia i warunków pracy człowieka, niezbędne jest dostosowanie się do tych zmian poprzez odpowiednią edukację, wykształcenie i doskonalenie swoich umiejętności. Sprostanie tym wyzwaniom cywilizacji możliwe jest dzięki obecności kształcenia ustawicznego i wzrastającemu poziomowi edukacji. Idea kształcenia ustawicznego i inwestowanie w siebie, w swój rozwój ma w dzisiejszych czasach ogromne znaczenie, a przekłada się to również na wzrost i rozwój postępu społecznego i gospodarczego. Szeroka oferta szkolnictwa (zwłaszcza wyższego) daje ogromne możliwości. Sprawia, że kształcenie ustawiczne jest powszechne, dostępne i dostosowane do wymagań i możliwości jednostek.

W dalszej części zaprezentowali się Kamil Błaszczyński – student Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem jego wystąpienia był „Aksjologiczny wymiar edukacji w ponowoczesności”, dr Grażyna Maciak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, która zaprezentowała „Rolę i pozycja pedagoga szkolnego, we współczesnej szkole”. W wystąpieniu zaakcentowano fakt, że pedagog w swym działaniu ma być aktywny. Nie może przyjąć postawy urzędnika lecz musi być otwarty na drugiego człowieka oraz gotowy do ciągłej pracy nad sobą. Pedagog powinien być rzecznikiem praw ucznia, koordynatorem wszelkich działań mających na celu niesienie pomocy uczniowi. Aby mógł dobrze spełniać te funkcje, musi posiąść umiejętność aktywnego słuchania, stać się powiernikiem. Z kolei bez ustawicznego doskonalenia się, poszukiwania nowych, skuteczniejszych metod i niestosowanych dotąd rozwiązań pedagog nie nadąży za rzeczywistością, która wciąż się zmienia. Pedagog musi też zdawać sobie sprawę z tego, że nie rozwiąże wszystkich problemów. 

Kolejny referat pt. „Potrzeby edukacyjne osób dorosłych i niepełnosprawnych na przykładzie podopiecznych Dziennego Ośrodka Wsparcia w Jaworze” wygłosiła Joanna Czyrska, studentka PWSZ im. Witelona w Legnicy i pracownica Dziennego Ośrodek Wsparcia w Jaworze. Edukacja dorosłych i poradnictwo całożyciowe

Po przerwie głos zabrali dr Katarzyna Różyło z Akademickiej Poradnii Rodzinnej „Sychar” we Wrocławiu, która przedstawiła „Sytuację i potrzeby osób niepełnosprawnych w edukacji ustawicznej i poradnictwie całożyciowym”, mgr Jacek Mitka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, który skupił się na kwestii „Moje zdrowie w moich rękach – rola i miejsce terapii naturalnych w utrzymaniu zdrowia dorosłego człowieka”, mgr Iga Sobczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prezentując temat pt. „Żywność funkcjonalna w aspekcie rozwoju i funkcjonowania człowieka XXI wieku” oraz ks. dr Andrzej Ziombra z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy) z tematem „Sztuka życia albo sztuka przetrwania. Sporu o wizję człowieka ciąg dalszy”.

Mgr Marta Chmielewska - Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Miłośników Twórczości Zofii Kossak w Legnicy wygłosiła prelekcję pt. „Działalność społeczna i edukacyjna Towarzystwa Miłośników Twórczości Zofii Kossak w Legnicy”, a następnie mgr inż.  Filip Rodzik - Prezes Polkowickiego Stowarzyszenia Sportu i Aktywnej Rehabilitacji „Skorpion Polkowice”, student Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach omówił temat pt. „Wolontariat, a kształcenie ustawiczne na przykładzie projektu - Ćwicz się w rozwoju”. Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno - koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Zazwyczaj wolontariusz nie musi posiadać specyficznych kwalifikacji, jednak powinien spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu pracy, którą będzie wykonywał. Najważniejsze są jednak dobre chęci i trochę wolnego czasu, który chce się poświęcić na rzecz innych. Nowoczesny wolontariat jest nie tylko chwalebnym zachowaniem prospołecznym, ale stwarza perspektywę odbycia ciekawych praktyk zawodowych, poznania nowych ludzi i uzyskania doświadczenia. Z tej perspektywy wolontariat jest swego rodzaju kontynuacją kształcenia ustawicznego, którego efektem jest lepsza pozycja na rynku pracy.

Edukacja dorosłych i poradnictwo całożycioweNa zakończenie mgr Anna Puławska-Rodzik z Fundacji Eudajmonia w Polkowicach omówiła kwestię „Zatrudnienia wspomaganego”, Beata Wiciak – studentka PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz pracownik Miejskiej Biblioteki Publiczna w Świebodzicach przedstawiła „Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dorosłych na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach”, mgr Paweł Łuczkiewicz z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zaprezentował temat pt.  „Człowiekiem jestem ... - czyli osobowe wnętrze egzystencji”, a Monika Andryszak – studentka PWSZ im. Witelona w Legnicy skoncentrowała się na „Szansach i barierach rozwojowych studentek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych”.

W podsumowaniu obrad, uczestnicy konferencji uznali, że rośnie rola  całożyciowego poradnictwa kariery, które powinno być prowadzone przez  wykwalifikowanych i dobrze przygotowanych doradców od wczesnych etapów edukacji szkolnej, po profesjonalne poradnictwo kariery w ciągu całego życia zawodowego. Uczenie się przez całe życie staje się tym samym podstawą aktywności zawodowej przez całe życie. Programy kształcenia w szkołach powinny być lepiej dostosowane do potrzeb rynku pracy, a prace nad ich lepszym dostosowaniem powinny odbywać się przy udziale przedstawicieli środowisk szkół wyższych. Uczestnicy stwierdzili, że należy zwiększać dostępność  kształcenia ustawicznego, w tym także form oferowanych przez szkoły wyższe, takich jak studia podyplomowe czy kursy „a la carte”.

(pk)

<< POWRÓTImieniny: Marty, Konstantego, Olafa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u