pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Formy pomocy materialnej w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Szanowni kandydaci, jeśli myślicie o podjęciu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy będzie to dobra decyzja, ponieważ poza możliwością wyboru ciekawego kierunku studiów, będziecie mogli ubiegać się o pomoc materialną w formie:

- stypendium socjalnego,
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
- zapomogi.

Wskazane świadczenia (z wyjątkiem zwiększenia stypendium socjalnego) mogą otrzymać zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Po spełnieniu wymaganych warunków student może otrzymywać jednocześnie wszystkie świadczenia.
Poniżej prezentujemy zasady przyznawania świadczeń.
 
1. Stypendium socjalne:

Przysługuje od I roku studiów. Dochód uprawniający do jego przyznania nie może przekroczyć 782,60 zł netto miesięcznie  na osobę w  rodzinie (wyliczymy to na podstawie dochodu z 2011 r. chyba, że w momencie złożenia wniosku sytuacja materialna uległa zmianie).  

W bieżącym roku akademickim wysokość stypendium socjalnego wyniosła, w zależności od dochodu, od 200,00 zł do 450,00 zł miesięcznie.

Dodatkowo, studentom studiów stacjonarnych, którzy  zdecydowali się na tymczasowe zamieszkanie w Legnicy np. w akademiku, internacie lub na stancji, stypendium może być zwiększone. Obecnie zwiększenie stypendium socjalnego wynosi 200,00 zł miesięcznie.

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Przysługuje od I roku studiów, wszystkim osobom posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. O przyznaniu tego stypendium nie decyduje sytuacja materialna studenta.

W bieżącym roku akademickim wysokość tego stypendium wynosi, w zależności od stopnia niepełnosprawności, od 210,00 zł do 350,00 zł miesięcznie.

Uwaga: Osobom, które złożyły kompletny wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 31 sierpnia, świadczenia zostaną wypłacone już w październiku.
 
3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów:

1) Osoby przyjęte na studia licencjackie bądź inżynierskie mogą otrzymać to
     świadczenie dopiero po zaliczeniu I roku studiów.
2)  Osoby przyjęte na  studia drugiego stopnia, świadczenie mogą uzyskać już na I roku.

Warunkiem otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie w poprzednim roku akademickim wysokiej średniej ocen. Z uwagi na to, że stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% studentów na danym kierunku,  aby zwiększyć  swoje szanse, należy wykazać się aktywnością tj. publikować swoje prace, organizować konferencje naukowe i czynnie w nich uczestniczyć lub być wybitnym sportowcem.

Ten wysiłek naprawdę się opłaca! Obecnie, w zależności od ilości zdobytych punktów, stypendium rektora wynosi od 300,00 zł do 500,00 zł miesięcznie.
 
4. Zapomoga:

Każdy student, w trakcie nauki w PWSZ im. Witelona w Legnicy, może otrzymać pomoc ze strony Uczelni w postaci zapomogi, jeżeli z powodu zdarzenia losowego znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenie to może być przyznane dwa razy w roku akademickim. Maksymalna wysokość zapomogi w bieżącym roku akademickim to 1000,00 zł.

5. Informacje dodatkowe:

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów świadczenia pomocy materialnej może otrzymać na jednym, wybranym przez siebie kierunku. Natomiast studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia.

Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń znajdują się w regulaminie pomocy materialnej dla studentów.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Sekcji ds. Pomocy Materialnej – pokój nr 131 w budynku A, tel. (76) 723 22 24 lub (76) 723 22 29.

<< POWRÓT
Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u