pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Dyskutowali o ochronie środowiska

Naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy z Polski i z zagranicznych ośrodków akademickich zjechali do naszego miasta, by w dniach 17-19 września bieżącego roku, debatować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy o ochronie środowiska na terenach przemysłowych.

Wybór głównego zagadnienia międzynarodowego seminarium naukowego nie był przypadkowy. Ochrona środowiska to zagadnienie nurtujące wiele pokoleń, które próbują walczyć o czyste środowisko, zachowanie walorów naturalnego krajobrazu czy utrzymanie ekosystemów. Postęp cywilizacji i zmiany jakie zachodzą w rozwoju polskiej gospodarki prowadzą do nieodwracalnych zmian środowiskowych na wielu płaszczyznach.

Celem przyświecającym seminarium było zatem przedstawienie osiągnięć różnych podmiotów działających w regionie Dolnego Śląska w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska i porównanie ich z działaniami prowadzonymi na analogicznych terenach przemysłowych w Europie.

Dyskutowali o ochronie środowiskaPowitania i otwarcia seminarium dokonał Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszard K. Pisarski. Podziękował on także współorganizatorom obrad KGHM „Polska Miedź” S.A. oraz Fundacji Polska Miedź.

Swój patronat honorowy nad tym międzynarodowym wydarzeniem objęli dr hab. Herbert Wirth - Prezes KGHM Polska Miedź S.A., Tadeusz Krzakowski - Prezydent Miasta Legnicy, prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, prof. dr. rer. nat. Bernd Delakowitz - Dyrektor Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Hochschule w Zittau, prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński – Dyrektor BUP Polska oraz Marek Tramś – Starosta Powiatu Polkowickiego.

Uczestnicy seminarium prezentowali osiągnięcia na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie działań proekologicznych dokonywanych zarówno przez przemysł, jak i samorządy, na tle podobnych działań w Europie. Dzięki udziałowi zagranicznych gości oraz nawiązanej współpracy z Uczelniami skupionymi w Balic University Programme udało się dokonać analizy porównawczej tych działań.

Problematyka ochrony środowiska na terenach przemysłowych jest bardzo ważna na terenie naszego kraju, a w szczególności na terenie Dolnego Śląska, gdyż jest to obszar o bardzo dużym uprzemysłowieniu. Istnienie przemysłu wiąże się z  ingerencją w środowisko naturalne. W czasie gdy przemysł ten powstawał i się rozwijał zagadnienia ochrony środowiska traktowane był z niewielką uwaga. Dopiero po zmianach ustrojowych i przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, problematyka ta znalazła swoje istotne miejsce. Seminarium miało przede wszystkim ukazać szereg osiągnięć jakie na terenie Dolnego Śląska udało się wdrożyć, szczególnie w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym oraz w Legnicy.

W pierwszy dzień odbyło się kilka wystąpień ludzi nauki i praktyków zajmujących się na co dzień kwestią niwelowania negatywnych dla środowiska efektów przemysłu. O „Ochronie środowiska w KGHM Polska Miedź S.A., jako procesie ciągłej minimalizacji oddziaływania przemysłu na środowisko naturalne” mówił Janusz Piątkowski - Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej KGHM Polska Miedź S.A. Następnie prof. dr rer. nat. Bernd Delakowitz z University of Applied Sciences Zittau/Gorlitz wygłosił referat pt. „Ecological and hydrological aspects of remediation of former mining landscapes”.Dyskutowali o ochronie środowiska

Prof. Ludwig Schmahl z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pochylił się nad „Prawnym aspektem rekultywacji w prawie europejskim”, natomiast mgr Beata Walewska również pracownik naszej Uczelni omówiła „Prawne aspekty rekultywacji w prawie polskim”.

Po przerwie wygłoszono ostatnie referaty – „Chemical Aspects During the Flooding of a Former Lignite Open Pit Mine – Considering Uranimum Mobilization” - prof. dr Volker Ender z University of Applied Sciences Zittau/Gorlitz oraz „Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działalności górnictwa miedziowego – zarys stosowanych metod” – dr inż. Daniel Ochman z PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Drugiego dnia, uczestnicy obradowali w Domu Studenta naszej Uczelni. Wysłuchali między innymi wykładu dra inż. Daniela Ochmana z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy pt. „Zmiany właściwości fizycznych i fizyko- chemicznych gleb zachodzące pod wpływem wysokozmineralizowanych wód przesączających się ze składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most”.

Uzupełnieniem dyskusji był wyjazd studyjny na Żelazny Most, największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych należący do KGHM Polska Miedź S.A. Roczna wielkość deponowanych odpadów z flotacji waha się od 20 do 26 mln ton, z czego prawie 75% wykorzystywanych jest do dalszej nadbudowy, a jedynie 25% podlega procesowi unieszkodliwiania. Obok podstawowej funkcji, jaką jest utylizacja odpadów, akwen utworzony w centralnej części składowiska Żelazny Most pełni jednocześnie funkcję osadnika klarującego wody nadosadowe użytkowane w obiegu flotacji, a ze względu na dużą pojemność również zbiornika retencyjno-dozującego nadmiar wody kopalniano-technologicznej w obiegu.
Źródłem uciążliwości ze strony składowiska Żelazny Most były unoszone okresowo, przy niesprzyjających warunkach wietrznych, pyły z przesuszonych powierzchni zbiornika. Już w 1984 r. podjęto działania zapobiegające temu. Wprowadzono „kurtyny wodne” – systemy rurociągów ze zraszaczami, zabezpieczanie plaż roztworami wodnymi emulsji asfaltowej przy użyciu śmigłowców i specjalistycznych pojazdów oraz systematyczne obudowy biologiczne zapory. Na bieżąco prowadzone są obserwacje i badania monitorujące zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, gleb i roślin, wód powierzchniowych i podziemnych oraz stanu zdrowotnego zwierząt gospodarskich.

Dyskutowali o ochronie środowiskaW drodze powrotnej uczestnicy seminarium udali się na zbiornik Gilów. Składowisko osadów poflotacyjnych w miejscowości Gilów jest jednym z największych nieczynnych składowisk w Legnicko - Głogowskim Okręgu Miedziowym. Jego rozbudowę zakończono w roku 1980. Do maja 1990 r. spełniał funkcję awaryjnego zbiornika retencyjnego dla Żelaznego Mostu, gromadzona w nim woda przez wieżę przelewową kierowana była do celów przemysłowych. Stopniowe zmniejszenie zrzutu wody ze składowiska Żelazny Most powodowało sukcesywne zmniejszenie się powierzchni akwenu na składowisku w Gilowie. W latach 1982 - 1986 na terenie osadnika przeprowadzone zostały prace mające na celu biologiczną stabilizację składowiska .

Zbiornik Gilów jest ostoją zwierzyny. Ludzie rzadko zachodzą w rejon zbiornika, więc królują tu ptaki z rodziny bekasowatych i biegaczowatych. Występują tu żurawie, a kiedy jest duża wilgotność, koczują stada dzikich gęsi liczące 2 - 3 tys. sztuk. Sam Gilów porósł runem, krzewami i drzewami. Następuje tam proces sukcesji pierwotnej. Polska Miedź na początku rekultywacji nawiozła humusem część terenów po zbiorniku.

W dalszej części obrad dr Magdalena Gawron, również z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy skupiła się na zagadnieniu „Oceny możliwości wykorzystania osadów ściekowych  do biologicznej rekultywacji środowisk odpadów po flotacji rud miedzi na przykładzie zbiorników: Konrad i  Iwiny” poczym odbył się wyjazd studyjny na te zbiorniki poflotacyjne.
Dyskutowali o ochronie środowiska
Ostatniego dnia obrad - 19 września - odbywał się tzw. panel samorządowy. W ramach dyskusji wystąpiła Jadwiga Zienkiewicz – zastępca Prezydenta Miasta Legnicy z referatem pt. „Kompleksowe działania Gminy Legnica na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju” oraz Henryka Zdziech – Ogrodnik Miejski z wystapieniem nt.  „Rewitalizacji Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23 lipca 2009 r.”. Głos zabrali także przedstawiciele Starostwa Powiatu Polkowickiego, którzy zaprezentowali działalność na rzecz ochrony środowiska na tym obszarze.

Współorganizatorami obrad byli:  Fundacja Polska Miedź, KGHM „Polska Miedź” S.A oraz Urząd Miasta w Legnicy.

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Beaty, Juliana, WincentegoWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u