pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczęło działalność

Zgodnie z decyzją Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy od połowy czerwca rozpoczęło działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego w naszej Uczelni. Obowiązuje już zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie utworzenia i określenia zadań Centrum Kształcenia Ustawicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest jednostką ogólnouczelnianą prowadzącą działalność usługową na rzecz jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w zakresie organizacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń. Poza prowadzeniem takiej działalności dopuszcza się możliwość obsługi innych form kształcenia realizowanych na podstawie odrębnych uregulowań.

Do zadań Centrum Kształcenia Ustawicznego należy w szczególności: organizacja rekrutacji i prowadzenie studiów podyplomowych, kursów / szkoleń, prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych, kursów / szkoleń, obsługa administracyjno-techniczna kandydatów oraz słuchaczy i uczestników poszczególnych form kształcenia, prowadzenie spraw związanych z opłatami za świadczone usługi edukacyjne, kompletowanie planów i programów kształcenia, rozliczanie finansowe poszczególnych edycji form kształcenia, udzielanie wnioskodawcom pomocy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do utworzenia nowej formy kształcenia oraz współpraca z podmiotami lokalnego rynku pracy.

Nadzór nad działalnością CKU sprawuje Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Do jego kompetencji i obowiązków należy m.in.: rekomendowanie senatowi wniosków o utworzenie studiów podyplomowych, kursów / szkoleń, sprawowanie ogólnego nadzoru nad prowadzonymi na Uczelni formami kształcenia, zawieranie, na wniosek kierownika danej formy kształcenia, umów z osobami i podmiotami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, zawieranie umów z uczestnikami studiów podyplomowych i słuchaczami kursów, zatwierdzanie wstępnej i wynikowej kalkulacji kosztów za świadczone usługi edukacyjne oraz składanie Rektorowi rocznego sprawozdania z realizacji poszczególnych form kształcenia prowadzonych na Uczelni.

Działalnością CKU kieruje kierownik, powołany przez Rektora. Prowadzi on w szczególności sprawy dotyczące: organizowania i  prowadzenia form kształcenia, o których mowa powyżej, planowania i koordynowania pracy podległych pracowników, nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem podległej jednostki, opracowania projektów wewnętrznych aktów prawnych, podpisywania korespondencji wychodzącej, niezastrzeżonej do podpisu innych osób, prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej oferty edukacyjnej, współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami zewnętrznymi oraz analizy potrzeb lokalnego rynku pracy w zakresie doskonalenia zawodowego.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5 C, pokój nr 104
59-220 Legnica

tel. 76 723 23 60, 76 723 23 61
e-mail: podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl

(msz)

<< POWRÓT
Imieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u