pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Stanowisko Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy

Stanowisko Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wobec poczynań Związku Zawodowego Pracowników PWSZ im. Witelona w Legnicy

Członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wyrażają zaniepokojenie działalnością Związku Zawodowego Pracowników PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Od początku swojego istnienia Związek wykazywał wrogi stosunek wobec władz Uczelni i podejmowanych przez nie działań. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez PWSZ im. Witelona w Legnicy spotykały się jedynie z krytyką,  graniczącą z krytykanctwem, i próbami podważenia zarówno osiągnięć, jak i pozycji Uczelni w środowisku. Warto przy tym odnotować, że Związek Zawodowy Pracowników PWSZ nie jest wiodącą organizacją związkową; skupia zaledwie kilkunastu członków, spośród których część nie jest nawet zatrudniona w  Szkole. W takiej sytuacji jest nawet  Przewodniczący Związku.

Potwierdzeniem wspomnianej postawy jest opinia Związku dotycząca projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Szkoły. Wiceprzewodnicząca Związku wykazuje się w niej brakiem wiedzy na temat funkcjonowania Uczelni i zasad prowadzenia polityki finansowej. Nie orientuje się także w staraniach władz, zmierzających do tworzenia nowych kierunków studiów magisterskich. Zdziwienie budzi też propozycja zwiększenia dopłat do miejsc w Domu Studenckim ze środków pozabudżetowych. Odpłatność za nie dostosowana została bowiem  nie tylko do wysokości opłat w domach studenckich w innych miastach,  ale także w prywatnych kwaterach na terenie Legnicy. Dodatkowo, związkowcy nie chcą przyjąć do wiadomości, że przewidziane w projekcie inwestycji komercyjne wykorzystanie powierzchni  na parterze akademika zmniejsza  koszty eksploatacji, pozwalając na obniżenie opłat wnoszonych przez studentów. Nie uwzględniają również sukcesu, jakim było zamkniecie czteroletniego cyklu inwestycyjnego i oddanie do eksploatacji jedynego w Legnicy domu studenta.

Niewykluczone, że brak rozeznania członków ZZP PWSZ im. Witelona w sprawach żywotnych dla Uczelni wynika z faktu permanentnej absencji uprawnionego przedstawiciela Związku w obradach Senatu. Zainteresowanie problemami omawianymi na posiedzeniach Senatu niewątpliwie pozwoliłoby związkowcom uniknąć dyskredytujących   pomysłów, jak choćby ten wzywający władze Uczelni do wstrzymania podwyżki wynagrodzenia dla Kanclerza, ze względu na ciążący na Nim nieprawomocny wyrok sądowy. Działacze Związku, nawołujący wielekroć do przestrzegania prawa i mieniący się jego znawcami, powinni zdawać sobie sprawę, że  nieskazany prawomocnym wyrokiem obywatel państwa prawa jest niewinny, i jako taki powinien być traktowany.

Poczynania działaczy Związku Zawodowego Pracowników PWSZ im. Witelona w Legnicy świadczą jednoznacznie o chęci zdyskredytowania za wszelką cenę osiągnięć Uczelni, które i w tym roku potwierdzone zostały w rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw wysokim, trzecim miejscem. Związek dąży do zantagonizowania społeczności akademickiej, czego widomym dowodem jest przekazywanie do wiadomości pracowników i studentów populistycznych opinii, niemających pokrycia w rzeczywistości. Symptomatyczne wydają się również oskarżycielskie wystąpienia członków ZZP PWSZ im. Witelona do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdyż podnoszone zarzuty nigdy dotąd nie zostały potwierdzone przez rozliczne organa kontrolujące w ostatnich latach funkcjonowanie Uczelni.

Obawiamy się, że prezentowane stanowisko Związku może nie pozostać bez wpływu na rozpoczynającą się rekrutację, która – z racji zmian demograficznych - powinna być dla wszystkich pracowników Szkoły kwestią nadrzędną, jako że stanowi o istnieniu Uczelni na niezwykle trudnym i kurczącym się rynku usług edukacyjnych.

<< POWRÓTImieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u