pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Jubileuszowa inauguracja w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Jubileuszowa inauguracja w PWSZ im. Witelona w LegnicyChoć zajęcia akademickie zaczęły się 1 października br. to oficjalne otwarcie roku akademickiego 2012/2013 nastąpiło kilka dni później - 9 października - podczas uroczystej inauguracji. Zgodnie z akademicką tradycją już po raz piętnasty nowo przyjęci studenci uczestniczyli w tym wydarzeniu. Na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyjęto ponad 1 700 studentów.

Zanim jednak rozpoczęła się uroczystość, dzień wcześniej – 8 października- odprawiona została msza w intencji legnickiego środowiska akademickiego w Katedrze pw. św. św.  Apostołów Piotra i Pawła. W mszy uczestniczyły władze Uczelni, grupa pracowników i studenci.

Inauguracja w naszej Uczelni była też wydarzeniem szczególnym. Otóż 9 października rozpoczęły się obchody jubileuszu 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, które zakończą się w czerwcu 2013 roku. Uroczystość w budynku Centrum Konferencyjno-Widowiskowego rozpoczęła się od wejścia na salę Senatu Uczelni wraz z zaproszonymi gośćmi z zaprzyjaźnionych szkół wyższych i władz PWSZ im. Witelona w Legnicy. Tradycyjnie orszak zamykał Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski. Kiedy władze Uczelni zajęły miejsca na podium, Chór Kameralny „SENZA RIGORE” z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod dyrekcją dr hab. Jolanty Szybalskiej-Matczak odśpiewał „Mazurka Dąbrowskiego”.Jubileuszowa inauguracja w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Następnie Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski powitał zaproszonych gości – władze innych uczelni wyższych, reprezentantów największych zakładów pracy, przedstawicieli policji, straży pożarnej i straży granicznej oraz wielu dyrektorów organizacji i stowarzyszeń. W tym gronie znaleźli się: Elżbieta Witek - Poseł na Sejm RP, Dorota Czudowska - Senator RP, Grażyna Malczuk - wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i kanclerz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Jolanta Krupowicz - dyrektor generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, prof. zw. dr hab. Marian S. Wolański - Rektor Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, ks. dr Piotr Kot - wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, mgr Robert Wiśniewski - kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, dr Maciej Lewandowski - zastępca dyrektora Oddziału Zamiejscowego Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, dr hab. inż. Zbigniew Garncarek - dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego, dr Robert Majkut - prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, dr Dariusz Wójcik - prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, dr hab. Bernard Wiśniewski - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Jadwiga Zienkiewicz - zastępca prezydenta miasta Legnicy, Jarosław Humenny - starosta Powiatu Legnickiego, Stanisław Laskowski - starosta Powiatu Jaworskiego, Jan Serkies - burmistrz Chojnowa, Zdzisław Tersa - wójt Gminy Kunice, Dariusz Pawliszczy - wójt Gminy Gromadka, mł. insp. Tomasz Szymczyna - szef sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, kom. dr Barbara Kaczmarczyk - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, płk SG Artur Wąsowski - komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ppłk SG Marek Woszczatyński - zastępca komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, major SG Dariusz Królikowski - zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Legnicy, bryg. mgr inż Adam Konieczny - komendant Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, podinsp. mgr Marcin Wysocki - zastępca komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, płk SG Marek Waszczuk - zastępca komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej, dr Adam Grabowiecki - prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Jacek Tyc - Zakład Poprawczy w Jerzmanicach-Zdrój, dr Zofia Batorczak - Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii we Wrocławiu, dr n. med. Tadeusz Karuzel - ordynator oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Barbara Mróz – prezes Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy, Zbigniew Mróz - prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Józef Wasinkiewicz - prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Ryszard Mach -prezes Zarządu Spółdzielni STW w Bolesławcu, Edward Jaroszewicz - wiceprezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy, Jerzy Ulewski - dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, Józef Dzbanuszek - kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy, Dariusz Walasiak - dyrektor Kredyt Banku w Legnicy, Robert Pietraga - dyrektor Banku Zachodniego WBK S.A. w Legnicy, Jan Maziarz - dyrektor Wydziału Produkcji Konstrukcji Urządzeń i Odlewów w Zanam-Legmet, Małgorzata Kosińska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze, Helena Rubinkowska    - naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworze, Jan Mormul - naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy, Aleksy Ignaczak - wiceprezes zarządu „Angra-Kseromatic” Sp. z o.o. w Legnicy, Marek Ścieszka  - wiceprezes zarządu Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, Magdalena Janik - Letia Bussines Center, Dariusz Wędzina - dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, Anna Górska - wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy.

Jubileuszowa inauguracja w PWSZ im. Witelona w LegnicyPo powitaniu Jego Magnificencja Rektor wygłosił przemówienie inauguracyjne podsumowując dokonania Uczelni w roku akademickim 2011/2012. Jednocześnie odniósł się do planów i koncepcji rozwojowej Uczelni na najbliższe lata.

Jednym z punktów uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych przez dyrektora generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Jolantę Krupowicz oraz Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego. Za długoletnią służbę medal złoty otrzymała dr hab. Łucja Skotnicka, medal srebny Anna Maria Modzelewska, medale brązowe dr inż. Renata Anna Gnitecka oraz dr Piotr Niemiec.

Ważnym punktem uroczystości było również nadanie Tytułów Honorowych  „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”. Tytuł Honorowy I stopnia (medal złoty) otrzymali: dr Adam Grabowiecki, prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Jethon, dr Henryk Kozarowicz oraz dr Jerzy Tutaj.

Ponadto decyzją Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy, Tytuł Honorowy I stopnia – „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” i medal złoty otrzymał prof. dr. hab. inż. Ryszard K. Pisarski. Tytuł Honorowy I stopnia wręczyli Rektorowi prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz oraz kanclerz mgr Robert Burba.

Tytuły Honorowe II stopnia (medal srebrny) - „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Witelona w Legnicy” otrzymali: mgr Henryk Grotowski, dr hab. Barbara Jędrychowska, mgr inż. Leszek Łozowski, mgr Łukasz Stawarz, dr Arkadiusz Urbanek, mgr Anita Wawrzyniak, dr hab. Bernard Wiśniewski, mgr Krystyna Wnuk oraz mgr Jadwiga Zienkiewicz.

Jubileuszowa inauguracja w PWSZ im. Witelona w LegnicyW dalszej części, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz przedstawił informację o przyznaniu nagród JM Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy. Za działalność na rzecz Uczelni w roku akademickim 2011/2012 nagrodę otrzymało 38 nauczycieli akademickich. W tym 5-cioro nagrody indywidualne I stopnia, 15 nagrody indywidualne II stopnia oraz 18 nagrody zespołowe. Dodatkowo za działalność na rzecz Uczelni w roku akademickim 2011/2012 nagrodę Rektora przyznano 34 pracownikom niebędącymi nauczycielami akademickimi.

W trakcie inauguracji roku akademickiego 2012/2013 odbyło się również wręczenie nagród absolwentom, którzy w roku 2011/2012 ukończyli naukę i uzyskali nagrody finansowe Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Najlepszy Dyplom Roku”. Nagrody z rąk wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego mgr Grażyny Malczuk odebrali: Urszula Elżbieta Potyczka – Pedagogika stacjonarna, Kamila Anna Wolna – Ochrona Środowiska – stacjonarna oraz Adam Janik – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji niestacjonarna. Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski wręczył wszystkim wyróżnionym pamiatkowe upominki.
Jubileuszowa inauguracja w PWSZ im. Witelona w Legnicy
W dalszej części odbył się akt immatrykulacji, czyli tradycyjna uroczystość przyjęcia studentów I roku w poczet społeczności akademickiej oraz wręczenie indeksów. Przystępując do tego doniosłego aktu, prorektor ds. dydaktyki i studentów dr Helena Babiuch podkreśliła, że podczas uroczystości indeksy otrzymają kandydaci na studentów, którzy na poszczególnych kierunkach zdobyli najwięcej punktów.  W imieniu studentów przemawiała Michalina Jankowiak.

Prorektor dr Helena Babiuch oraz Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski wręczyli także indeksy słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Otrzymali je przedstawiciele słuchaczy: Teresa Grynda, Janina Kowalska, Aleksander Mikołajczyk oraz Jadwiga Pawlak.

Podczas inauguracji wykład zatytułowany „Pokolenie młodych Europejczyków. Trendy i prognozy” wygłosił dr hab. Robert Wiszniowski, politolog oraz specjalista od marketingu politycznego, nauczyciel akademicki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Inaugurację zakończyło oficjalne otwarcie Roku Akademickiego 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy przez JM Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ FILM

<< POWRÓTImieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u