pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w PWSZ

21 lutego br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zebrani dokonali wyboru Zarządu Oddziału PTH w Legnicy oraz Komisji Rewizyjnej. Prezesem Oddziału PTH w Legnicy został dr Wacław Szetelnicki, natomiast wiceprezesami: prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski (do spraw naukowych), mgr Joanna Piskorska – Gomoliszek (do spraw dydaktycznych), skarbnikiem dr hab. prof. nadzw. Kazimiera Jaworska oraz sekretarzem Emil Lenik. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: mgr Joanna Lochdańska, mgr Marek Olszewski i Daniel Nowicki.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, 7 marca 2013 r. w Warszawie,  zatwierdził zebranie założycielskie i jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu Oddziału PTH w Legnicy. Warto nadmienić, że jest to drugi Oddział PTH na Dolnym Śląsku. Siedzibą Oddziału PTH w Legnicy jest PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Jakie są cele Polskiego Towarzystwa Historycznego ?

Zasadniczym i głównym celem Towarzystwa, które posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego, jest pogłębianie wiedzy historycznej i jej upowszechnianie. Istotną kwestią jest również dążenie do poznania prawdy historycznej, pobudzanie i organizowanie badań nad przeszłością, zwłaszcza regionalną, a także troska  o przestrzeganie norm etyki historyka. PTH  wypowiada się również między innymi: w sprawach ważnych dla rozwoju nauk historycznych, dla zachowania świadectw przeszłości i przekazywania wiedzy o dziejach, dla kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa, a także w innych kwestiach dotyczących społeczności historyków.

Ważną rolą Towarzystwa jest organizacja: prelekcji, odczytów, posiedzeń, konferencji, zebrań popularno – naukowych wystaw i pokazów, wycieczek i rajdów turystycznych o tematyce historycznej, a także podejmowanie innych działań zmierzających do popularyzacji nauk i zagadnień historycznych. Mając na uwadze potrzeby pasjonatów historii tworzy się również sekcje i komisje, zakłada zbiory, pracownie oraz stacje naukowe (o zadaniach wchodzących w zakres celów PTH) oraz wydaje czasopisma poświęcone naukom historycznym.

Towarzystwo promuje i popiera inne wydawnictwa naukowe oraz popularnonaukowe z zakresu historii. Sprawą fundamentalną jest współpraca z:  właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiejętności i szkołami wyższymi, z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą, a także z innymi instytucjami w sprawach badań naukowych, organizacji życia naukowego, nauczania historii oraz w pozostałych kwestiach objętych działalnością Towarzystwa.

Kto może zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego ?

Członkiem Towarzystwa może zostać pełnoletnia osoba pragnąca współdziałać w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa, w tym cudzoziemcy nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto osoby nieletnie, które ukończyły 16 lat, z tym ograniczeniem, że nie ma biernego prawa wyboru do władz.

Do Polskiego Towarzystwa Historycznego może przystąpić każdy, kto chce pogłębiać i upowszechniać zainteresowania i wiedzę historyczną w duchu historycznej prawdy.

Adres do korespondencji:

Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Legnicy
PWSZ im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5 A, 59-220 Legnica
Kontakt: dr Wacław W. Szetelnicki
e-mail: szetelnickiw@pwsz-legnica.eu

Trochę o Polskim Towarzystwie Historycznym

Polskie Towarzystwo Historyczne jest jednym z najstarszych tego typu stowarzyszeń naukowych na ziemiach polskich. Powstało już w 1886 r. we Lwowie, gdzie miało swoją siedzibę aż do wybuchu II wojny światowej. Początkowo PTH działało tylko w obrębie zaboru austriackiego, potem w całej odrodzonej Polsce, od 1924 r. pod dzisiejszą nazwą – jako Polskie Towarzystwo Historyczne.

Z towarzystwem związany był do 1952 r. najważniejszy periodyk naukowy środowiska historycznego w Polsce – „Kwartalnik Historyczny”. W sierpniu 2010 r. związek ten został przywrócony na mocy umowy PTH z Instytutem Historii PAN. Tragiczny wpływ na losy PTH, podobnie jak na losy wielu innych polskich towarzystw naukowych, miała II wojna światowa i zmiany polityczne, które nastąpiły w jej wyniku. Towarzystwo utraciło cały swój majątek trwały. Od 1945 r. PTH pozostało organizatorem Powszechnych Zjazdów Historyków Polskich, na których dochodziło zawsze do podsumowania efektów pracy naukowej i dydaktycznej w tej dziedzinie nauki i wyznaczania nowych perspektyw badawczych. Opoką działalności PTH, którą udało się uratować w okresie powojennym, jest jego udział w badaniach nad historią regionalną. Liczne oddziały PTH, mimo poważnych przeszkód natury finansowej, kontynuują wydawanie periodyków poświęconych historii własnych regionów, organizują konferencje naukowe, pielęgnują tradycje historyczne regionu i kraju.

Od 1975 r. PTH organizuje wspólnie z ministerstwem Edukacji Narodowej olimpiady historyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które są jednym z ważniejszych motorów rozbudzania zainteresowań historycznych u najmłodszych adeptów tej dziedziny wiedzy. Coroczne przygotowania do olimpiad przyczyniły się też do ściślejszej współpracy nauczycieli historii z PTH.

Na początku XXI wieku Polskie Towarzystwo Historyczne stawia sobie jednak nowe cele. Wydaje się, że podobnie jak przed wrześniem 1939 r., może ono odgrywać zdecydowanie ważniejszą rolę w dziele podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Można te szczytne cele realizować poprzez współudział w działaniach wspólnot i społeczności lokalnych, współdziałanie z właściwymi organami administracji w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji, wreszcie poprzez działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy z krajami sąsiednimi, szczególnie w zakresie badań historycznych nad problemami, które dotąd dzielą sąsiadujące ze sobą narody i są odmiennie interpretowane, często dla uzyskania konkretnych celów politycznych. Nawiązano współpracę na poziomie krajowym z towarzystwami historyków z Niemiec, Czech i Słowacji. PTH jest także współorganizatorem kongresów polsko-rosyjskich.

Ważnym elementem pracy PTH jest udział w międzynarodowych komisjach podręcznikowych, których skład został ustalony w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej z naszym Towarzystwem. Od lat pracuje komisja polsko-litewska pod kierownictwem prof. Adama Suchońskiego, polsko-ukraińska najpierw pod kierownictwem prof. Władysława Serczyka, a obecnie prof. Władzimierza Mędrzeckiego oraz komisja polsko-rosyjska, której przewodniczy prof. Zbigniew Opacki. Polskie Towarzystwo Historyczne konsultuje programy nauczania historii.

Członkowie PTH są ministerialnymi recenzentami podręczników historii. Towarzystwo także konsultuje różne wybrane inicjatywy historyczne MEN. Polskie Towarzystwo Historyczne chce być w XXI wieku ważną instytucją pożytku publicznego, działającą na rzecz społeczeństwa polskiego.  Innym celem nadrzędnym jest wola przywrócenia PTH rangi liczącego się koordynatora badań naukowych w zakresie historii. W chwili obecnej towarzystwo prowadzi kilkanaście projektów badawczych, finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
(źródło: www.pth.net.pl)

(mir)

<< POWRÓTImieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u