pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Dietetyka już wkrótce w PWSZ im. Witelona w Legnicy !

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowała wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o nadanie, Wydziałowi Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Dietetyka. Studiów prowadzonych jako studia pierwszego stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym.

W uzasadnieniu Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej czytamy, że podstawą opinii jest pozytywna ocena przedstawionej koncepcji kształcenia, programu studiów, w szczególności efektów kształcenia i sposobu ich weryfikacji, minimum kadrowego, bazy dydaktycznej, w tym biblioteki oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości.

Jest to najważniejszy krok w staraniach Uczelni o uruchomienie kierunku Dietetyka. Pozytywna opinia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej dowodzi, że wszystkie formalne wymogi dotyczące kształcenia na tym kierunku zostały spełnione.

Pozytywna opinia została przesłana do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wyda decyzję o rozpoczęciu rekrutacji na ten kierunek.

O uruchomieniu rekrutacji na ten kierunek informować będziemy na stronie internetowej Uczelni – www.pwsz.legnica.edu.pl.

O dietetyce

Kierunek Dietetyka umożliwi studentom zdobycie tytułu licencjata po trzech latach kształcenia.

W trakcie realizacji treści programów nauczania studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk o żywności, właściwościach żywności, jej wpływie na organizm, odżywianiu człowieka w chorobie i zdrowiu, procesach technologicznych kształtujących określone wartości żywności, zasadach konstruowania diet i jadłospisów w zależności od wieku, stanu zdrowia czy trybu życia.

Na kierunku Dietetyka realizowane będą treści programowe z zakresu przedmiotów ogólnych: wychowanie fizyczne, język obcy, technologie informacyjne, ochrona własności intelektualnej; przedmiotów podstawowych: anatomia, fizjologia, patologia, mikrobiologia ogólna i żywności, chemia żywności, biochemia ogólna i żywności, surowce i dodatki do żywności, pakowanie i przechowywanie żywności, podstawy biotechnologii, kwalifikowana pierwsza pomoc. W ramach realizacji treści kierunkowych proponowane są przedmioty: dietetyka pediatryczna, geriatryczna, technologia żywności i potraw, analiza i ocena jakości żywności, pracownia żywienia i dietetyki, higiena i toksykologia żywności, edukacja żywieniowa, bezpieczeństwo żywności i żywienia, systemy jakości żywności, kliniczny zarys chorób, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa, towaroznawstwo.

Praktyki

Praktyki zawodowe prowadzone od drugiego semestru studiów   w placówkach medycznych i gastronomicznych wzbogacą wiedzę studenta w doświadczenie oraz umożliwią mu poznanie realiów pracy u potencjalnych pracodawców. Zaplanowany wymiar praktyk zawodowych wynosi 480 godzin (12 tygodni).

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Dietetyka uzyska wszechstronną wiedzę z zakresu odżywiania ludzi we współczesnych czasach. Zdobędzie wiedzę oraz doświadczenie z zakresu procesów kształtujących określone walory żywności oraz wpływu na te walory czynników fizycznych, chemicznych czy mikrobiologicznych. Te umiejętności umożliwią mu dobór odpowiedniej diety, zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, do indywidualnych potrzeb jednostki, a także do potrzeb ogółu. Zdobędzie umiejętność kontrolowania jakości produktów żywnościowych, warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP), diet praktycznych oraz niekonwencjonalnych, oceny aktualnego stanu odżywiania, planowania oraz przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny sposobu żywienia, rozpoznania niedożywienia. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia edukacji żywieniowej ogółu, a także poradnictwa czy promocji zdrowego żywienia.

Absolwent kierunku Dietetyka będzie potrafił prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z zakresu usług i poradnictwa żywieniowego, profilaktyki i edukacji żywieniowej.

Opanuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Będzie posiadał predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Będzie wykazywał przygotowanie ogólne i zawodowe oraz posiadał umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny. Absolwent będzie gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Moduły kształcenia

Absolwent, obok wspólnych dla całego kierunku kompetencji uzyska wiedzę i kwalifikacje związane z wybranymi modułami kształcenia:

- DIETETYKA KLINICZNA - absolwent modułu kształcenia dietetyka kliniczna zdobędzie współczesną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dotyczące żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie, zarówno w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Będzie specjalistą z zakresu identyfikacji zaburzeń w odżywianiu, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku oraz stanu zdrowia pacjentów, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, oceny wpływu choroby na stan odżywienia oraz wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób. Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentowi podjęcie pracy w podmiotach prowadzących działalność leczniczą (szpitale, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze), w innych placówkach, takich jak hotele czy ośrodki rehabilitacyjne, lecznicze, wypoczynkowe, oferujących diety zgodne z wymogami przy określonych schorzeniach oraz w zakładach dostarczających pożywienie do placówek leczniczych i opiekuńczych.

- ŻYWIENIE ZBIOROWE - absolwent modułu kształcenia żywienie zbiorowe będzie specjalistą z zakresu projektowania procesów żywnościowych, mających na celu uzyskanie żywności o określonych walorach odżywczych, organoleptycznych, funkcjonalnych. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwią mu projektowanie i nadzorowanie zakładów żywienia zbiorowego, a także planowanie diet dostosowanych do potrzeb wybranych grup ludności (sportowców, ludzi starszych, młodzieży) czy specyfiki regionu (gastronomia w turystyce, kulturze). Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentowi podjęcie pracy w placówkach żywienia zbiorowego, w cateringu, w organizacjach konsumenckich, hotelarstwie, placówkach opiekuńczych, przedszkolach, w ośrodkach sportowych i innych.

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u