pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zostań słuchaczem UTW

Zostań słuchaczem UTW19 sierpnia rozpocznie się rekrutacja słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2013/2014. Wszyscy zainteresowani mogą składać podania do 24 września br.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Legnicy działa na podstawie uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Uniwersytet swoją działalność realizuje poprzez: wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, mediów, prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej, rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań, wydawanie zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień oraz współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności akademickiej Słuchacze Uniwersytetu mogą uczestniczyć w wybranych wykładach i konferencjach organizowanych na Uczelni.

Uniwersytet prowadzi działalność na rzecz swoich słuchaczy oraz może prowadzić działalność publiczną na rzecz ogółu ludzi starszych. Może również realizować zajęcia poza siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Uniwersytet może powołać opiekunów naukowych spośród pracowników Uczelni oraz radę naukowo-programową. Działalność Uniwersytetu finansowana jest ze środków budżetu Uczelni oraz  wpłat słuchaczy.

Słuchaczem Uniwersytetu może zostać przede wszystkim emeryt lub rencista bez względu na poziom wykształcenia, jeżeli: złoży deklarację przyjęcia na Uniwersytet, złoży deklaracje chęci uczestnictwa na każdy  rozpoczynający się semestr w określonym terminie i dokona wpłaty opłat za poszczególne semestry w określonym terminie.
Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów. Słuchacze Uniwersytetu mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie zajęć programowych organizowanych w danym semestrze, w ramach dokonanej opłaty.  

Wykaz zajęć programowych danego semestru jest przedstawiany słuchaczom do wiadomości (w gablotach oraz stronie internetowej), co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Ponadto słuchacze Uniwersytetu mogą korzystać z zajęć ponadprogramowych. Są one odpłatne dodatkowo , a wysokość opłaty zależy od liczby słuchaczy i charakteru zajęć.

Do udziału w zajęciach ruchowych (gimnastycznych) i turystyczno-rekreacyjnych wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranym rodzaju zajęć lub oświadczenie słuchacza o braku takich przeciwwskazań.

Słuchacze Uniwersytetu mają prawo do: zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych oraz korzystania w tym celu w ramach zajęć programowych z pomieszczeń Uczelni, jej urządzeń i zbiorów zgromadzonych w czytelniach,  udziału w pracach Samorządu Słuchaczy, wyrażaniu opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych oraz posiadania indeksu, który uprawnia do przebywania na Uczelni, uczestnictwa w zajęciach programowych i korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
Słuchacze Uniwersytetu są zobowiązani: przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Uczelni oraz zwyczajów akademickich, postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego i szanować mienie Uczelni.

Prawa słuchacza wygasają w przypadku: rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu, nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w dobre imię Uniwersytetu lub Uczelni oraz niewniesienia wymaganych opłat w terminie.

Słuchacze Uniwersytetu reprezentowani są przez Samorząd Słuchaczy, wybierany na początku każdego roku akademickiego spośród słuchaczy. Samorząd składa się z 3 do 7 osób, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

Samorząd Słuchaczy jest jedynym reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu słuchaczy. Samorząd ma prawo występować z wnioskami dotyczącymi tematyki seminariów, wykładów i zajęć dodatkowych oraz w sprawach organizacyjnych Uniwersytetu.

Słuchacze Uniwersytetu nie zdają egzaminów. Po zakończeniu każdego semestru uzyskują w indeksie potwierdzenie udziału w zajęciach.

Decyzję o kontynuowaniu nauki na kolejnym semestrze słuchacze podejmują po zakończeniu zajęć semestru bieżącego wypełniając nową deklaracje semestralną wraz z dokonaniem opłaty na nowy semestr.

Słuchaczom Uniwersytetu nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem określonych w niniejszym regulaminie.
Przyjęcie słuchacza na Uniwersytet nie jest dokonywane w drodze decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wysokość opłaty za uczestniczenie w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2013/2014 wynosi 50 zł. za semestr i nie podlega zwrotowi po zakończeniu naboru.

Opłatę należy wnieść w terminie: za semestr zimowy - do dnia 30 września 2013 roku, za semestr letni – do dnia 15 lutego 2014 roku.

Wysokość należnej opłaty za zajęcia: rekreacyjne, kulturalno-oświatowe, stanowi iloczyn liczby zajęć realizowanych w danym miesiącu i kwoty 5 zł. za każde z zajęć. Opłatę należy wnieść do dnia 28 każdego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.

Opłaty wnosi się w formie gotówkowej w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w budynku C pokój nr 5, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 15 lub na numer rachunku bankowego 98 1090 2066 0000 0001 1167 7915.

Bliższych informacji w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku można uzyskać w  Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5 C, pokój nr 5, tel. 76 723-23-70 lub 76 723 23 71 lub e-mail: utw@pwsz.legnica.edu.pl.

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u