pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Porozumienie z Centrum Tłumaczeń Grand w Legnicy

8 lipca br. Rektor naszej Uczelni prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski podpisał porozumienie z mgr. Bartoszem Kasiubowskim właścicielem Centrum Tłumaczeń Grand w Legnicy.

Partnerzy porozumienia wyrazili wolę współpracy i ustalili jej zasady. Uczelnia oświadcza, że jej jednostka organizacyjna, Wydział Nauk Społecznych  i Humanistycznych, prowadzi i będzie prowadzić kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym – Administracja  oraz Filologia angielska. Prowadzenie kierunków o profilach praktycznych nie jest możliwe bez współpracy z interesariuszami zewnętrznymi,  wśród których jest też CT-Grand.

Centrum Tłumaczeń Grand oświadcza w pełni popiera kształcenie na wymienionych kierunkach jako profile praktyczne. Ta forma kształcenia jest zgodna z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych, którzy winni posiadać przygotowanie praktyczne nabyte w trakcie studiów przy udziale podmiotów gospodarczych  i innych jednostek funkcjonujących na rynku dóbr i usług.

Partnerzy zobowiązują się do wzajemnego wspierania, w ramach swoich możliwości faktycznych i prawnych, oraz do uwzględniania interesów Partnera w działaniach określonych porozumieniem.

Ponadto deklarują, na odrębnie uzgodnionych warunkach merytorycznych i finansowych, wzajemną współpracę w zakresie: realizacji prac badawczo-rozwojowych i innych; doradztwa naukowo-badawczego w zakresie problematyki kształcenia na wymienionych kierunkach; organizowania szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką kształcenia  na tych kierunkach; organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych na kierunkach wymienionych, w miarę możliwości Partnerów w tym zakresie oraz modyfikacji efektów kształcenia.

Wszelkie działania Partnerów, które nie będą wykraczać poza ramy niniejszego porozumienia, nie będą pociągać za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych.

Partnerzy zobowiązują się do umieszczenie informacji o współpracy na stronach serwisu internetowego Uczelni (www.pwsz.legnica.edu.pl) i Centrum Tłumaczeń Grand (www.ct-grand.com) wraz z linkami do stron Partnera.

Obie strony porozumienia zobowiązały się do wzajemnego przekazywanie i prezentacji materiałów informacyjnych dotyczących Partnerów i ich działalności w celu rozpowszechniania wśród pracowników Partnerów oraz studentów Uczelni.

Porozumienie zostało zawarte na okres trzech lat i może być przedłużone na kolejne 3 lata.

Do koordynowania wszelkich działań podjętych przez Partnerów w celu realizacji postanowień niniejszego porozumienia Uczelnia wyznacza Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

(mir)

<< POWRÓT
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u