pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sytuacji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych na tle zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

Stanowisko zostało uchwalone podczas XXXV Zgromadzenia Ogólnego w Zabrzu w dniach 13-14 marca 2014 r.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która miała miejsce w 2011 r., wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu uczelni wyższych w Polsce. W szczególności dotyczy to Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które w założeniu mają być skoncentrowane na kształceniu praktycznym, dostosowanym do potrzeb lokalnych rynków pracy. Jednak obowiązywanie ustawy w obecnym kształcie może poważnie zagrozić sprawnemu funkcjonowaniu PWSZ. Zmiany te nie uwzględniają warunków ich funkcjonowania, roli, jaką spełniają w rozwoju regionów, a poprzez to ewidentnie dyskryminują tę grupę uczelni w porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi w Polsce. PWSZ, mimo zaledwie kilkunastu lat istnienia, na trwałe wpisały się w krajobraz regionalny zapewniając możliwość kształcenia lokalnej społeczności, popularyzując naukę, a także realizując wiele inicjatyw o charakterze edukacyjnym naukowym społecznym czy gospodarczym we współpracy z samorządami, pracodawcami, stowarzyszeniami i społecznością lokalną, mając na uwadze zrównoważony rozwój regionów, możliwy w znacznej mierze dzięki sprawnie i efektywnie działającym małym i średnim uczelniom państwowym. Trzeba więc zwrócić uwagę na konieczność podjęcia działań, mających na celu doprowadzenie do zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, które zapobiegłyby dyskryminowaniu PWSZ i zniwelowały czynniki poważnie zagrażające funkcjonowaniu i istnieniu uczelni. Jako kluczowe należy wymienić:

1. przywrócenie w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym zapisu dopuszczającego podjęcie przez nauczyciela akademickiego jednego dodatkowego zatrudnienia w szkole wyższej na podstawie poinformowania rektora uczelni macierzystej o tym fakcie (bez konieczności uzyskania jego zgody).

2. równe traktowanie pracowników dydaktycznych (zatrudnionych na 1 lub 2 etatach) w procesie systemowych podwyżek realizowanych przez MNiSW; okresowe oceny pracowników dydaktycznych powinny być w tej kwestii główną bazą w podejmowaniu decyzji.

3. wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających finansowanie badań naukowych, a przez to rozwój własnej kadry w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

4. wprowadzenie regulacji prawnych, zapewniających finansowe wsparcie uczelni w zakresie organizacji i realizacji praktyk studenckich.

Uzasadnienie


1. Zgodnie z art. 129 ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, podjecie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy w innej szkole wyższej, wymaga zgody rektora uczelni macierzystej. Rektorzy jednak niechętnie będą udzielali takiej zgody, co potwierdzają przypadki przyjmowania przez Senaty dużych ośrodków akademickich uchwał dotyczących tzw. „działalności konkurencyjnej” (np. Uchwały nr 13/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2014 r.) czy też Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczyciela akademickiego u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Prezydium KRASP wskazuje, że dodatkowe zatrudnienie w innej uczelni prowadzi do konfliktu interesów i/lub konfliktu zobowiązań pracownika, gdyż „zobowiązania wobec innych pracodawców uniemożliwiają lub utrudniają poświęcenie dostatecznej ilości czasu na wykonywanie obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych wobec uczelni macierzystej”. Co ciekawe, Prezydium KRASP nie widzi takiego konfliktu w przypadku dodatkowego zatrudnienia w szkołach podstawowych i średnich, a przecież praca w tych jednostkach również wymaga poświęcenia swojego czasu przez nauczycieli akademickich.

Podobny brak logiki można wskazać w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 129 ust. 6, przepisy art. 129 ust. 1 nie stosuje się przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy m.in. w urzędach, organach towarzystw naukowych i zawodowych, organach wymiaru sprawiedliwości, instytucjach kultury itp. Zgoda rektora nie jest też wymagana w przypadku podejmowania w innej uczelni pracy w ramach umów cywilnoprawnych.

Tak restrykcyjne zapisy w wielu przypadkach spowodują dezorganizację funkcjonowania uczelni, a nawet brak możliwości prowadzenia kierunku ze względu na niespełnienie kryterium tzw. minimum kadrowego. Należy podkreślić, że misja PWSZ jest kształcenie przede wszystkim na potrzeby lokalnego rynku pracy, zapewnienie możliwości kształcenia dla osób mieszkających często w znacznej odległości od dużych ośrodków akademickich, pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których PWSZ są jedyna drogą uzyskania wyższego wykształcenia. Dlatego można wskazać na PWSZ jako uczelnie wyrównujące szanse społeczne, a nie te, które konkurują z ośrodkami akademickimi.

2. Istotnym argumentem przemawiającym za zniesieniem ograniczeń dotyczących podejmowania dodatkowego zatrudnienia w uczelniach wyższych jest fakt, że nie dano PWSZ czasu ani wsparcia finansowego, aby wykształcić własną kadrę, która można by zatrudnić i nie stać uczelni. PWSZ są odcięte od dodatkowych funduszy na badania i nie stać uczelni na to, by z własnych środków finansować przewody doktoranckie czy habilitacyjne. Fakt ten wyraźnie wskazuje na nierówne traktowanie PWSZ w stosunku do uczelni akademickich, a ograniczenia uniemożliwiające podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli tę nierówność pogłębiają.

3. Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje, że uczelnie (wydziały) prowadzące kształcenie o profilu praktycznym, będą obowiązane uwzględnić w programie kształcenia co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe. O ile zasadność działań mających służyć wzmacnianiu roli praktyk studenckich nie budzi wątpliwości, to należy podkreślić, że zwiększenie wymiaru praktyk bez finansowego wsparcia uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyniosłoby pożądanych korzyści. Realizacja efektów kształcenia zakładanych dla praktyk zawodowych wymaga opracowania programu praktyk we współpracy z przedstawicielami organizacji, w których wspomniane praktyki miałyby się odbywać. Jest tu też niezbędna opieka merytoryczna sprawowana prze pracownika przedsiębiorstwa/instytucji. Dlatego też brak odpowiedniego wynagrodzenia dla opiekuna z ramienia firmy nie zapewni właściwej motywacji, a tym samym przełoży się na obniżenie jakości praktyk realizowanych przez studentów.

<< POWRÓT

Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u