pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Podsumowanie projektu „Bliżej Realiów Rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”

Podsumowanie projektu „Bliżej Realiów Rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 14 maja bieżącego roku zorganizowano  podsumowanie realizacji projektu pt. „Bliżej Realiów Rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 17 maja 2010 do 30 września 2014 roku wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy. Projekt został napisany w celu pomocy studentom oraz absolwentom w rozwoju własnych umiejętności tak, by mogli sprostać wymaganiom pracodawców. Osiągnięcie tego  celu jest możliwe tylko przy rozwijaniu współpracy Uczelni z przemysłem, sektorem usług oraz szeroko rozumianą administracją publiczną. W tym celu pozyskano do projektu partnerów, którzy zapewnili sprawną realizację założonych celów.

W tym celu pozyskany został do projektu Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, którego misją i celem jest przede wszystkim promocja zatrudnienia i pobudzanie lokalnego rynku pracy, m.in. poprzez udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w aktywizacji zawodowej oraz udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

Takie trójstronne partnerstwo wpisuje się w ogólną strategię rozwoju szkolnictwa wyższego, a także odpowiada na zapotrzebowanie rynku zarówno regionalnego, krajowego, a także europejskiego w zakresie łączenia nauki z branżami przemysłowymi, biznesem oraz szeroko rozumianym sektorem usług.
Projekt „Bliżej realiów rynkowych - wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami” ma w szerszym stopniu przyczynił się do popularyzacji wiedzy na temat możliwości współpracy pracodawców ze środowiskiem naukowym. Z wielu przeprowadzonych badań wynika, że aż 20 % polskich przedsiębiorców nie posiada informacji o takich inicjatywach, a blisko 40 % nigdy nie próbowało nawiązać takiej współpracy.  Wielu przedsiębiorców w ogóle nie widzi potrzeby podejmowania współpracy z sektorem nauki, gdyż nie są przekonani co do wymiernych korzyści z tego płynących. Natomiast Ci, którzy zdecydowali się taką współprace rozpocząć są zadowoleni  jest to już 68 % i przewiduje się tendencje zwyżkowe.Podsumowanie projektu „Bliżej Realiów Rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”

Realizowany projekt umożliwił także lepsze warunki rozwoju osobom z  niepełnosprawnościami. Ma to szczególnie istotne znaczenie wobec faktu, że w Polsce osoby takie są zatrudnione głównie na zamkniętym rynku pracy, czyli w zakładach pracy chronionej. Coraz częściej jednak spotykamy osoby niepełnosprawne w przestrzeni publicznej, w firmach, szkołach, ośrodkach naukowych oraz w wielu innych instytucjach społecznych. Pomimo swojej niepełnosprawności bardzo dobrze sobie radzą z powierzanymi obowiązkami.

Wszystkie te działania są zgodne z opisaną w strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy misją, którą jest przekazanie i wzbogacenie wiedzy w zakresie realizowanych kierunków i specjalności, kształcenie zawodowe, akademickie i ustawiczne wysoko kwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym.

Realizacja projektu „Bliżej realiów rynkowych - wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami” przygotowała studentów i absolwentów do skutecznego konkurowania na rynku pracy. Program uwzględnił także potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i społecznych oraz innych podmiotów tak by poszerzać wiedzę i umiejętności kierunkowe.

Obrady konferencji podsumowujące realizację projektu otworzył prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy. Przywitał on przybyłych gości i wszystkim życzył owocnych obrad. Następnie mgr Jerzy Stefaniak, zastępca kanclerza PWSZ im. Witelona w Legnicy przedstawił referat pt. „Współpraca z pracodawcami – pozytywny wpływ na rozwój praktycznego profilu kształcenia”. Przedstawił w nim najważniejsze skutki współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami działającymi na rynku pracy, bez której Uczelnia nie mogłaby prowadzić kształcenia o profilu praktycznym.

Podsumowanie projektu „Bliżej Realiów Rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”Dr Bogumiła Wątorek, specjalista ds. ewaluacji, PWSZ im. Witelona w Legnicy omówiła „Zakładane cele i osiągnięte rezultaty”. Wśród najważniejszych wymieniła: podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych studentów adekwatnie do wymagań i nowych trendów na rynku pracy dzięki zaangażowaniu pracodawców w kształtowanie procesu dydaktycznego, zorganizowanie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki co spowodowało zmniejszenie odsetka osób rezygnujących z kontynuowania nauki na poziomie szkolnictwa wyższego, wyrównanie szans dla osób pochodzących ze środowisk o utrudnionym dostępie do edukacji, przygotowanie oferty edukacyjnej skierowanej do studentów z niepełnosprawnościami poprzez organizację warsztatów czy ułatwienie kontaktu z pracodawcami. Ponadto zorganizowano kursy fakultatywne przygotowujące do pisania prac dyplomowych, opracowywania dokumentów aplikacyjnych, umiejętności autoprezentacji, poradnictwa z zakresu pracy, psychologii zachowań, sztuki negocjacji i erystyki oraz podstaw zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Z kolei dr Jarosław Hermaszewski z PWSZ w Głogowie omówił „Znaczenie współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu zwiększającego szanse studentów na rynku pracy” zaś Otylia Tułacz-Kostrzycka z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy zaprezentowała „Działania powiatowego Urzędu Pracy na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób młodych, w tym absolwentów”.

Po przerwie prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska z PWSZ im. Witelona w Legnicy omówiła stan badań nad zagadnieniem „Pokolenie Y na rynku pracy wyzwaniem dla Pracodawców”. Błażej Miernik, kierownik Wydziału Rekrutacji KGHM Polska Miedź SA zaprezentował „Współpracę Uczelni z Pracodawcami na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.”. Ten sam temat podjęła Agnieszka Stefanko omawiając go na przykładzie VW Motor Polska. Na zakończenie swoje doświadczenia i osiągnięcia przedstawiła Paulina Zajdlic  –  stażystka uczestnicząca w projekcie a obecnie absolwentki PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Obrady zakończyło wystąpienie mgr Grażyny Malczuk  kanclerz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, która omówiła temat „Nowy okres programowania, szansą dla szkół wyższych”.

2014-05-29

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(mir)

<< POWRÓT
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u