pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Finanse, Rachunkowość i Podatki z pozytywną opinią PAKi !

Finanse, Rachunkowość i Podatki z pozytywną opinią PAKi !Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o nadanie Wydziałowi Nauk Technicznych i Ekonomicznych uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku "Finanse, Rachunkowość i Podatki” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

W uzasadnieniu Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła przedstawioną koncepcję kształcenia, program studiów, efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji, minimum kadrowe, bazę dydaktyczną, w tym zbiory biblioteki oraz opracowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, który może zostać wdrożony również na nowo tworzonych studiach pierwszego stopnia na kierunku ,,Finanse, Rachunkowość i Podatki”.

Wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 13l).

Rekrutacja na kierunek Finanse, Rachunkowość i Podatki będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku.

Studia na kierunku Finanse, Rachunkowość i Podatki zapewniają absolwentowi wiedzę z dyscyplin należących do dziedziny nauk ekonomicznych takich jak finanse, ekonomia oraz nauki o zarządzaniu. W programie studiów ujęto zatem moduły z zakresu finansów publicznych, finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, ale także mikroekonomii, makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania itp. Uwzględniono również moduły, które dostarczają absolwentowi narzędzi analitycznych takich jak informatyka, statystyka, matematyka i ekonometria.

Absolwent kierunku jest specjalistą w zakresie finansów oraz rachunkowości, zna zasady funkcjonowania instytucji finansowych oraz banków. Absolwent potrafi definiować oraz analizować problemy oraz zjawiska występujące w gospodarce. Potrafi również wykonać analizy sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. Solidne podstawy teoretyczne wzbogacone o umiejętności praktyczne pozwolą absolwentowi elastycznie dostosowywać się do wymagań zmieniającego się rynku pracy.

Trzyletnie studia na kierunku Finanse, Rachunkowość i Podatki kończą się tytułem licencjata, który upoważnia absolwentów do podjęcia pracy i kontynuacji studiów drugiego stopnia.

Studenci kierunku Finanse, Rachunkowość i Podatki mogą kształcić się na jednej z następujących specjalności:

- rachunkowość i podatki - absolwent specjalności rachunkowość i podatki posiada wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej, organizacji non-profit, analizy finansowej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego oraz podatków. Posiada umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, sporządzania  i analizy sprawozdania finansowego, innych sprawozdań i deklaracji podatkowych. Zna mechanizmy, techniki, zasady oraz procedury kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą pomóc absolwentowi w zdobyciu  tytułów zawodowych z dziedziny  rachunkowości. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych  przedsiębiorstw, jednostek sektora finansów publicznych, organizacji non profit, innych instytucjach. Zdobyta  wiedza  może być wykorzystana  podczas prowadzenia przez absolwenta własnej działalności gospodarczej.

- finanse przedsiębiorstwa - specjalność finanse przedsiębiorstwa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej, dotyczące skutecznego zarządzania finansami w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu. Absolwent specjalności posiada wiedzę i  kompetencje w zakresie: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, opracowywania budżetów operacyjnych dla różnych projektów biznesowych, przeprowadzenia diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem większości nowoczesnych narzędzi analitycznych, podejmowania decyzji operacyjnych i inwestycyjnych w oparciu o kryteria ekonomiczne, umiejętności do przeprowadzania rachunku kosztów kapitału i rachunku efektywności projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów controllingu strategicznego i operacyjnego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Absolwent specjalności ma wiedzę i umiejętności konieczne do pracy na stanowiskach menadżerów średniego szczebla w przedsiębiorstwach różnych typów, również na stanowiskach analitycznych i decyzyjnych w pionach ekonomicznych i finansowych, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych a także w sektorze bankowym i w funduszach inwestycyjnych.

2014-06-04

(mir)

<< POWRÓT

Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u