pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Porozumienie ze spółką Rileta

Porozumienie ze spółką Rileta9 grudnia ubiegłego roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, a Rileta Spółka  z ograniczona odpowiedzialnością w Legnicy.

Dokument podpisali Rektor naszej Uczelni prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski oraz Katarzyna Bronowicka i Barbara Wrońska – prokurenci.

Partnerzy niniejszego porozumienia stwierdzili w dokumencie, że zamierzają ze sobą współpracować i ustalają ramowe zasady współpracy.

Uczelnia oświadcza, że jej jednostki organizacyjne, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, prowadzą i będą prowadzić kształcenie na oferowanych kierunkach o profilu praktycznym. Prowadzenie kierunków o profilach praktycznych nie jest możliwe bez współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, wśród których jest również spółka Rileta.

Rileta spółka z o.o. oświadcza, że w pełni popiera kształcenie na kierunkach oferowanych na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych wymienionych w załączniku do niniejszego porozumienia. Ta forma kształcenia jest zgodna z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych,  którzy winni posiadać przygotowanie praktyczne nabyte w trakcie studiów przy udziale podmiotów gospodarczych i innych jednostek funkcjonujących na rynku dóbr i usług.

Ponadto partnerzy deklarują możliwość wzajemnej współpracy w zakresie:  realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i innych, doradztwa naukowo-badawczego w zakresie problematyki kształcenia, na kierunkach wymienionych, organizowania szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych  z problematyką kształcenia  na kierunkach wymienionych w załączniku, organizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach wymienionych, w miarę możliwości Partnerów w tym zakresie.

Wszelkie działania Partnerów odbywające się w ramach niniejszego porozumienia, nie będą pociągać za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych.

Szczegółowe zasady ewentualnej dalszej współpracy rodzącej wydatki finansowe zostaną uregulowane każdorazowo w odrębnych umowach między Partnerami.

Partnerzy mogą powoływać się na współpracę opartą na niniejszym porozumieniu, co może mieć charakter  informacji umieszczonej na stronach serwisu internetowego Uczelni (www.pwsz.legnica.edu.pl) i Spółki Rileta Sp. z o.o. Treść i forma takiej informacji każdorazowo zostaną uzgodnione z Partnerem.
Czas obowiązywania niniejszego porozumienia: porozumienie zostaje zawarte na okres trzech lat i może być przedłużane, każdemu z Partnerów przysługuje prawo wypowiedzenia porozumienia  z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie za zgodą obu Partnerów.

Zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają zgody obu Partnerów wyrażonej  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeżeli Partnerzy uznają, iż jedno z postanowień niniejszego porozumienia miałoby być nieskuteczne, to przyjmuje się, iż nie naruszy to skuteczności pozostałych postanowień. Partnerzy będą wówczas zobowiązani do umieszczenia w miejsce postanowienia nieskutecznego regulacji prawnie dopuszczalnej. Ta sama zasada dotyczy luk  w porozumieniu oraz przypadku, w którym jedno z postanowień nie będzie mogło być zrealizowane ze względów praktycznych.

Zawarte porozumienie dotyczy kierunków: na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych – Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  Filologia oraz Pedagogika (studia I i II stopnia); na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych – Ekonomia, Finanse, Rachunkowość i Podatki,  Informatyka, Inżynieria Testowa, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia I i II stopnia).

2015-01-23

(mir)

<< POWRÓT

Imieniny: Flicyty, Kajetana, PauliWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u