pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Człowiek – Zdrowie - Jakość Życia

Człowiek – Zdrowie - Jakość ŻyciaW Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 29 maja br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek – Zdrowie - Jakość Życia”. Tematem konferencji, która odbywała się pod patronatem honorowym Rektora naszej Uczelni prof. dra hab. inż. Jerzego J. Pietkiewicza był „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia”. Obrady przygotował Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Podczas konferencji prelegenci zaprezentowali zagadnienia z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych związanych z szeroko pojętym zdrowiem.
Na początku konferencji, wykład inauguracyjny pt. „Ewolucja pojęcia zdrowie w historii”, poświęcony pamięci prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Edwarda Jethona wygłosił dr n. med. Jarosław Goldman, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Podczas sesji I, prowadzonej przez dra hab. Krzysztofa Małyszczaka wygłoszono 7 referatów. Dr hab. Tatiana Ronginska z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawiła temat pt. Specyfika syndromu wypalenia psychicznego w zawodach narażonych na wysoki stres. Autorka przedstawiła przyczyny i skutki syndromu wypalenia zawodowego. Przeanalizowała podmiotowe i organizacyjne czynniki stabilności psychicznej i efektywności pracy człowieka w środowisku zawodowym. Przedstawiła także wyniki badań wypalenia w zawodach z wysokim ryzykiem wczesnego rozwoju symptomów syndromu.

Prof. dr hab. Jerzy Kołodziej z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wygłosił prelekcję pt. Podpis chirurga. O Nowych wyzwaniach w kształceniu postaw moralnych wśród przyszłej kadry medycznej mówił dr Marek Miedziński z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.  Magister Magdalena Jančina z Uniwersytetu Jagiellońskiego swoje wystąpienie skoncentrowała na kwestii Człowieka w obliczu autokreacji – jakość życia w kontekście rozwoju osobistego. Autorka omówiła rozwój z perspektywy podmiotu, a dokładnie koncepcję autokreacji i jej poszczególne wymiary, pod kątem subiektywnie ujmowanej jakości życia.

Dr Jolanta Bielawska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy poruszyła istotny problem Alkoholizmu u osób w starszym wieku, który jest tematem trudnym i często bagatelizowanym, zarówno przez ich najbliższe otoczenie, jak też placówki ochrony zdrowia. Stwarza to poważny problem z punktu widzenia polityki zdrowotnej. Obraz kliniczny uzależnienia nie zawsze jest czytelny. Wszelkie symptomy i odchylenia od normy można mylnie interpretować jako zmiany związane z procesem starzenia się i pogorszeniem zdrowia z innych niż alkoholowe przyczyn. Uzależnienie powoduje wiele zagrożeń zdrowotnych, społecznych i problemów psychosocjalnych. Powszechność zjawiska alkoholizmu znacznie utrudnia diagnostykę uzależnienia, podjęcie terapii, powrót do zdrowia somatycznego, psychicznego i stabilizacji socjalnej. Odrębnym problemem jest dobór i realizacja programów terapii odwykowej, programów terapeutycznych dla osób starszych oraz brak specjalistycznych placówek, w których osoby starsze mogłyby podjęć leczenie.

Żanna Fiodorenko-Dumas oraz Ilias Dumas z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przedstawili Ocenę wydatku energetycznego osób z niedokrwieniem kończyn dolnych z użyciem kwestionariusza Paffenbarger. Człowiek – Zdrowie - Jakość Życia

Na zakończenie tej części Andrzej Nabzdyk z IV Wojskowego Szpitala Klinicznego i Polikliniki we Wrocławiu mówił O korzyściach sprawnego zaopatrzenia pacjenta po amputacji. Amputacja kończyny stanowi poważne wyzwanie dla lekarza i dla pacjenta, ponieważ niesie ze sobą konieczność całkowitej zmiany sposobu życia pacjenta. Poziom amputacji kończyny u pacjenta musi być głęboko przemyślany przez zespół leczący ze szczególnym przewidywaniem późniejszych koniecznych działań dotyczących zaopatrzenia ortopedycznego. Prelegent zwrócił uwagę na różne zalecane wysokości wykonywanych amputacji w przebiegu np. urazów, chorób krążeniowych czy innych schorzeń.

Druga sesję poprowadził dr hab. Aleksander Stuła. W tej części omówiono 7 tematów. Dr hab. Marian Marcinkowski z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu zaprezentował temat Kultura fizyczna i zdrowie w kontekstach proobronnych. Mgr Kamil Glinka z Uniwersytet Wrocławskiego wygłosił prelekcję pt. Rekreacja, sport, aktywny styl życia jako instrumenty promocji miasta? Polityka ochrony zdrowia i produkty zdrowotne miast Sudetów Zachodnich.

Dr Renata Myrna–Bekas – Aerobom z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przedstawiła Step-aerobik i ćwiczenia wykonywane metodą J. Pilatesa a zmiana nastroju u młodych kobiet. Autorka zaprezentowała wyniki swoich badań, których celem było ustalenie zależności pomiędzy wybranymi formami aerobiku (step-aerobiku, aeroboxu, ćwiczeń wykonywanych metodą J. Pilatesa) a zmianami nastroju u studentek PWSZ im. Witelona w Legnicy. Mgr Aleksandra Wysowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy omówiła temat Życie ze schizofrenią.

O Wysiłku fizycznym w leczeniu depresji mówił dr hab. Krzysztof Małyszczak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W trakcie wystąpienia podkreślił, że depresja jest źródłem poważnego cierpienia oraz stanowi narastający problem społeczny. Jej przyczyną mogą być czynniki biologiczne, w tym genetyczne, i związane ze stanem zapalnym i aktywacją osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej oraz czynniki psychiczne związane ze strukturą psychiczną i obciążającymi zdarzeniami życiowymi

Na zakończenie dr Joanna Żółtańska i dr Waldemar Michalczak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezentowali Analizę zachowań behawioralnych wybranych grup społecznych w kontekście czynników warunkujących zdrowie. Zachowania zdrowotne młodzieży kształtują się od wczesnego dzieciństwa w procesie socjalizacji pod wpływem różnych czynników. Jednym z głównych czynników warunkujących zdrowie jednostki jest w 50 – 60% styl życia. Podczas prelekcji omówiono wyniki analizy stylu życia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jako czynnika warunkującego zdrowie. Materiał badawczy stanowili studenci – łącznie 87 respondentów.

Człowiek – Zdrowie - Jakość ŻyciaZ kolei dr hab. inż. Monika Bronkowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przedstawiła Jakość i bezpieczeństwo żywności a zdrowie. Nieracjonalne odżywianie jest podstawową przyczyną nasilającej się epidemii chorób dietozależnych. Skuteczne działania na rzecz zdrowia populacji wymagają wielokierunkowych badań. Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności są to obecnie najważniejsze cele, jakie stawiają sobie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i obrotem żywności. Bezpieczeństwo żywności to kwestia o zasięgu globalnym, która należy do najważniejszych potrzeb społecznych poprzez dążenie do zaspokojenia głodu oraz chęć poczucia bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest opracowanie systemów i rozwiązań w zakresie kontroli i oznakowania produktów rolno-spożywczych w celu przeciwdziałania niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się chorób i podobnych zagrożeń.

Ostatnią sesję poprowadził dr hab. Krzysztof Wronecki. Na zakończenie obrad konferencji przedstawiono 6 referatów.

Agnes Rutkowska–Schlӧgl z Niemiec zaprezentowała Opiekę medyczną nad pacjentem w Niemczech. Dr n med. Izabella Uchmanowicz z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu opowiadała o Zespole kruchości w wieku podeszłym.

Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, dr n. med. Małgorzata Bujnowska i dr Jarosław Zagrobelny omówili Opóźnienia angioplastyki wieńcowej wynikające z przyczyn pacjenta. Była to analiza przyczyn opóźnień angioplastyki wieńcowej wynikających ze strony pacjenta. Badania przeprowadzono w grupie 282 kolejnych chorych (84 kobiet i 198 mężczyzn) w wieku od 29 do 91 lat z rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST, u których wykonano pierwotną angioplastykę wieńcową.

Dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda z Państwowej Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w swym wystąpieniu przedstawił temat pt. Próba ergospirometryczna a rehabilitacja ruchowa u chorych z niewydolnością serca. Janusz Muszyński z Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu omówił  Kardiologiczne próby obciążeniowe - test wysiłkowy i echokardiograficzna próba dobutaminowa a Robert Olewiński z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przedstawił Chirurgiczne leczenie otyłości.

2015-06-20

(mir)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT


Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u