pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wyższe kryterium dochodowe w stypendium socjalnym

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomogi.

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą już na I roku studiów ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego. Ponadto, studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymywać zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż akademik, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Podstawą do przyznania stypendium socjalnego są dochody rodziny studenta (lub studenta samodzielnego finansowo) uzyskane w ostatnim roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o pomoc materialną.

Od 1 listopada bieżącego roku wrosło kryterium dochodowe dla ubiegających się o stypendium socjalne. Stypendium socjalne będzie mógł otrzymać student, którego dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1043,90 zł (do 31 października br. kryterium wynosiło 895,70 zł).

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A, tel. (76) 723 22 24, (76) 723 22 29 oraz na stronie Uczelni w zakładce (studenci- pomoc materialna).

Osoby, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności mogą otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, w tym przypadku nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub jest studentem studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Warunkiem otrzymania tego stypendium jest osiągnięcie w poprzednim roku akademickim wysokiej średniej ocen i/lub uzyskanie wyróżniających wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i/lub posiadanie osiągnięć naukowych.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać zapomogę dwukrotnie w ciągu roku akademickiego.

2015-10-16

(pm)

<< POWRÓTImieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u