pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Jak uzyskać kredyt studencki

Poniżej przedstawiamy informację o możliwościach składania wniosków o przynznaie kredytu studenckiego w roku akademickim 2015/2016.

1. O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

2. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany jest maksymalnie przez okres 6 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim. Miesięczna transza kredytu wynosi 600 lub 800 zł.

3. Przy ubieganiu się o kredyt lub aneksowaniu umowy o kredyt student musi złożyć zaświadczenie o studiach, które uzyska w dziekanacie wydziału. Warunkiem otrzymywania  kolejnych transz kredytu będzie przedstawianie w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej.

4. O kredyt studencki student będzie mógł się ubiegać w jednym z następujących banków:

- PKO Bank Polski S.A.
- Bank PEKAO S.A.
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
- SGB -Bank S.A.

5. Wniosek o udzielenie kredytu składa się w oddziale wybranego przez studenta jednego banku. Do wniosku dołącza się informacje o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 listopada 2015 r.

6. Przy wyliczaniu tego dochodu będą brane pod uwagę dochody netto. Sposób dokumentowania dochodów będzie podobny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o stypendium socjalne w Uczelni.

7. W grudniu 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2014/2015 kryterium to wyniosło 2 500 zł.

8. W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, studenci pozbawieni opieki rodzicielskiej oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe poręczenie kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo studenci zamieszkujący na obszarze wsi mogą ubiegać się o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacje w sprawie poręczeń BGK będzie można uzyskać w jednym z banków kredytujących.

9. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów, a liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

10. W przypadku trudności w spłacie kredytu, na wniosek kredytobiorcy, bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku. Istnieje również możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę pożyczki lub kredytu.

11. Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (np. choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. niepełnosprawność).

Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów studenci mogą uzyskać w  wybranym banku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.mnisw.gov.pl lub www.nauka.gov.pl

2015-10-22

(pm)

<< POWRÓT


Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u