pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Administracja z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło kierunek studiów licencjackich Administracja o profilu praktycznym i tym samym uznało, że Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych spełnia wszystkie wymagania dotyczące efektów i jakości kształcenia oraz organizacyjne.

W uzasadnieniu Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła przedstawioną koncepcję kształcenia, program studiów, efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji, liczbę i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, bazę dydaktyczną, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia.

Studia na tym kierunku skierowane są do wszystkich osób, które interesują się problematyką administracji i w przyszłości będą zajmować się administrowaniem zawodowo. W trakcie studiów studenci pozyskają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające im na funkcjonowanie w administracji publicznej polskiej i wybranych krajów Unii Europejskiej.

Czego i jak uczymy?

Absolwent w wyniku kształcenia zarówno w obiektach Uczelni, jak i poza nimi uzyskuje umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną w zakresie praktycznego wykonywania czynności administracyjnych w ramach struktur administracji publicznej, predestynując do pracy także w innych niepublicznych i prywatnych jednostkach organizacyjnych.

Oprócz tego wykazuje umiejętności praktyczne w zakresie: wykonywania czynności administrowania i zarządzania w pracy zawodowej i w życiu osobistym; tworzenia organizacji oraz stosowania metod i technik zarządzania organizacjami, w tym umiejętności rozwiązywania konfliktów (jakie mogą pojawić się w działalności tych organizacji) pozyskując i rozwijając kompetencje społeczne.

Specjalności

Administracja jednostek publicznych – ugruntowywana jest wiedza z zakresu struktur i funkcji administracji publicznej, jej sfer ingerencji oraz kształtowania stosunków publicznoprawnych w wybranych obszarach działania administracji. Absolwent specjalności nabywa umiejętności projektowania, analizy, planowania i konstruowania aktów normatywnych. Dostrzega także potrzebę współpracy międzysektorowej, budowania partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego oraz konieczność kształtowania pozytywnego wizerunku administracji, wagę etyki zawodowej i etosu służby publicznej.

Administracja w biznesie – przekazywana i utrwalana jest wiedza z zakresu rozwoju aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości, zatrudniania pracowników i polityki kadrowej. Absolwent nabywa umiejętności administrowania i zarządzania małym przedsiębiorstwem, w tym tworzenia biznesplanu, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz realizacji obowiązków pracodawcy w sferze podatkowej i ubezpieczeniowej. Osoba kończąca studia jest świadoma wymagań wypływających ze społecznej odpowiedzialności w biznesie, dostrzega korzyści płynące z budowania partnerstwa publiczno-prywatnego, docenia wagę etyki w biznesie.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe realizowane są w instytucjach publicznych i innych realizujących zadania z zakresu administracji. Ponadto Studenci w toku studiów kierunku Administracja mogą wyjeżdżać na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

2016-04-18

(mir)

<< POWRÓT


Imieniny: Marty, Konstantego, Olafa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u